АНТИЦІННОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • О. В. Прудникова

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109562

Ключові слова:

віртуальний простір, цінності, антицінності, віртуальна агре- сія, кіберзалежна поведінка, кіберзлочин

Анотація

Досліджено особливості буття антицінностей у сучасному віртуальному про- сторі. Охарактеризовано основні типи віртуальної агресії. Розкрито феномен кі- берзалежності людини як прояв її несвободи. Узагальнено фактори та типи кібер- залежної поведінки людини. Визначено сутнісні характеристики кіберзлочину. Стверджується, що кіберзлочин з аксіологічної точки зору базується на антицін- ностях, що вкоренилися у свідомості суб᾽єкта віртуального світу.

Біографія автора

О. В. Прудникова

доктор філософських наук, доцент

Посилання

Luhutsenko, T. V. (2014). Lyudyna v strukturi komunikatyvnoyi real’nosti yak sub»yekt virtual’noho prostoru. Hileya: naukovyy visnyk – Hilea: scientific journal, issue 81, 179–183 [in Ukrainian].

Lapa, O. V. (2013). Yavyshche kiberbulinhu yak sotsial’no-pedahohichna problema virtual’noho spilkuvannya suchasnykh ditey ta molodi. Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya : Pedahohika, psykholohiya, filosofiya –Scientific journal of the National University of Bioresources and Natural resources management of Ukraine. Series: Pedagogy, psychology, philosophy, issue 192(1), 291–298 [in Ukrainian].

Safer Internet Programme: Empowering and Protecting Children Online. (2013). URL: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm.

Kowalski, R., Limber, S., Agatston P. (2008). Cyber bullying: bullying in the digital age. Oxford: Blackwell Publishing Ltd [in UK].

Shaykina, O. O. (2013). Profilaktyka komp’yuternoyi zalezhnosti yak odne iz zavdan’ praktychnoyi pedahohiky. Dukhovnist’ osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka – Spirituality of personality: methodology, theory and practice, issue 1(54), 239–248 [in Ukrainian].

Mushyns’ka, O. V., Khrystyuk, M. V. (2013). Psykholohichni osoblyvosti pidlitkiv z ihrovoyu Internet-zalezhnistyu. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu im. V. N. Karazina. Ser. Psykholohiya – Journal of Kharkiv National University named for V. N. Karazin. Ser. Psychology, issue 51, 149–152 [in Ukrainian].

Pleshakov, V. A. (2011). Teoryya kybersotsyalyzatsyy cheloveka. A. V. Mudryka (Ed.).

Moscow : MPHU: «Homo Cyberus» [in Russian].

Pro borot’bu z teroryzmom : Zakon Ukrayiny. (2003). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 25, art. 180.

Bel’s’kyy, Yu. (2014). Shchodo vyznachennya ponyattya kiberzlochynu. Yurydychnyy visnyk – Juridical journal, 6, 414–418 [in Ukrainian].

Yurtayeva, K. V. (2009). Vyznachennya mistsya vchynennya zlochyniv z vykorystannyam komp»yuternykh tekhnolohiy. Forum prava – Law forum, 2, 434–441 [in Ukrainian].

Voychyshyn, V. B. (2015). Kibernetychnyy zlochyn yak tsinnis ne ponyattya. Pravova derzhava – Constitutional state, 20, 8–15 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Прудникова, О. В. (2017). АНТИЦІННОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(34), 47–56. https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109562

Номер

Розділ

Філософія