DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109723

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

М. А. Козловець

Анотація


У статті на основі аналізу історичного досвіду і сучасної практики України досліджена роль політичної еліти у процесах державотворення. Вказуючи на за- лежність становлення й зміцнення української державності від власної політичної еліти, автор констатує, що у фазу новітньої незалежності Україна увійшла з ква- зіелітою, неспроможною реалізувати національну ідею у всій повноті. Обґрунто- вується необхідність формування нової генеративної еліти – еліти заслуг (мерито- кратії), спроможної забезпечити ефективне управління країною в умовах стрімких політичних і соціально-економічних змін. Розрізняючи поняття «істеблішмент» і «політична еліта», автор доводить, що трансформації, які відбуваються в сучас- ному українському суспільстві, формують соціальне замовлення на якісно новий тип політичної еліти, здатної бути суб’єктом суспільних змін, їх ініціатором і коорди- натором. Характеризуючи основні вимоги до процесу сучасного елітотворення, автором пропонуються і шляхи успішної реалізації політичною елітою функцій суб’єкта суспільних трансформацій, якісних змін.

 


Ключові слова


еліта; політична еліта; істеблішмент; українське суспільство; державність; державотворення; трансформація; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Н. Н. Политическая элита в условиях трансформации современного российского общества / Н. Н. Волкова // Вестн. Бурят. гос. ун-та. Философия, социология, политология, культурология. – Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2008. – Вып. 6. – С. 170–173.

Шлезингер А. Циклы американской истории / Артур Шлезингер ; пер. с англ., закл. ст. В. И. Терехова. – М. : Издат. группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 688 с.

Тоффлер Э. Третья волна / Элвин Тоффлер. – М. : ООО «АСТ», 2005. – 789 с.

Манхейм К. Диагноз нашего времени : пер. с нем. и англ. / Карл Манхейм ; отв. ред. и сост. Я. М. Бергер и др. – М. : Юрист, 2004. – 700 с.

Франко І. Перехресні стежки / Іван Франко // Зібр. творів у 50-ти томах. – Т. 20. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 256–480.

Кралюк П. Ніч без елітарності / Петро Кралюк // День. – 2013. – 23–24 серп.– С. 11.

Требін М. П. Політична культура владної еліти України в умовах розбудови демократичної правової держави / М. П. Требін // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Х. : НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 26 (30). – С. 110–118.

Панарін О. Народ без еліти: між відчаєм і надією / Олександр Панарін // Персо- нал. – 2006. – № 5. – С. 50–63.

Габович О. Прокляття невіглаством / Олександр Габович // Дзеркало тижня. – 2003. – № 36. – 19–26 верес. – С. 13.

Гальчинський А. С. Лібералізм: уроки для України : наук.-попул. есе / А. С. Галь- чинський. – К. : Либідь, 2011. – 288 с.

Щокін Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України / Георгій Що- кін // Сільські вісті. – 2002. – 27 груд. – С. 3–4. 12. Белебеха І. Національне прозріння українців / І. Белебеха. – Х. : ФОП Здоро- вий Я. А., 2012. – 580 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704