DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.32.101663

ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СВОБОДИ: ДО УСВІДОМЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань

Анотація


У статті обґрунтовується, що гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та громадянського суспільства. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів дозволяє реалізувати інформаційну свободу людини. Будучи породженням і результатом природного розвитку всього суспільства, право повинно враховувати інтереси як усього суспільства, так і індивіда. Право надає людині низку можливостей, скориставшись якими, вона зможе реалізувати притаманну їй інформаційну свободу.

Ключові слова


свобода; право; інформація; інформаційне суспільство; інформаційні права; інформаційна свобода

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzoban O. P. (2013). Filosofiya informatsiynoho prava: svitohlyadni y zahal'noteoretychni zasady. Kharkiv: Maydan [in Ukrainian].

Seredyuk V. V. (2010). Svoboda masovoyi informatsiyi: konstytutsiyno-pravovyy aspekt. Extended abstract of candidate's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Dutsyk D. R. (2003). Rol' zasobiv masovoyi informatsiyi u zabezpechenni politychnykh prav ta svobod hromadyan u demokratychnomu suspil'stvi: Extended abstract of candidate's thesis. Kyyiv [in Ukrainian].

Hubyn P. E. (2010). Pravo na ynformatsyyu v predprynymatel'skoy deyatel'nosty. Moskva: Yrys Grupp [in Russia].

Rodyonov Y. Y. (2002). Formyrovanye y razvytye rynka ynformatsyonnykh usluh y produktov v uslovyyakh hlobalyzatsyy. Extended abstract of doctor's thesis. Moskva [in Russia].

Ukhanov V. A. (1997). Ynformatsyonnaya deyatel'nost' cheloveka. Extended abstract of doctor's thesis. Ekaterynburh [in Russia].

Konstytutsiya Ukrayiny. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Svoboda informatsiyi v Ukrayini ta sviti. Teoriya ta praktyka. (2015). Kharkiv: Prava lyudyny [in Ukrainian].

Svoboda informatsiyi v Ukrayini. Udoskonalennya zakonodavstva i praktyky. (2009). Kharkiv: Prava lyudyny [in Ukrainian].

Poletylo K. S. Informatsiyni prava i svobody lyudyny ta yikh sudovyy zakhyst u konstytutsiynykh normakh krayin YeS (1957-1995 roky vstupu) i SShA. (2014). Luts'k: Vezha-Druk [in Ukrainian].

Vseobshchaya Deklaratsyya prav cheloveka. URL: http://www.un.org/ru/documents/udhr/ [in Russia].

Krotov A. V. (2007). Konstytutsyonnoe pravo hrazhdan na ynformatsyyu y svobodu ynformatsyy. Extended abstract of candidate's thesis. Kazan' [in Russia].

Mezhdunarodniy pakt o hrazhdanskykh y polytycheskykh pravakh URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml [in Russia].

Evropeyskaya konventsyya o zashchyte prav cheloveka y osnovnikh svobod URL: www.memo.ru/prawo/euro/eucnv.htm [in Russia].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. дзьобань. – Х. : Майдан, 2013. – 360 с.
 2. Середюк В. В. Свобода масової інформації: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. В. Середюк. – Х., 2010. – 18 с. 
 3. Дуцик д. р. роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.08 / д. р. дуцик. – к., 2003. – 19 с.
 4. Губин П. е. Право на информацию в предпринимательской деятельности / П. е. Губин. – М. : ирис Групп, 2010. – 217 с.
 5. Pодионов и. и. Формирование и развитие рынка информационных услуг и продуктов в условиях глобализации : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.01 / и. и. родионов. – М., 2002. – 22 c.
 6. Уханов В. А. информационная деятельность человека : автореф. дис. … д-ра филос. наук : 09.00.11 / В. А. Уханов. – екатеринбург, 1997. – 23 с. 
 7. Kонституція України [електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80.
 8. Свобода інформації в Україні та світі. теорія та практика : посібник / упоряд.: О. М. Павліченко, р. і. Стадник. – Х. : Права людини, 2015. – 215 с.
 9. Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики / є. Захаров [та ін.]. – Х. : Права людини, 2009. – 179 с.
 10. Полетило К. С. Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у кон- ституційних нормах країн ЄС (1957–1995 роки вступу) і США : монографія / К. С. Полетило. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 199 с. 
 11. Всеобщая Декларация прав человека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/udhr/. 
 12. Кротов А. В. Конституционное право граждан на информацию и свободу ин- формации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / А. В. Кротов. – Казань, 2007. – 202 с.
 13. Международный пакт о гражданских и политических правах [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ pactpol.shtml.
 14. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.memo.ru/prawo/euro/eucnv.htm.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704