DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101682

СТРАТЕГІЯ ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ

Н. В. Шкурко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню гендерної рівності у політичному просторі України. У статті розглядається феномен жінки-політика. В аспекті впливу на нього визначено основні політичні стереотипи щодо просування жінок до вищих ешелонів влади.


Ключові слова


гендер; гендерна рівність; жінка-політик; жінка-лідер

Повний текст:

PDF

Посилання


Європейський правовий вимір гендерно чутливої політики : монографія / Н. М. Оніщенко, О. В. Матвієнко, С. В. Береза, М. О. Томашевська. – К. : Ін-т держави і прави ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – 144 с.

Буроменський М. В. Міжнародне право. Ґендерна експертиза / М. В. Буроменський. – К., Логос, 2001. – 216 с.

Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2002. – 189 c.

Гендерні аспекти державної служби : монографія / М. Пірен, Н. Грицяк, Т. Василевська, О. Іваницька ; ред. Б. Кравченко. – К. : Основи, 2002. – 335 с.

Про Цілі Розвитку Тисячоліття [Електронний ресурс] : доповідь Ген. секретаря ООН. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/millennium-development-goals.

Трофименко Л. С. Роль суспільного устрою у політичній соціалізації жінки /

Л. С. Трофименко // Юрид. вісн. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – № 1. – 83 с.

Опалько В. В. Реалізація Цілей розвитку тисячоліття в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Опалько. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ vchu/N177/N177p057–064.pdf.

Оксамитна С. М. Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі / С. М. Оксамитна // Наук. зап. НаУКМА. – 2010. – Т. 19: Спец. вип. у 2 ч. – Ч. ІІ. – 179 с.

Участь жінок у політиці та процесі прийняття рішень в Українi. Стратегії впливу [Електронний ресурс] // Укр. жін. фонд. – 2011. – Режим доступу: http://www.osce.org/uk/odihr/85975.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704