DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109664

МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКСЕОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Л. М. Герасіна

Анотація


Теоретико-методологічний аналіз політичних процесів у даній статті дозволяє дослідити їх природу, специфіку і праксеологію розвитку. Найбільший пізнавальний потенціал містять парадигми інституціоналізму, структурного функціоналізму, біхевіоризму і теорія «раціонального вибору». Політологічний дискурс за багатьма критеріями виділяє різновиди політичних процесів: макро- і мікрорівня; горизон- тально і вертикально організовані; процеси стабільного і перехідного типу; світо- вий політичний процес та ін.

 


Ключові слова


політичний процес; методологія інституціоналізму, біхевіориз- му, структурно-функціональна і «раціонального вибору»; світовий політичний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. По- грібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / под ред. Е. Ю. Ме- лешкиной. – М. : ИНФРА–М, 2001. – 304 с.

Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. Т. VІ. Специальные курсы / В. О. Ключевский. – М. : Мысль, 1989. – 486 с.

Герасіна Л. М. Політико-правові практики сучасної соціополітичної реальності: теоретико-праксеологічний синтез / Л. Герасіна // Укр. соціум. – 2012. – № 4. – С. 39–57. 5. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеман- на ; науч. ред. рус. изд. Е.

Б. Шестопал ; Ин-т «Открытое общество». – М. : Вече, 1999. – 815 с.

Клингеманн Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в За- падной Європе / Х.-Д. Клингеманн // Полит. исследования. – 2008. – № 3. – С. 97–117.

Смолин О. Н. Политический процесс в современной России / О. Смолин. – М. : Изд-во Проспект, 2004. – 336 с.

Downs A. An Economic Theory of Democracy / Anthony Downs. – N. Y. : Harper, 1957. – 310 р.

Герасина Л. Н. Динамика политических процессов и современные политико- правовые практики / Л. Н. Герасина // Технологизация политических процес- сов в условиях глобализации: теория, опыт, перспективы / под общ. ред. В. И. Камышанова, О. Е. Гришина. – М. : Федерация мира и согласия, 2012. – С. 81–88.

Лейпхарт А. Со-общественная демократия / Аренд Лейпхарт // Полит. исследо- вания. – 1992. – № 3. – С. 86–99.

Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии : учеб. для студ. вузов / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 559 с.

Політологія: Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / М. Панов, Л. Герасіна та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.

Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика : навч. посіб. / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна та ін. ; за ред. М. П. Требі- на. – Х. : Право, 2016. – 540 с.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / И. Вал- лерстайн ; пер. с англ. П. М. Кудюкина ; под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого. – М. : Изд-во «Унив. кн.», 2001. – 416 с.

Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХІ века / Иммануэль Вал- лерстайн ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2004. – 368 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Энтони Гидденс ; пер. с англ. М. Л. Коробочкина. – М. : Весь Мир, 2004. – 120 с.

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зиґмунт Бауман ; пер. з англ. І. Андрущенко, М. Винницький. – К. : Видав. дім «Києво-Могил. акад.», 2008. – 109 с. 18. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика : пер. c англ. / Генри Кис- синджер. – М. : АСТ, 2016. – 416 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704