DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109631

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ФЕНОМЕНУ ДУХОВНОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Р. А. Михайловський

Анотація


У статті обґрунтовується, що філософський аспект духовності будується на тому, що людина розуміє і приймає свою єдиність, самодостатність, але водночас і припускає існування іншої реальності, визнаючи її як належне, оскільки сама живе в грішному, товарному світі, який не може претендувати на універсальність. Ро- биться висновок, що для відображення й осмислення проблеми духовності необхід- ними є не лише раціональні форми мислення, а й екзистенційне філософствування як доповнення до раціонального, як його оформлення.

 

 


Ключові слова


дух; духовність; людина; культура; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Krymskyi S. B. (2009). Dukhovni pryntsypy XXI stolittia. Rankovi rozdumy – Morning reflections. Kyyiv, Maisternia Biletskykh [in Ukrainian].

Frank S. L. (1992). Dukhovnyye osnovy obshchestva. Moskva, Respublika [in Russia].

Buber M. (1998). Problema cheloveka. Kyyiv. Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Danylian O. G. (2012). Do pytannia pro transformatsiinu dynamiku kulturnykh paradyhm. Hileia – Gileias. Kyyiv, VІR UAN, 57 (2), 398–403 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2014). Sotsiokulturnyi prostir informatsiinoho suspilstva yak seredovyshche buttia suchasnoi liudyny. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia : Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology, Kharkiv, Pravo, 2 (21), 12–21 [in Ukrainian].

Prudnykova O. V. (2017). Fenomen informatsiinoi kultury: ontolohichnyi status ta sotsioantropolohichni determinanty. Kharkiv, Pravo [in Ukrainian].

Abramov V. I. (2004). Dukhovnist suspilstva: metodolohiia systemnoho vyvchennia. Kyyiv, KNEU [in Ukrainian].

Bilodid Yu. M. (2003). Dukhovnist: sutnist, struktura, funktsii. Zhytomyr, RVV ІPST [in Ukrainian].

Stepanenko I. V. (2004). Dukhovnist: filosofski konstrukty i sotsiokulturni reprezen- tatsii. Extended abstract of doctor’s candidate’s thesis. Kyyiv [in Ukrainian].

Slobodchikov V. I., Isayev E. I. (2014). Psikhologiya cheloveka: vvedeniye v psikhologiyu subyektivnosti. Moskva, PSTGU [in Russia].

Sheler M. (1994). Izbrannyye proizvedeniya. Moskva, Gnosis [in Russia].

Platon. (2011). Dialogi. Moskva, АSТ: Аstrel [in Russia].

Gegel G. V. F. (2014). Fenomenologiya dukha. Moskva, Аcad. proect [in Russia].

Yaspers K. (1991). Smysl i naznacheniye istorii. Moskva, Politizdat. [in Russia].

Parsons T. (1985). Chelovek v sovremennom mire. Moskva, Progress [in Russia]. 16. Berdyayev N. A. (2012). Filosofiya neravenstva. Moskva, In-t russkoy civilizacyi [in Russia].

Khomyakov A. S. (2013). Filosofskiye i bogoslovskiye proizvedeniya. Moskva, Knizhnyiy klub Knigovek: Terra [in Russia].

Vygotskiy L. S. (1982). Myshleniye i rech. Sobr soch. v 6-y t. T. 2. Moskva. [in Russia].

Filina I. A. (2005). Povsednevnost i dukhovnost. Aktualnyye problemy dukhovnosti – Actual problems of spirituality, Krivoy Rog, 6, 3–21 [in Ukrainian].

Kobina Yu. E. (2004). Antropologizatsiya dukhovnykh tsennostey v sovremennoy kulture. Candidate’s thesis. Stavropol [in Russia].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704