ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»

Автор(и)

  • Є. М. Мануйлов
  • О. В. Прудникова

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101672

Ключові слова:

інформаційна безпека, інформаційно-культурна безпека, інформаційні загрози, інформаційна війна, інформаційна зброя, гібридна війна

Анотація

Досліджено сутнісні характеристики інформаційно-культурної безпеки України. Визначено основні загрози інформаційно-культурній безпеці нашої держави. Показана корелятивність розвитку інформаційної культури та становлення інформаційної безпеки України в умовах «гібридної війни». Узагальнено основні підходи до розуміння інформаційної зброї та особливостей її застосування проти нашої держави у сучасних умовах. 

Біографії авторів

Є. М. Мануйлов

доктор філософії, професор

О. В. Прудникова

доктор філософських наук, доцент

Посилання

Maklyuen, H. M. (2003).Vneshnye rasshyrenyya cheloveka. Moscow: Zhukovskyy : KANON – press – Ts, Kulykovo pole [in Russia].

Artyushenko, O. M. (2015). Ukrayins'ke suspil'stvo v umovakh hibrydnoyi viyny. Hileya: naukovyy visnyk. − Hilea: scientific journal, issue 102, 230−233 [in Ukrainian].

Sayenko, O. H. (2015). Mekhanizm informatsiyno-psykholohichnoho vplyvu v umovakh hibrydnoyi viyny. Visnyk Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny − Journal of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, issue 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2015_1_11 [in Ukrainian].

Hoyman, O. O. (2015). Manipulyuvannya masovoyu svidomistyu v umovakh suchasnoyi hibrydnoyi viyny. Hrani − Faces, 1, 50−56 [in Ukrainian].

Shevchuk, P. (2014). Informatsiyno-psykholohichna viyna Rosiyi proty Ukrayiny: yak yiy protydiyaty. Demokratychne vryaduvannya − Democratic Governance, issue 13. URL: http://lvivacademy.com/visnik13/zmist.html [in Ukrainian].

Bodnar, I. R. (2014). Informatsiyna bezpeka yak osnova natsional'noyi bezpeky. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky − Mechanism of Economic Regulation, 1, 68−75 [in Ukrainian].

Lipkan, V. A., Maksymenko, Yu. Ye., Zhelikhovs'kyy, V. M. (2003). Informatsiyna bezpeka Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiyi. Kiev: KNT [in Ukrainian].

Mahda, Ye. V. (2014). Vyklyky hibrydnoyi viyny: informatsiynyy vymir. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny − Scientific notes the Institute of Legislation Verkhovna Rada of Ukraine, 5, 138−142 [in Ukrainian].

Bryzhko, V. (2009). Do pytannya suchasnoyi informatsiynoyi polityky. Visnyk Akademiyi upravlinnya MVS − Journal of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs, 2, 27−47 [in Ukrainian].

Nesteryak, Yu. V. (2014). Mizhnarodni kryteriyi informatsiynoyi bezpeky derzhavy: teoretyko-metodolohichnyy analiz. Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka − Public administration: theory and practice, issue 1, 62−67 [in Ukrainian].

Shpyha, P. S., Rudnyk R. M. (2014). Osnovni tekhnolohiyi ta zakonomirnosti informatsiynoyi viyny. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn − Problems of International Relations, issue 8, 326−339 [in Ukrainian].

Levchenko, O. V. (2014). Klasyfikatsiya informatsiynoyi zbroyi za zasobamy vedennya informatsiynoyi borot'by. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi u sferi bezpeky ta oborony − Modern information technologies in the field of security and defense, 2 (20), 142−146 [in Ukrainian].

Duhinets', H. V. (2014). Informatsiyni viyny yak instrument vplyvu na natsional'nyy suverenitet v umovakh hlobalizatsiyi. Ekonomichnyy prostir − Economic space, 92, 23−33 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-26

Як цитувати

Мануйлов, Є. М., & Прудникова, О. В. (2016). ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ». "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(32), 26–36. https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101672

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають