DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101709

ТИПОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ РЕЛІГІЇ Й ПОЛІТИКИ В ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

О. Г. Бортнікова

Анотація


У статті аналізується феномен релігійно-політичних взаємодій в етнонаціональному процесі та його значимість у формуванні політичної нації в Україні. Аргументуються положення про тип взаємодії як критерію, що визначає характер релігійно-політичної взаємодії (результат впливу однієї організації на іншу). У результаті застосування структурно-типологічного підходу надано типологічну характеристику організації релігійно-політичних взаємодій в етнонаціональному процесі.


Ключові слова


релігія; політика; релігійно-політична взаємодія; етнонаціональний процес

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Анисимов Н. С. Нелинейное развитие социума: постнеклассический анализ / Н. С. Анисимов, В. В. Афанасьева // Власть. – 2013. – № 1. – С. 68–72.
 2. бранский В. П. теоретические основания социальной синергетики / В. П. бранский // Вопросы философии. – 2000. – № 4. – С. 112–129.
 3. дзюба і. Україна в пошуках нової ідентичності: статті, виступи, інтерв’ю, памфлети / і. дзюба. – к. : Вид-во «Україна», 2006. – 848 с.
 4. добронравова і. С. багатоваріантність майбутнього та людська свобода: синергетичний погляд / і. С. добронравова // Вісн. центра театрознавства ім. леся курбаса «курбасівські читання. Фестиваль науки». – 2015. – С. 6–19.
 5. иконникова Н. к. Механизмы межкультурного восприятия / Н. к. иконникова // Социол. исследования. – 1995. – № 11. – С. 26–34.
 6. карлова В. В. державотворчий потенціал національної самосвідомості : монографія / В. В. карлова. – к. : НАдУ, 2012. – 396 с.
 7. касьянов Г. В. теорії нації та націоналізму : монографія / Г. В. касьянов. – к. : либідь, 1999. – 352 с.
 8. козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації : монографія / М. А. козловець. – Житомир : Вид-во ЖдУ ім. і. Франка, 2009. – 558 с.
 9. колесин и. д. Подходы к изучению социокультурных процессов / и. д. колесин // Социол. исследования. – 1999. – № 1. – С. 130–136.
 10. крейчі Я. етнічні та політичні нації в європі / Я. крейчі, В. Велімський // Націоналізм : антологія / упоряд. О. Проценко, В. лісовий. – 2-ге вид. – к. : Смолоскип, 2006. – С. 308–311.
 11. М’язова і. Ю. Особливості тлумачення поняття «міжкультурна комунікація» / і. Ю. М’язова // Філос. проблеми гуманіт. наук. – 2006. – № 8. – С. 108–113.
 12. Сміт е. Національна ідентичність / е. Сміт ; пер. з англ. Петро таращук. – к. : Основи, 1994. – 224 с.
 13. Culture Shock. A reader in modern cultural anthropology / еd. by Ph. K. Bock. – New York, 1970.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704