DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109728

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА РЕГІОНАЛІСТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ

В. Я. Малиновський

Анотація


Суспільно-політичні виклики, що постали перед Україною після Революції гід- ності у 2014–2017 рр., процеси європейської регіоналізації та децентралізації ак- туалізували дослідження у сфері політичної регіоналістики. Відповідно, у статті аналізується стан вітчизняної політичної регіоналістики в контексті зазначених трендів та як галузі наукового знання.

 

 


Ключові слова


політична регіоналістика; регіоналізм; регіоналізація; регіон; децентралізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми : [монографія] / за ред. І. О. Кресіної. – К. : Логос, 2009. – 480 с.

Малиновський В. Я. Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації : [монографія] / В. Я. Малиновський. – Луцьк : СПД Га- дяк Ж. В., 2010. – 451 с.

Панченко Т. В. Політична регіоналістика : навч. посіб. / Т. В. Панченко. – Х. : ХНУ, 2011. – 187 с.

Татаренко Т. М. Регіональний фактор у політичному житті України (політико- правові аспекти) : [монографія] / Т. М. Татаренко. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2005. – 415 c.

Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 8 верес. 2005 р. № 2850-ІV // Уряд. кур’єр. – 2005. – 12 жовт. – С. 5–7.

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування : Закон України від 7 груд. 1990 р. № 533-ХІІ // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 2. – Ст. 5.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Романюк С. А. Концептуальні засади регіонального розвитку: від теорії до прак- тики : матеріали до курсу № 1 / С. А. Романюк. – К. : НАДУ, 2013. – 375 с.

Литвин В. Соборність і регіоналізм / В. Литвин // Голос України. – 2012. – 19 трав. – С. 3.

Литвин В. Регіоналізм у політичному вимірі: українські реалії / В. Литвин // Уряд. кур’єр. – 2010. – 9 листоп. – С. 6–7.

Регіональна економіка : словник-довідник / О. Д. Богорад, О. М. Невелєв, В. М. Падалка, М. В. Підмогильний ; Наук.-дослід. ін-т соц.-екон. проблем міс- та (НДІСЕП) ; за ред. М. В. Підмогильного. – К., 2004. – 346 с.

Панченко Т. Політична регіоналістика в системі регіональних і політичних дисциплін: огляд концептуальних підходів / Т. Панченко // Наук. зап. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип. № 44. – С. 47–56.

Верменич Я. В. Еволюція адміністративно-територіального устрою в Україні: проблеми концептуалізації / Я. В. Верменич // Укр. іст. журн. – 2005. – № 4. – С. 114–144.

Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, мето- дології, практики : [монографія] / М. С. Дністрянський. – Львів : Літопис, 2006. – 490 с.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. По- грібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Марчук В. Регіоналістика політична / В. Марчук, Н. Голуб’як // Новітня полі- тична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). – Львів : Новий Світ – 2000, 2015. – С. 332–333.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704