DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109636

КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ПОЛЬЩІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОБЛЕМИ

І. В. Владленова

Анотація


У статті аналізується філософське підґрунтя проблеми корупції. Виводиться, що засади корупції також фундуються в ментальних характеристиках та світо- глядних установах, які обумовлено культурою та історією. Досвід поляків, що мають близькі ментальні характеристики з українцями і загальні історичні па- ралелі, безцінний для України. Хабарництво і корупція мають не тільки економіч- ний, але й моральний аспект. Основне завдання філософії полягає в тому, щоб усунути корупцію шляхом зміни стимулів, настанов, світоглядних орієнтирів. У довгостроковій перспективі стратегії боротьби з корупцією повинні підтриму- ватися моральним вихованням і зміцненням етичних принципів, що лежать в осно- ві суспільства.


Ключові слова


корупція; світоглядні орієнтири; ментальні характеристики; відповідальність; соціальний контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. По- грібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

Требін М. П. Феномен корупції у сучасному світі / М. П. Требін // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару 24 квіт. 2014 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – С. 23–25.

Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения : в 4 т. Т. 4 / пер. с древнегреч. ; общ. ред. А. И. Доватура. – М. : Мысль, 1983. – С. 375–644.

Гоббс Т. О том, что ослабляет или ведет государства к упадку [Електронний ресурс] / Т. Гоббс. – Режим доступу: http://kursach.com/biblio/0001006/213.htm.

Дюркгейм Э. Метод социологии / Э. Дюркгейм // Западно-европейская социоло- гия ХIX – начала ХХ веков. – М. : Наука, 1996. – С. 256–309.

Janowitz M. Sociological Theory and Social Control / Morris Janowitz // American Journal of Sociology. – 1975. – Vol. 81. – No. 1. – Р. 82–108.

Манхейм К. Избранное: Социология культуры / К. Манхейм. – М. ; СПб. : Унив. кн., 2000. – 501 с.

Shils E. Tradition / Edward Shils. – Chicago : university Of Chicago Press, 1981. – 334 р.

Nye J. Is the American century over? / Joseph S. Nye Jr. – Malden, MA : Polity Press, 2015. – VII, 146 p.

Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order / Samuel P. Huntington. – N. Y. : Simon & Schuster, 1996. – 367 p.

Surdej А. Sources of Corruption in Post-Communist Poland / Aleksander Surdej // Arbeitspapiere und Materialien – Forschungsstelle Osteuropa, Bremen Working Papers of the Research Centre for East European Studies, Bremen. – No. 65, March 2005. – Р. 5–20.

Joseph S. Nye. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis / Joseph S. Nye // American Political Science Review. – 1967. – Vol. 61. – P. 417–427.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704