DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109554

АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Є. М. Мануйлов, Ю. Ю. Калиновський

Анотація


Досліджено ціннісні аспекти інформаційної безпеки Української держави. Про- аналізовано закордонний досвід стратегічного планування у сфері інформаційної безпеки. Визначено сутнісні характеристики інформаційного суверенітету України. Розкрито роль суб᾽єктів громадянського суспільства в забезпеченні аксіологічної підойми інформаційної безпеки.


Ключові слова


інформаційна безпека; цінності; державотворення; інформацій- ний суверенітет; інформаційний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Radchenko, O., Bukhtatyy, O. (2014). Modelyuvannya derzhavnoyi komunikatyvnoyi polityky v umovakh suchasnoyi Ukrayiny. Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka – Public administration: theory and practice, issue 3, 80–91 [in Ukrainian].

Zaytsev, M. M. (2013). Subyekty zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Forum prava –Law forum, 3, 231–238 [in Ukrainian].

Informatsiyni protsesy v strukturi svitovykh komunikatsiynykh system. A.A. Chichanovskyy, O. H. Starish (Eds.). (2010). Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Zyazyun, I. (2010). Kryza tsinnostey – katastrofa suspilstv i derzhav. Osvita doroslykh: teoriya, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience and perspectives, 2, 7–19 [in Ukrainian].

Kravchenko, T. O. (2014). Aksiolohichnyy aspekt informatsiyno-merezhevoyi paradyhmy. Filosofiya nauky: tradytsiyi ta innovatsiyi – Philosophy of science: traditions and innovations, 1, 53–63 [in Ukrainian].

Lytvynenko, O. (2011). Problema informatsiynoyi bezpeky v konteksti suchasnoho ukrayinoznavstva. Ukrayinoznavchyy al’manakh – Almanac of Ukraine, issue 5, 202–205 [in Ukrainian].

Dmyterko, Yu.Yu. (2014). Vidobrazhennya diysnosti u zmi: derzhavno-pravovyy aspekt zhurnalistyky. Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya – The effectiveness of public administration, issue 38, 361–367 [in Ukrainian].

Polishchuk, I. O., Chyhrinov, V. I. (2006). Derzhavotvorcha tradytsiya Ukrayiny: polityko-kul’turnyy vymir: Naukova monohrafiya. Kharkiv: KhIBM [in Ukrainian].

Bushman, I. O. (2015). Tsinnisni oriyentyry suchasnoho suspil’stva. Hileya: naukovyy visnyk – Hilea: scientific journal, issue 102, 201–205 [in Ukrainian].

Oliynyk, O. V., Sosnin, O. V., Shymans’kyy, L. Ye. (2010). Polityko-pravovi aspekty formuvannya informatsiynoho suspil’stva suverennoyi i nezalezhnoyi derzhavy. URL: http://www. niss. gov.ua/book/Sosnin_2.htm [in Ukrainian].

Kyryl’chuk, Ye. O. (2013). Problemy natsional’noyi informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny v konteksti suchasnykh natsional’nykh derzhavotvorchykh protsesiv ta svitovoyi intehratsiyi. Naukovi pratsi MAUP –Proceedings AIDP, issue 1, 60–63 [in Ukrainian].

Oliynyk, O. (2015). Informatsiynyy suverenitet yak vazhlyva umova zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. –Scientific notes the Institute of Legislation Verkhovna Rada of Ukraine, 1, 54–59 [in Ukrainian].

Hida, O. F. (2013). Faktory, shcho vplyvayut’ na formuvannya vyklykiv natsional’nym interesam Ukrayiny v informatsiynomu prostori. Borot’ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka) – The fight against organized crime and corruption (theory and practice), 2, 228–236 [in Ukrainian].

Hida, O. F. (2012). Mizhnarodni initsiatyvy u sferi posylennyainformatsiynoyi bezpeky ta protydiyi orhanizovaniy zlochynnosti. Borot’ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka) – The fight against organized crime and corruption (theory and practice), issue 1, 258–266 [in Ukrainian].

Dubov, D. V., Ozhevan M.A. (2012). Maybutnye kiberprostoru ta natsional’ni interesy Ukrayiny: novi mizhnarodni initsiatyvy providnykh heopolitychnykh hravtsiv : analit. dop. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Doktryna informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny vid 25 lyutoho 2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/472017–21374

Lisovs’ka, Yu.P. (2014). Administratyvno-pravova diyal’nist’ nederzhavnykh orhaniv ta orhanizatsiy yak strukturnykh elementiv systemy zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky. Naukovi pratsi MAUP – Scientific works IAPM, issue 2 (№ 41), 108–113 [in Ukrainian].

Holovka, A. A. (2016). Hromadyans’ke suspil’stvo yak sub»yekt zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Ukrayina v protsesakh hlobal’noho informatsiynoho obminu : proceedings of the Scientifik and Practical Conference. L’viv: Natsional’nyy universytet «L’vivs’ka politekhnika», 103–105 [in Ukrainian].

Alyamkin, R. V., Fedorin, M. P. (2013). Pravove zabezpechennya natsional’noyi informatsiynoyi bezpeky. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Scientific notes of the Institute of Legislation of Supreme Council of Ukraine, 4, 91–96 [in Ukrainian].

Doklad Hruppu pravytel’stvennukh ekspertov po dostyzhenyyam v sfere ynformatyzatsyy y telekommunykatsyy v kontekste mezhdunarodnoy bezopasnosty (A/65/201). (2012). N’yu-York, Orhanyzatsyya Obedynennukh Natsyy.

Burylo, Yu.P. (2007). Uchast’ nederzhavnykh sub»yektiv u zdiysnenni derzhavnoho upravlinnya informatsiynoyu sferoyu. Pravova informatyka – Law informatics, 4, 31–41 [in Ukrainian].

Zakharenko, K. (2016). Efektyvnist’ vykorystannya potentsialu nederzhavnykh sub»yektiv informatsiynoyi bezpeky. Mul’tyversum. Filosofs’kyy al’manakh – Multiverse. Philosophical almanac, issue 1–2, 58–70 [in Ukrainian].

Lysak, V. F. Ahyeyeva, O. L. (2015). Suchasni ukrayins’ki «mozkovi tsentry» yak sub»yekty suspil’no-politychnoho protsesu v derzhavi. Hileya: naukovyy visnyk – Hilea: scientific journal, issue 95, 377–382 [in Ukrainian].

Khimey, V. (2014). Osnovni suchasni problemy informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Tele- ta radiozhurnalistyka – Tele- and radio journalism, issue 13, 127–132 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704