DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101707

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФЕСІОНАЛА

П. В. Квіткін, І. В. Дятлова, І. М. Ребрій

Анотація


У статті розкриваються поняття особистості військового професіонала, необхідність формування особистості військового професіонала, сутність соціальної відповідальності військового професіонала. Доводиться, що соціальна відповідальність є важливою соціальною якістю особистості сучасного військового професіонала, яка виявляється у ставленні до виконання громадянського і військового обов’язку.


Ключові слова


особистість військового професіонала; соціальна відповідальність; соціальна відповідальність соціального суб’єкта; соціальна відповідальність військовослужбовців; соціальна відповідальність військового професіонала

Повний текст:

PDF

ПосиланняПристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Глазунов А. М. Социальная ответственность российских военнослужащих в условиях социальной трансформации: социоструктурный аспект : автореф. дис. … канд. социол. наук : 22.00.04 / Глазунов Александр Михайлович. – ростов-н/д, 2009. – 27 с.
 2. карпухин С. В. Социальная ответственность как фактор профессиональной деятельности личности офицера : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / С. В. карпухин. – СПб., 1995. – 24 с.
 3. квіткін П. В. Освітні виміри процесу формування особистості сучасного спеціаліста / П. В. квіткін // трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізації : матеріали IV симпозіуму (10 листоп. 2011 р.) / М-во фінансів України ; Харк. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. – Харків : ХіФ УдУФМт, 2011. – С. 342–344.
 4. квіткін П. В. Особистість сучасного військового керівника: формування у навчально-виховному процесі вищих військових навчальних закладів / П. В. квіткін // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях : матеріали третьої Всеармійської наук.-практ. конф. (київ, 26 трав. 2011 р.) / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. – к. : НУОУ, 2011. – С. 104–106.
 5. квіткін П. В. Правова культура військового керівника: сутність і необхідність формування / П. В. квіткін, і. В. дятлова, і. М. ребрій // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 4 (14). – С. 135–141.
 6. квіткін П. В. Професіоналізація Збройних Сил України: зміст та умови реалізації / П. В. квіткін, і. В. дятлова // Новітні технології – для захисту повітряного простору : тези доп. дев’ятої наук. конф. Харк. ун-ту Повітр. Сил ім. івана кожедуба, 17–18 квіт. 2013 р. – Х. : ХУПС ім. і. кожедуба, 2013. – С. 367.
 7. киреев е. В. Социальная ответственность российского военнослужащего: сущность, структура, проблемы формирования: Социально-философский анализ : дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / е. В. киреев. – М., 2002. – 184 с.
 8. Петров А. А. Социальная ответственность будущих офицеров: сущность и пути формирования : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / А. А. Петров. – Х., 1990. – 17 с.
 9. ребрій і. М. Сутність і зміст соціальної відповідальності військовослужбовців Збройних Сил України / і. М. ребрій // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2011. – Вип. 9. – С. 133–145.
 10. чернавин Ю. А. Социальная ответственность воинского коллектива (философскосоциологический анализ) : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / Ю. А. чернавин. – М., 1988. – 20 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704