DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109732

ЩО ТАКЕ «ДЕФЕКТНІ ДЕМОКРАТІЇ» І ЯКИМИ ВОНИ БУВАЮТЬ

О. І. Романюк

Анотація


Статтю присвячено аналізу концепції дефектної демократії німецького полі- толога Вольфганга Меркеля, розробку якої було спричинено необхідністю більш чіткого відрізнення нових недосконалих демократій від, з одного боку, ліберальних конституційних демократій, а з другого – від автократій, що маскують свою сут- ність демократичним фасадом. Автор докладно аналізує сутність дефектної де- мократії, її основні різновиди та робить висновок про теоретичну цінність цієї концепції в умовах сучасного реформування політичної системи України.


Ключові слова


дефектна демократія; вбудована демократія; дефекти демо- кратичного врядування; ексклюзивна демократія; анклавна демократія; нелібераль- на демократія; делегативна демократія

Повний текст:

PDF

Посилання


Diamond L. Is the Third Wave Over? / L. Diamond // Journal of Democracy. – 1996. – Vol. 7, No.3. – P. 20–37.

Number and percentages of electoral democracies, FIW 1989-2016 (PDF) / Freedom House [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://freedomhouse.org/sites/ default/files/Electoral%20Democracy%20Numbers%2C%20FIW%201989-2016.pdf.

Collier D. Democracy «With Adjectives»: Conceptual Innovation in Comparative Research [Електронний ресурс] / D. Collier, St. Levitsky // Kellogg Institute, Working Paper # 230. – August 1996. – Режим доступу: https://kellogg.nd.edu/publications/ workingpapers/WPS/230.pdf.

Merkel W. Defekte Demokratien / W. Merkel // Demokratie in Ost und West : Fur Klaus von Beyme / Hrsg. von W. Merkel, A. Busch. – Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1999. – S. 361–381.

Merkel W. Die «eingebettete» Demokratie – Ein analytisches Konzept / W. Merkel // WZB-Mitteilungen. –2004. – Heft 106. – Dezember. – S. 7–10.

Merkel W. Formale Institution und informale Regein in defecten Democratien / W. Merkel, A. Croissant // Politische Vierteljahresschrift. – 2000. – Bd. 41. – № 1. – S. 3–30.

Merkel W. Formal Institutions and Informal Rules in Defective Democracies / W. Merkel, A. Croissant // Central European Political Science Review. – 2000. – Vol. 1, No. 2. – P. 31–48.

Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Полис. – 2002. – № 1. – С. 6–17; № 2. – С. 20–30.

Яковлев М. Ізоморфізація інститутів постдемократій і дефектних демократій: спроба логічного аналізу / М. Яковлев // Маґістеріум. Серія: Політичні студії. – К., 2008. – Вип. 31. – С. 39–45.

Шнайдер-Детерс В. Європейська функція України, або Як Україна може стати «загальноєвропейським чинником» / В. Шнайдер-Детерс // Дзеркало тижня. – 2011. – № 16. – С. 5.

Тихонов Д. Ю. Концепция дефектной демократии как объяснительная модель процессов политической модернизации стран Южного Кавказа / Д. Ю. Тихонов // Человек. Сообщество. Управление . – 2011 – № 4. – С. 103–108.

Гаврилюк Г. І. «Дефектні демократії» та пізнавальні можливості транзитологіч- ної парадигми / Г. І. Гаврилюк // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – № 825. Серія: Питання політології, вип. 25. – Х., 2008. – С. 94–101.

Merkel W. Embedded and Defective Democracies / W. Merkel // Democratization. – 2004. – Vol. 11, No. 5. – P. 33–58.

Croissant A. Von defekten und anderen Demokratien / A. Croissant, P. Thiery // WeltTrends. – 2000/2001. – Winter. – Nr. 29. – S. 9–32.

Croissant A. From Transition to Defective Democracy. Mapping Asian Democratization / A. Croissant // Democratization. – 2004. – Vol. 11, No. 5. – P. 156–178.

Puhle H. J. Democratic Consolidation and «Defective Democracies» [Електронний ресурс] / H. J. Puhle // Facultad de Derecho universidad Autonoma de Madrid, Estudio/Working Paper 47/2005. – Режим доступу: www.uam.es/centros/derecho/ cpolitica/papers.htm.

O’Donnell G. Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about uncertain Democracies / G. O’Donnell, P. C. Schmitter. – Baltimore (MD), L. : Johns Hopkins university Press, 1986. – xxii, 81 p.

O’Donnell G. Delegative Democracy / G. Donnell // Journal of Democracy. – 1994. – Vol. 5, No. 1. – P. 55–69.

Croissant A. Introduction: Democratization in the Early Twenty-First Century / A. Croissant, W. Merkel // Democratization. – 2004. – Vol. 11, No. 5. – P. 1–9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704