DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109722

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРІОРИТЕТНА ДЕТЕРМІНАНТА СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Г. П. Клімова

Анотація


 

У статті розкривається сутність інноваційного суспільства і розглядаються особливості інноваційного типу соціального розвитку. Аналізуються умови його становлення. Особлива увага приділяється дослідженню якості вищої освіти. Ана- лізується система якості вищої освіти: якість потенціалу вищої освіти, якість процесу вищої освіти і якість результату вищої освіти. Розглядаються різнома- нітні підходи щодо забезпечення якості вищої освіти як необхідної умови станов- лення інноваційного суспільства в Україні.

 


Ключові слова


інновація; інноваційний розвиток; інноваційне суспільство; інно- ваційна система, вища освіта; якість вищої освіти; якість потенціалу вищої освіти; якість процесу вищої освіти; якість результату вищої освіти; забезпечення якості вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Клімова Г. П. Освіта як феномен цивілізації : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Г. П. Клімова ; Харк. ун-т внутр. справ. – Х., 1997. – 39 с.

Климова Г. П. Образование в контексте цивилизационного развития : монография / Г. П. Климова. – Харьков : Изд. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. – 248 с.

Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2010. – 224 с.

Клімова Г. П. Інноваційне суспільство – новий історичний етап цивілізаційного розвитку / Г. П. Клімова // Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х. : Право, 2015. – С. 8–40.

Amin A. These are not Marshallian times / А. Amin and К. Robins // Innovation Networks: Spatial Perspectives / edited by Roberto Camagni on behalf of GREMI (Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs). – L. ; N. Y. : Belhaven Press, 1991. – Р. 28–43.

Harvey L. Defining quality / L. Harvey, D. Green // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 1993. – Vol. 18, No 1. – Р. 9–34.

Parri J. Quality in Higher Education / J. Parri // Management. – 2006. – Vol. 2, No 11. – P. 107–111.

The EFQM Excellence Model [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ddexcellence.com/About%20Excellence/EFQM%20Excellence%20 Model.htm.

Корнілова О. М. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти ви- щих навчальних закладів України / О. М. Корнілова, Ю. О. Огороднік // Еконо- міка та держава. – 2016. – № 12. – С. 82–85.

Клімова Г. П. Інтерпретація поняття «якість вищої освіти»: соціолого-філософ- ська рефлексія / Г. П. Клімова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Яро- слава Мудрого». Серія: Філософія. – 2016. – № 3. – С. 34–44.

Прилипко С. М. Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу / С. М. Прилипко, Г. П. Клімова // Право та інновації. – 2014. – № 1–2 (5–6). – С. 80–87.

Про вищу освіту : Закон України станом на 1 верес. 2015 р. – Х. : Право, 2015. – 104 с.

Клімова Г. П. Якість вищої освіти у аспекті інноваційного розвитку вищої шко- ли України / Г. П. Клімова // Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х. : Право, 2015. – С. 355–374.

Клімова Г. П. Якість вищої освіти: європейський вимір / Г. П. Клімова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія. – 2016. – № 1. – C. 203–211.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704