DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109726

СПЕЦИФІКА ІДЕОЛОГІЇ В ПАРАДИГМІ ПОСТМОДЕРНУ

С. В. Куцепал

Анотація


У статті досліджено семантичне наповнення поняття «ідеологія» в постмо- дерній парадигмі та здійснено аналіз ідеології як інструмента політичної дії. Про- аналізовано суттєві риси світоглядної кризи, в якій опинилося людство у ХХІ ст., та доведено, що шлях виходу з цієї світоглядної кризи людство знаходить у топосі ідеології, яка покликана примірити співіснування різноманітних світоглядів в умовах автономізації політичної сфери. Доведено, що специфіка ідеологій в умовах Пост- модерну в тому, що як ліві, так і праві ідеології мають ризоматичну природу, за- вдяки чому акцент робиться залежно від ситуації або на концептуальній, або на емоційній складовій, вони обидві оголошуються субстанційно рівнозначними в ін- телектуальному вимірі політичної сфери.

 


Ключові слова


ідеологія; постмодерн; світогляд; світоглядна криза; картина світу; суспільство; суспільний консенсус; соціальна сфера; політична сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Корабльова В. Соціальні смисли ідеології / В. Корабльова. – К. : ВАДЕКС, 2014. – 350 с.

Бодрийяр Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр ; пер. с фр. С. Н. Зенкина. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 232 с.

Мангейм К. Идеология и утопия [Електронний ресурс] / К. Мангейм. – Режим доступу: http://krotov.info/libr_min/13_m/an/heim6.html.

Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика / В. П. Горбатенко. – К. : Генеза, 2006. – 400 с.

Best S. Postmodern Politics and the Battle for the Future [Електронний ресурс] / S. Best, S. Kellner. – Режим доступу: http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/ essays/postmodernpolitics.pdf.

Постол А. А. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність / А. А. Постол // Гуманіт. вісн. ЗДІА. – 2010. – Вип. 42. – С. 69–79.

Бьюз Т. Цинизм и постмодернизм / Тимоти Бьюз ; пер. с англ. С. А. Зеленского. – М. : Изд-во КДУ, 2016. – 270 с.

Хома Н. М. Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту / Н. М. Хома // Вісн. НТУУ «КПІ»: Політологія. Соціологія. Право. – 2014. – Вип. 1 (21). – С. 18–22.

Бауман З. Спор о постмодернизме / З. Бауман // Социолог. журн. – 1994. – № 4. – С. 70–79.

Вонсович Г. Б. Дискурс політичної ідеології / Г. Б. Вонсович // Зб. наук. пр. «По- літол. студії». – 2013. – Вип. 3. – С. 60–72.

Borreca A. Political Dramaturgy: a Dramaturg’s (Re)View / Art Borreca // The Drama Revie. – 1993. – Vol. 37, No. 2. – P. 56–79.

Горбатенко В. Людина і суспільство в ситуації постмодерну: філософсько-по- літичні детермінанти / В. Горбатенко // Соціогуманіт. проблеми людини. – 2010. – № 5. – С. 151–166.

Lippmann W. Public Opinion / W. Lipрmann. – Mansfield Centre, CT : Martino Publishing, 2012. – 233 р.

Horkheimer M. The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception [Електрон- ний ресурс] / M. Horkheimer, T. Adorno. – Режим доступу: http://www.icce.rug.nl/ ~soundscapes/DATABASES/SWA/Culture_industry_4.shtml.

Ратников В. Посмодернистские ситуации и их эпистемологические особеннос- ти / В. Ратников // Вісн. Харк. держ. ун-ту. Серія: Теорія культури і філософія науки. – Х., 2000. – № 464. Постмодернізм у філософії, науці та культурі. – С. 147–152.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704