DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109751

ВОЄННА ПОЛІТИКА ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ: АНТИНОМІЯ СУТНОСТІ

В. Ф. Смолянюк, О. Ф. Слободян

Анотація


Розкрито особливості формування воєнної політики країнами СНД. Доведено різницю між президентським та парламентським підходами щодо розвитку воєнно- політичної сфери держави. Вказано на специфіку воєнної політики Росії, спрямо- ваної на забезпечення регіонального та глобального домінування. Аргументовано необхідність продовження воєнно-політичних перетворень в Україні на демокра- тичних засадах.


Ключові слова


воєнна політика; воєнна організація держави; сектор безпеки і оборони; президентська республіка; парламентська республіка; воєнно-інтеграцій- ний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К. : Парлам. вид-во, 2011. – 808 с.

Політологічний енциклопедичний словник / Уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. По- грібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Государственное управление в сфере национальной безопасности : словарь- справочник / под общ. ред. Г. П. Сытника. – Киев : НАДУ, 2012. – 496 с.

Кармазіна М. С. Президентство: український варіант / М. С. Кармазіна. – К. : Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Кураса, 2007. – 365 с.

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори / за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ – 2000, 2015. – 492 с.

Горбулін В. П. Реформа воєнної організації держави. Концептуальні підходи / В. П. Горбулін // Дзеркало тижня. – 2001. – 8 груд. – № 48 (372).

Семенченко А. І. Поняття «сектор безпеки» та «воєнна організація держа- ви»: методика розробки й обґрунтування призначення, складу, структури та взаємозв’язків / А. І. Семенченко // Стратегічна панорама. – 2007. – № 3. – С. 54–69.

Білошицький В. І. Демократичні засади цивільно-військових відносин: зарубіж- ний досвід і Україна : дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Володимир Іванович Білошицький ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2015. – 200 с.

Требін М. П. «Гібридна» війна як нова українська реальність / М. П. Требін // Укр. соціум. – 2014. – № 3(50). – С. 113–127.

Сизов В. Ю. Военная политика и военная безопасность России [Електронний ресурс] / В. Ю. Сизов // Интернет издание Россия и Америка в ХХІ веке. – Режим доступу: http://www.rusus.ru/?act=read&id=191.

Требін М. П. Армія наступного сторіччя: можлива модель для України / М. П. Тре- бін // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С. 39–44.

Чорний В. С. Військова організація України: становлення та перспективи роз- витку : монографія / В. С. Чорний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 368 с.

Операція «самоліквідація»: влада цілеспрямовано послаблює обороноздатність країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/55286.

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2.09.2015 р. «Про нову редакцію Воєнної доктрини Укра- їни» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fleet.sebastopol.ua/ articles/ukaz_prezidenta_ukrajini_5552015/.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Гор- буліна. – Х. : Фоліо, 2017. – 496 с.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України : Указ Пре- зидента України від 14.03.2016 № 92/2016 [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832.

Barnes K. Civil Society Oversight of the Security Sector and Gender (Tool 9) [Елек- тронний ресурс] / K. Barnes, P. Albrecht // DCAF, OSCE/ODIHR, uN-INSTRAW 2008. – Режим доступу: http://www.dcaf.ch/Publications/.

Требін М. П. Україна перед воєнними викликами сучасності / М. П.Требін // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 4 (23). – С. 246–251.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704