ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ АСПЕКТИ І МЕРЕЖЕВІ ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • О. П. Дзьобань
  • Є. М. Мануйлов

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109705

Ключові слова:

інформація, інформаційне суспільство, інформаційні процеси, інформаційна безпека, мережі, кіберпростір

Анотація

У статті обґрунтовується, що інформаційна безпека посідає одне з ключових місць у системі забезпечення життєво важливих інтересів усіх без винятку сус- пільств. Це передусім обумовлено нагальною потребою створення розвиненого ін- формаційного середовища суспільства. Але саме через інформаційне середовище найчастіше здійснюються загрози національній безпеці в різних сферах діяльності особистості, суспільства й держави. Робиться висновок, що інформаційна безпе- ка – це і захист інформації, і захист від інформації. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах інформаційного суспільства – це необхідність, яка стає атрибутом сучасного життя будь-якого соціального суб’єкта, і вимагає невпинної роботи з інформацією, що включає в себе взаємодію з різними експертними системами, делокалізацію дій, забезпечення свободи та мінімізацію ризиків.

Біографії авторів

О. П. Дзьобань

доктор філософських наук, професор;

 

Є. М. Мануйлов

доктор філософії, професор

Посилання

Дзьобань О. П. Проблема інформаційної безпеки як соціокультурна проблема / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Materiály XIІІ mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». – Díl 3. Právni věda. History. Filosofy. Hudba a život : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017. – S. 55–57.

Требін М. П. Феномен інформаційної війни у світі, що глобалізується / М. П. Тре- бін // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 2 (16). – С. 188–198.

Кузнецова Ю. М. Психология жителей интернета / Ю. М. Кузнецова, Н. В. Чу- дова. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 224 с.

Прудникова О. В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова. – Х. : Право, 2015. – 352 с.

Зуділіна Н. В. Формування ідентичності в Інтернет-співтовариствах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Надія Вікторівна Зуділіна. – Сімферополь, 2012. – 20 с.

Іщук С. М. Інтернет-комунікації в контексті культури інформаційного суспіль- ства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Сергій Миколайович Іщук. – К., 2012. – 20 с.

Пивоварська К. С. Віртуальні соціальні мережі в континуумі Інтернету: соціаль- но-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ксенія Сергіївна Пивоварська. – К., 2015. – 19 с.

Владимирова Т. В. Обеспечение безопасности в условиях информационной не- стабильности общества : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11 / Татьяна Валерьевна Владимирова. – Красноярск, 2016. – 300 с.

Лэш С. Проект другой мобильности / С. Лэш, Б. Губман, О. Тесленко // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия: Философия. – 2013. – Вып. 3. – С. 111–123.

Мальцев Г. В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. – М. : Норма, 2007. – 800 с.

Кравченко С. А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме / С. А. Кравчен- ко. – М. : Анкил, 2009. – 220 с.

Дзьобань О. П. Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучас- ного суспільства / О. П. Дзьобань // Інформація і право. – К., 2014. – № 3 (12). – С. 3–12.

Данильян О. Г. Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс / О. Г. Да- нильян, О. П. Дзьобань // Інформація і право. – К., 2014. – № 1 (10). – С. 16–25.

Дзьобань О. П. До проблеми морально-етичних аспектів інформаційного сус- пільства / О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. Укра- їни ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, со- ціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 5 (19). – С. 104– 114.

Требін М. П. Глобалізація як визначальний вектор розвитку сучасної цивілізації / М. П. Требін // Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації : матеріали міжнар. наук. семінару, м. Харків, 16 трав. 2008 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : Право, 2008. – С. 26–29.

Данильян О. Г. Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної сво- боди: до усвідомлення проблеми / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / Редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2017. – № 1 (32). – С. 5–15.

Свендсен Л. Фр. Г. Філософія свободи : пер. з норвезьк. / Ларс Фр. Г. Свендсен. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; К. : Ніка-Центр, 2016. – 336 с.

Чупров В. И. Молодежь в обществе риска / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, К. Уи- льямс. – М. : Наука, 2001. – 230 с.

Дзьобань О. П. Сучасне суспільство як суспільство з деформованою відповідаль- ністю (за працею З. Баумана «Індивідуалізоване суспільство») / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. – № 4 (31). – С. 14–26.

Иванов Д. В. Актуальная социология, веселая наука в поисках злых истин / Д. В. Иванов // Журн. социологии и соц. антропологии. – 2010. – № 2. – С. 21–51. 21. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура : пер. с англ. / М. Кастельс ; под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М. : Гос. ун-т Высш. шк. экономики, 2000. – 606 с.

Назарчук А. В. Социальное время и социальное пространство в концепции се- тевого общества [Електронний ресурс] / А. В. Назарчук // Вопросы философии. – 2012. – № 9. – Режим доступу: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task =view&id=598&Itemid=52.

Чеботарева Н. Д. Интернет-форум как виртуальный аналог психодинамической группы [Електронний ресурс] / Н. Д. Чеботарева. – Режим доступу: http://ezotera.ariom.ru/2006/05/24/chebotariova.html.

Жичкина А. Е. Социально-психологические аспекты общения в Интернете [Елек- тронний ресурс] / А. Е. Жичкина. – Режим доступу: http://flogiston.ru/articles/ netpsy.

Карделан К. Дети процессора: как Интернет и видеоигры формируют завтрашних взрослых : пер. с фр. / К. Карделан, Г. Грезийон. – Екатеринбург : У-Фактория, 2006. – 272 с.

Пережогин Л. О. Интернет-аддикция в подростковой среде [Електронний ресурс] / Л. О. Пережогин. – Режим доступу: http://www.rusmedserv.com/psychsex/ main003.htm.

Нестеров В. Ю. Что выплавляют из «тонн словесной руды», или попытка реаби- литации чатов [Електронний ресурс] / В. Ю. Нестеров. – Режим доступу: http://banderus2.narod.ru/93117.html.

##submission.downloads##

Як цитувати

Дзьобань, О. П., & Мануйлов, Є. М. (2017). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ АСПЕКТИ І МЕРЕЖЕВІ ПРАКТИКИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(33), 42–54. https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109705

Номер

Розділ

Політологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають