DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101680

ІДЕАЛ ЯК КРЕАТИВНИЙ ПРОЕКТ

Л. В. Чорна

Анотація


Аналіз розуміння ідеалу як системної конструкції допомагає інтерпретувати феномен ідеального та ідеалу як полісистемну цілісність. Сучасне розуміння ідеалу аналізується крізь призму ентропійних та негентропійних характеристик системи. Системний підхід відкриває можливість розглянути ідеал, ідеальне як систему диспозицій, транспозицій, систему категоріальних матриць формотворення. Ця схема є функціональним механізмом опису ідеалу як імагінативного абсолюту та семантично означеної структури. Такий підхід створює культуротворчу матрицю, в якій майбутнє визначається у рамках циклічного простору-часу, де ідеал набуває надзвичайно важливих вимірів креативності як переходу із небуття у буття.


Ключові слова


буття; ентропія; ідеал; креативність; небуття; негентропія; соціокультурний простір; транспозитив; хронотоп

Повний текст:

PDF

Посилання


Морен Э. Метод. Природа Природы / Эдгар Морен ; пер. с фр. Е. Н. Князевой. –

М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 464 с.

Чорна Л. В. Ідеал як соціокультурний хронотоп / Л. В. Чорна // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2016. – Вип. 110. – С. 151–158.

шмит Ф. И. Искусство – его психология, его стилистика, его эволюция / Ф. И. шмит. – Харьков : Книгоизд-во «Союз» Харьк. Кредит. Союза Кооперативов, 1919. – 330 с.

Голосовкер Я. Логика мифа / Яков Эммануилович Голосовкер. – М. : Наука, 1987. – 220 [4] с.

Чорна Л. В. Ідеал як соціокультурний диспозитив та транспозитив / Л. В. Чорна // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. – 2016. – № 1. – С. 38–45.

Bergman J. Albert Szent-Gyorgyi’s Theory of Syntropy and Creationism [Електронний ресурс] / J. Bergman. – Режим доступу: http://www.icr. org/article/136.

шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / К. шеннон. – М. : Изд-во иностр. лит., 1963. – 830 с.

шредингер Э. Что такое жизнь? Точка зрения физика / Э. шредингер. – М. : Атомиздат, 1972. – 88 с.

Вяткин В. Б. К вопросу взаимосвязи комбинаторного, вероятностного и синергетического подходов к определению количества информации [Електронний ресурс] / В. Б. Вяткин // Науч. журн. КубГАУ. – Краснодар : КубГАУ, 2015. – № 4(108) . – С. 1374–1408. – Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/99.pdf.

Вяткин В. Б. Введение в синергетическую теорию информации / В. Б. Вяткин // Информ. технологии. – 2010. – № 12. – С. 67–73.

Вяткин В. Б. Синергетический подход к определению количества информации / В. Б. Вяткин // Информ. технологии. – 2009. – № 12. – С. 68–73.

Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Д. Мартен, Ж.-Л. Мецжер, Ф. П’єр ; пер. з фр. є. Марічева. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. – 302 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704