АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Є. М. Мануйлов
  • Ю. Ю. Калиновський

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109554

Ключові слова:

інформаційна безпека, цінності, державотворення, інформацій- ний суверенітет, інформаційний простір

Анотація

Досліджено ціннісні аспекти інформаційної безпеки Української держави. Про- аналізовано закордонний досвід стратегічного планування у сфері інформаційної безпеки. Визначено сутнісні характеристики інформаційного суверенітету України. Розкрито роль суб᾽єктів громадянського суспільства в забезпеченні аксіологічної підойми інформаційної безпеки.

Біографії авторів

Є. М. Мануйлов

доктор філософії, професор

Ю. Ю. Калиновський

Ю. Ю. Калиновський, доктор філософських наук, професор

Посилання

Radchenko, O., Bukhtatyy, O. (2014). Modelyuvannya derzhavnoyi komunikatyvnoyi polityky v umovakh suchasnoyi Ukrayiny. Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka – Public administration: theory and practice, issue 3, 80–91 [in Ukrainian].

Zaytsev, M. M. (2013). Subyekty zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Forum prava –Law forum, 3, 231–238 [in Ukrainian].

Informatsiyni protsesy v strukturi svitovykh komunikatsiynykh system. A.A. Chichanovskyy, O. H. Starish (Eds.). (2010). Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Zyazyun, I. (2010). Kryza tsinnostey – katastrofa suspilstv i derzhav. Osvita doroslykh: teoriya, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience and perspectives, 2, 7–19 [in Ukrainian].

Kravchenko, T. O. (2014). Aksiolohichnyy aspekt informatsiyno-merezhevoyi paradyhmy. Filosofiya nauky: tradytsiyi ta innovatsiyi – Philosophy of science: traditions and innovations, 1, 53–63 [in Ukrainian].

Lytvynenko, O. (2011). Problema informatsiynoyi bezpeky v konteksti suchasnoho ukrayinoznavstva. Ukrayinoznavchyy al’manakh – Almanac of Ukraine, issue 5, 202–205 [in Ukrainian].

Dmyterko, Yu.Yu. (2014). Vidobrazhennya diysnosti u zmi: derzhavno-pravovyy aspekt zhurnalistyky. Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya – The effectiveness of public administration, issue 38, 361–367 [in Ukrainian].

Polishchuk, I. O., Chyhrinov, V. I. (2006). Derzhavotvorcha tradytsiya Ukrayiny: polityko-kul’turnyy vymir: Naukova monohrafiya. Kharkiv: KhIBM [in Ukrainian].

Bushman, I. O. (2015). Tsinnisni oriyentyry suchasnoho suspil’stva. Hileya: naukovyy visnyk – Hilea: scientific journal, issue 102, 201–205 [in Ukrainian].

Oliynyk, O. V., Sosnin, O. V., Shymans’kyy, L. Ye. (2010). Polityko-pravovi aspekty formuvannya informatsiynoho suspil’stva suverennoyi i nezalezhnoyi derzhavy. URL: http://www. niss. gov.ua/book/Sosnin_2.htm [in Ukrainian].

Kyryl’chuk, Ye. O. (2013). Problemy natsional’noyi informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny v konteksti suchasnykh natsional’nykh derzhavotvorchykh protsesiv ta svitovoyi intehratsiyi. Naukovi pratsi MAUP –Proceedings AIDP, issue 1, 60–63 [in Ukrainian].

Oliynyk, O. (2015). Informatsiynyy suverenitet yak vazhlyva umova zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. –Scientific notes the Institute of Legislation Verkhovna Rada of Ukraine, 1, 54–59 [in Ukrainian].

Hida, O. F. (2013). Faktory, shcho vplyvayut’ na formuvannya vyklykiv natsional’nym interesam Ukrayiny v informatsiynomu prostori. Borot’ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka) – The fight against organized crime and corruption (theory and practice), 2, 228–236 [in Ukrainian].

Hida, O. F. (2012). Mizhnarodni initsiatyvy u sferi posylennyainformatsiynoyi bezpeky ta protydiyi orhanizovaniy zlochynnosti. Borot’ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka) – The fight against organized crime and corruption (theory and practice), issue 1, 258–266 [in Ukrainian].

Dubov, D. V., Ozhevan M.A. (2012). Maybutnye kiberprostoru ta natsional’ni interesy Ukrayiny: novi mizhnarodni initsiatyvy providnykh heopolitychnykh hravtsiv : analit. dop. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Doktryna informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny vid 25 lyutoho 2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/472017–21374

Lisovs’ka, Yu.P. (2014). Administratyvno-pravova diyal’nist’ nederzhavnykh orhaniv ta orhanizatsiy yak strukturnykh elementiv systemy zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky. Naukovi pratsi MAUP – Scientific works IAPM, issue 2 (№ 41), 108–113 [in Ukrainian].

Holovka, A. A. (2016). Hromadyans’ke suspil’stvo yak sub»yekt zabezpechennya informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Ukrayina v protsesakh hlobal’noho informatsiynoho obminu : proceedings of the Scientifik and Practical Conference. L’viv: Natsional’nyy universytet «L’vivs’ka politekhnika», 103–105 [in Ukrainian].

Alyamkin, R. V., Fedorin, M. P. (2013). Pravove zabezpechennya natsional’noyi informatsiynoyi bezpeky. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Scientific notes of the Institute of Legislation of Supreme Council of Ukraine, 4, 91–96 [in Ukrainian].

Doklad Hruppu pravytel’stvennukh ekspertov po dostyzhenyyam v sfere ynformatyzatsyy y telekommunykatsyy v kontekste mezhdunarodnoy bezopasnosty (A/65/201). (2012). N’yu-York, Orhanyzatsyya Obedynennukh Natsyy.

Burylo, Yu.P. (2007). Uchast’ nederzhavnykh sub»yektiv u zdiysnenni derzhavnoho upravlinnya informatsiynoyu sferoyu. Pravova informatyka – Law informatics, 4, 31–41 [in Ukrainian].

Zakharenko, K. (2016). Efektyvnist’ vykorystannya potentsialu nederzhavnykh sub»yektiv informatsiynoyi bezpeky. Mul’tyversum. Filosofs’kyy al’manakh – Multiverse. Philosophical almanac, issue 1–2, 58–70 [in Ukrainian].

Lysak, V. F. Ahyeyeva, O. L. (2015). Suchasni ukrayins’ki «mozkovi tsentry» yak sub»yekty suspil’no-politychnoho protsesu v derzhavi. Hileya: naukovyy visnyk – Hilea: scientific journal, issue 95, 377–382 [in Ukrainian].

Khimey, V. (2014). Osnovni suchasni problemy informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny. Tele- ta radiozhurnalistyka – Tele- and radio journalism, issue 13, 127–132 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Мануйлов, Є. М., & Калиновський, Ю. Ю. (2017). АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(34), 13–30. https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109554

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають