DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109730

ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ»

І. О. Поліщук

Анотація


У статті розглядається процес формування та сутнісні аспекти поняття «на- ціональна ментальність». Автор наголошує, що виникнення феномену національної ментальності відбувається вже на початку етногенезу. У цей початковий період з’являється оригінальне ментальне ядро-основа, яке залишається з певними моди- фікаціями протягом усієї національної історії. Це обумовлено існуванням перма- нентних факторів, серед яких найбільшу вагу мають: біологічний, географічний та геополітичний фактори. Протягом усієї історії того чи іншого етносу від поколін- ня до покоління передається певний психоповедінковий інваріант, що реалізується на спільній мовній, культурній та морально-етичній основі. На початку виникнення національного характеру особливо прикметну роль відіграє колективне етнічне підсвідоме, яке виникає із залишків спільних переживань етнічної групи як певні не- усвідомлювані реакції на постійно відтворювані специфічні умови її існування (К. Юнг). Робиться висновок, що структура поняття «національна ментальність» (психічний склад нації-етносу) складається з трьох основних елементів: національ- ного характеру, національної свідомості та етнічного підсвідомого.

 


Ключові слова


національна ментальність; політична культура; національний характер; етнос; концепція; етногенез; традиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Храмова В. До проблеми української ментальності: Замість передмови / В. Хра- мова // Українська душа : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Храмова. – К. : МП «Фенікс», 1992. – С. 3–35.

Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації полі- тико-правового життя : монографія / О. О. Безрук, Л. М. Герасіна, І. В. Головко та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2016. – 560 с.

Донченко О. Концепція соціетальної психіки суспільства. Стаття друга: Соціе- тальні стани і процеси / О. Донченко // Філос. і соціол. думка. – 1994. – № 3–4. – С. 36–73.

Рудакевич О. Ментальність і політична культура української нації / О. Рудакевич // Розбудова держави. – 1995. – № 10. – С. 26–30.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. По- грібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Грабовський С. Світло і тіні Переяславської ради / С. Грабовський, С. Ставроя- ні, Л. Шкляр // Генеза. – 1994. – № 1. – С. 114–127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704