ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • О. Г. Данильян
  • О. П. Дзьобань

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109668

Ключові слова:

глобалізація культури, культурна уніфікація, культурна асимі- ляція, акультурація, культурна експансія, культурна дифузія, синтез культур

Анотація

Розглядаються основні теоретичні підходи до дослідження проблеми глобалі- зації культури. Констатується, що глобалізація культури – це процес інтеграції окремих національних культур в єдину світову культуру на основі розвитку тран- спортних засобів, економічних зв’язків та засобів комунікації. Робиться висновок про суперечливість та багатоваріантність процесу глобалізації культури.

 

Біографії авторів

О. Г. Данильян

 

доктор філософських наук, професор;

 

О. П. Дзьобань

 

доктор філософських наук, професор

Посилання

Ареф’єва А. Ю. Глобалізаційні процеси в культурі сучасності / А. Ю. Ареф’єва // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 116 (1). – С. 185–189.

Герасіна Л. Глобалізація / Л. Герасіна // Політологічний енциклопедичний слов- ник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. Тре- біна. – Х. : Право, 2015. – С. 146–148.

Данильян О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Х. : Право, 2013. – 432 с.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. М. Б. Левиной. – М. : АСТ : Ермак, 2005. – 588 с.

Гревцова А. А. Культурная глобализация: проблемы и парадигмы / А. А. Грев- цова // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2008. – № 70. – С. 145–149.

Требін М. П. Глобалізація і державний суверенітет: концептуалізація взаємодії / М. П. Требін // Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 27 берез. 2009 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : Видавець ФО-П Вап- нярчук Н. М., 2009. – С. 29–31.

Хоффман С. Столкновение глобализаций / С. Хоффман // Россия в глобальной политике. – Т. 1. – М., 2003. – С. 78–91.

Малиновский П. В. Глобализация 90-х годов: время выбора (вступительная статья) / П. В. Малиновский // Глобализация – контуры XXI века : реферат. сб. – М. : РАН ИНИОН, 2002. – С. 5–35.

Смелзер Н. Социология : пер. с англ. / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 688 с.

Данильян О. Г. Протиріччя процесу розвитку культури в транзитивному суспіль- стві та міжцивілізаційні конфлікти / О. Г. Данильян // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, фі- лософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2009. – № 1. – С. 5–13.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии : пер. с фр. / Э. Дюркгейм. – М. : Прогресс, 1991. – 432 с.

Погрібна В. Культурна травма / В. Погрібна // Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. Требіна. – Х. : Право, 2015. – С. 375–376.

Погрібна В. Культурний шок / В. Погрібна // Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. Требіна. – Х. : Право, 2015. – С. 376–378.

Ерасов Б. С. Социальная культурология / Б. С. Ерасов. – М. : Аспект-Пресс, 1997. – 341 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон // Полис. – 1994. – № 1. – С. 33–48.

Самохвалова В. И. Метафизика глобализации. От утопии к антиутопии / В. И. Са- мохвалова // Материалы постоянно действующего междисциплинарного семи- нара Клуба ученых «Глобальный мир» / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений, Ин-т микроэкономики. – М. : Изд. Дом «Новый век», 2002. – Вып. 11(23). – С. 2–9.

Tomplinson J. Internationalism, globalization a imperialism / J. Tomplinson // Media and cultural regulation / edited by Kenneth Thompson. – London ; Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications ; Milton Keynes : Open university, 1997. – P. 117–174.

Tompson K. Regulation, de-regulation a reregulartion / K. Tompson // Media and cultural regulation / edited by Kenneth Thompson. – London ; Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications ; Milton Keynes : Open university, 1997. – P. 9–69.

Назаретян А. П. Синергетика в гуманитарном знании / А. П. Назаретян // Об- ществ. науки и современность. – 1997. – № 2. – С. 91–98.

Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації / Г. Осипова, Н. Садовська // Схід. – 2010. – № 3 (103). – С. 105–107.

Данильян О. Г. Культурология : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 239 с.

М’язова І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / І. Ю. М’язова ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 18 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Данильян, О. Г., & Дзьобань, О. П. (2017). ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(33), 29–41. https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109668

Номер

Розділ

Політологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають