ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: НЕБЕЗПЕКА ВІЙН ТА ЗБРОЙНИх КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Л. О. Петрова

Анотація


У даній статті розглядаються глобальні небезпеки, які постали перед людством внаслідок військової діяльності. Автор доходить висновку про потребу у новій філософсько-етичній парадигмі, заснованій на принципі відповідальності з огляду на його методологічне значення щодо урозуміння небезпек, пов’язаних із сучасними війнами та збройними конфліктами. В умовах розвитку військової діяльності виявлено та обґрунтовано необхідність використання принципу відповідальності як нового категоричного імперативу військово-професійної моралі.


Ключові слова


проблема війни і миру; екологічні проблеми у військовій сфері; етика відповідальності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Севрук і. і. екологічна складова формування військового професіонала у суспільстві ризику / і. і. Севрук // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія «Філософія». – Х. : ХНПУ, 2013. – Вип. 41 (ч. 1). – С. 47–58.
 2. Онопрієнко М. Морально-ціннісні імперативи розвитку науки і техніки у філософії Г. йонаса / М. Онопрієнко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. культурологія : зб. наук. пр. – 2008. – № 2 (8). – С. 48–51.
 3. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [л. М. Герасіна, В. л. Погрібна, і. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.
 4. шевчук В. Війна є найбільш руйнівним фактором впливу на людей, природу, економіку, політику [електронний ресурс] / В. шевчук. – режим доступу: http://www.ukrpryroda.org/2014/07/blog-post_29.html.
 5. Війна на донбасі – це друга після чорнобиля військово-техногенна катастрофа в Україні [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrpryroda.org/2014/11/ blog-post_8.html.
 6. Гегель Г. В. Ф. Политические произведения / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Наука, 1978. – 438 с.
 7. Вернадский В. и. Научная мысль как планетарное явление / В. и. Вернадский. – М. : Наука, 1991. – 270 с.
 8. швейцер А. благоговение перед жизнью : пер. с нем. / А. швейцер. – М. : Прогресс, 1992. – 572 с.
 9. йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації : пер з нім. / Ганс йонас. – к. : лібра, 2001. – 400 с.
 10. Маєр-Абіх к. М. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / к. М. Маєр-Абіх ; пер. з нім., післямова, примітки А. єрмоленка. – к. : лібра, 2004. – 196 с.
 11. бьолер д. ідея та обов’язковість відповідальності за майбутнє / дитрих бьолер // Філос. думка. – 2007. – № 1. – С. 117–135; № 2. – С. 77–95; № 3. – С. 81–99.
 12. Апель к.-О. екологічна криза як виклик дискурсивній етиці / к.-О. Апель // єрмоленко А. М. комунікативна практична філософія : підручник / А. М. єрмоленко. – к. : лібра, 1999. – С. 413–454.
 13. ролз дж. теорія справедливості / дж. ролз ; пер. з англ. О. Мокровольський. – к. : Основи, 2001. – 822 с.
 14. єрмоленко А. М. екоетика у світлі парадигмального повороту в філософії (попередні зауваги до критики екологічного розуму) / А. М. єрмоленко // Філос. думка. – 2008. – № 3. – С. 88–108.
DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101710

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.