ПРАВОВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • В. А. Трофименко

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109581

Ключові слова:

національна поліція, правове виховання, правовиховна діяльність, юридична освіта

Анотація

Статтю присвячено аналізу правовиховної складової правоохоронних органів на прикладі національної поліції. Наголошується на певних недоліках нормативно-пра- вового закріплення цього виду діяльності і недостатності практичних знань право- охоронців. На прикладі іноземних держав пропонуються певні зміни в підготовці працівників національної поліції, окреслюється місце юридичної освіти.

Біографія автора

В. А. Трофименко

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Ivanova E. Strakh poriadka / E. Ivanova // Korrespondent. – 2013. – № 20 (550).

Kontseptsiia pershocherhovykh zakhodiv reformuvannia systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv № 1118-r vid 22 zhovtnia 2014 roku. URL: http://police-reform.org/library/rozporyadzhennya-kmu-v-d- 22.10.2014–1118-r-schodo-pitannya-reform

Lychko V. S. Pravova dopomoha ta yii osoblyvosti v tsyvilnykh spravakh / V. S. Lychko// Aktualni problemy derzhavy i prava. – 2012. – Vyp. 63.

Nussbaum M. Ne rady prybyily. Zachem demokratyy nuzhnyi hummanytarnyie nauky / Marta Nussbaum. – M. : Yzd. dom Vyisshei shkolyi еkonomyky, 2014.

Ohliad prohram vzaiemodii politsii z naselenniam (politseiska diialnist oriientovana na hromadskist). URL: http://www.khisr.kharkov.ua/index.php?id=1430217233&w= %EF%EE%EB%B3 %F6 %B3 %BF

Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini : monohrafiia / A. P. Hetman, L. M. Herasina, O. H. Danylian ta in.; za red. V. Ya. Tatsiia, A. P. Hetmana, O. H. Danyliana. – 2-he vyd., pererobl. i dopov. – Kh. : Pravo, 2013.

Pro utvorennia Natsionalnoi politsii Ukrainy : Postanova KMU № 641 vid 2 veresnia 195 roku. URL: Rezhym dostupu: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ KP150641.html

Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy № 580-VIII vid 2 lypnia 2015 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2015. – № 40–41.

Pro militsiiu: Zakon Ukrainy № 565-KhII vid 20 hrudnia 1990 roku // Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. – 1991. – № 4.

Savchenko A. Systema pidhotovky politseiskykh u SShA. URL: http://police-reform.org/ articles/sistema_pidgotovki_policejskih_u_ssha

Khmelevska N. V. Rozmezhuvannia poniat «pravova dopomoha» i «iurydychna dopomoha» yak osnova tsilisnoi systemy pravovoi dopomohy / N. V. Khmelevska // Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. – 2012. – № 3(25).

Khomych I. Yu. Osoblyvosti sotsialnoi dopomohy yak formy sotsialnoho zabezpechennia naselennia Ukrainy / I. Yu. Khomych // Forum prava. – 2013. – № 3.

##submission.downloads##

Як цитувати

Трофименко, В. А. (2017). ПРАВОВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(34), 98–110. https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109581

Номер

Розділ

Філософія