DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101658

САМОВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДА У ПОЛІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ: ІДЕНТИЧНІСТЬ ЧИ ІМІДЖ?

Ю. В. Мелякова

Анотація


Дослідження присвячено соціально-правовій і антропологічній проблемі особистісного й правового самовизначення людини нестабільного полікультурного суспільства у національному, громадянському, ідеологічному й ментальному планах. Політико-правова ситуація в сучасній Україні постає як дискурс ідентичностей, мультикультурність в межах однієї політичної нації, конфлікт світоглядів і, як наслідок, симуляція ідентичності. Самоідентифікація постсучасної особистості формує креативний імідж, що дозволяє їй чутливо пристосовуватися до віртуальності права.

Ключові слова


національно-культурна ідентичність; мультикультуралізм; полікультурність; конфлікт ідентичностей; симуляція ідентичності; імідж; праворозуміння; креативний децентрований індивід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bistritskiy, E. (2015). Proekt viyni: vid identichnosti do nasilstva. Filosofska dumka – Philosophical thought, 1, 61-74 [in Ukrainian].

Malahov, V. (2011). Filosofiya i vremya: Vektor soprotivleniya. Voprosy filosofii – Questions of philosophy, 1, 49-60 [in Russian].

Datsyuk, S. Narisi ukrayinskoyi identichnosti: sensualizatsiya: http:// www.blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/53f5b37dc14b2/.

Hashieva, L.V. (2015). Mnozhinna identichnist: realiyi globalizovanogo suspilstva: http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013- 1/doc/5/04.pdf.

Lyah, V.V. (2006). Svoboda i poshuk novih form identichnosti v dobu globalizatsiyi [Freedom and the search for new forms of identity on the eve of globalization]. Multiversum. Filosofskiy almanah – Multiversum. Philosophical Almanac, issue 57, 3-19, [in Ukrainian].

Gabermas, Yu. (2005). Gromadyanstvo i natsionalna identichnist. Umovi gromadyanstva – The conditions of citizenship. Vart van Strinbergen. (Ed.). Kyiv: Ukrayinskiy Tsentr duhovnoyi kulturi,

Darendorf, R. (2006). U poshukah novogo ustroyu: Lektsiyi na temu politiki svobodi u XXI stolitti. Kiyiv: Kievo-Mogilyanska akademiya [in Ukrainian].

Kastels, M., Himanen, P. (2006). Informatsiyne suspilstvo ta derzhava dobrobutu. Finska model. Kiyiv: Vidavnitstvo «Vakler» [in Ukrainian].

Usanov, I., Usanova, L. (2010). Neomifologiya postsuchasnoyi osobistosti. Filosofski obriyi – Philosophical horizons, 24, 155-166 [in Ukrainian].

Delez, Zh. (1998). Razlichie i povtorenie. Sankt-Petersburg: TOO TK «Petropolis» [in Russian].

Zhizhek, S. (2005). “Matritsa” kak filosofiya: Esse. Ekaterinburg: U-Faktoriya [in Russian].

Hantington, S. (2004). Kto my?: Vyzovy amerikanskoy natsionalnoy identichnosti. Moscow: OOO «Izdatelstvo AST»: OOO «Tranzitkniga» [in Russian].

Bistritskiy, E., Biliy, O., Zimovets, R. et al. (2015). Natsionalna identichnist i gromadyanske suspilstvo. Kiyiv: Duh i Litera [in Ukrainian].

Kostenko, A.G. (2008). Globalizatsiya yak chinnik destruktsiyi identichnosti. Praktichna filosofiya – Practical philosophy, 3, 120-128 [in Ukrainian].

Astafeva, O.N. (2007). Chelovek, kultura, obshchestvo globalizatsii. Moscow: RIK, Izdatelstvo «Akademicheskiy proekt» [in Russian].

Nagorna, L. (2011). Sotsiokulturna identichnist: pastki tsinnisnih rozmezhuvan. Kiyiv: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayini [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бистрицький є. Проект війни: від ідентичності до насильства / є. Бистрицький // Філос. думка. – 2015. – № 1. – С. 61–74. Малахов В. Философия и время: Вектор сопротивления / В. Малахов // Вопросы философии. – 2011. – № 1. – С. 49–60. Дацюк С. Нариси української ідентичності: сенсуалізація [Електронний ресурс] / С. Дацюк. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/ 53 f5b37dc14b2/. Хашиєва Л. В. Множинна ідентичність: реалії глобалізованого суспільства [Електронний ресурс] / Л. В. Хашиєва. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ e-book/db/2013–1/doc/5/04.pdf. Лях В. В. Свобода і пошук нових форм ідентичності в добу глобалізації / В. В. Лях // Мультиверсум. Філософський альманах. – К. : Укр. Центр дух. культури, 2006. – Вип. 57. – С. 3–19. Габермас Ю. Громадянство і національна ідентичність / Ю. Габермас // Умови громадянства : зб. ст. / під ред. Варта ван Стрінбергена ; пер. з англ., передмова та примітки О. О. Іваненко. – К. : Укр. Центр дух. культури, 2005. – 264 с. Дарендорф Р. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХІ столітті / Р. Дарендорф ; пер. з нім. А. В. Орган. – К. : Києво-Могил. акад., 2006. – 109 с. Кастельс М. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель : пер. з англ. / М. Кастельс, П. Хіманен. – К. : Вид-во «Ваклер», 2006. – 232 с. Усанов І. Неоміфологія постсучасної особистості / І. Усанов, Л. Усанова // Філос. обрії. – 2010. – № 24. – С. 155–166. Дельоз Ж. Различие и повторение / Ж. Дельоз ; пер. с фр. Н. Б. Маньковской, Э. П. Юровской. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 384 с. Жижек С. Матрица, или Две стороны извращения / С. Жижек // «Матрица» как философия : эссе / пер. с англ. О. Трухиной. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – С. 329–371. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон ; пер. с англ. А. Башкирова. – М. : ООО «Изд-во АСТ» : ООО «Транзиткнига», 2004. – 635 с. Бистрицький є. Національна ідентичність і громадянське суспільство / є. Бистрицький, О. Білий, Р. Зимовець та ін. – К. : Дух і Літера, 2015. – 452 с. Костенко А. Г. Глобалізація як чинник деструкції ідентичності / А. Г. Костенко // Практ. філософія. – 2008. – № 3. – С. 120–128. Астафьева О. Н. Транснационализация культурного пространства: государство и проблемы координации коммуникативных стратегий / О. Н. Астафьева // Человек, культура, общество глобализации. – М. : РИК, Изд-во «Академ. проект», 2007. – С. 5–11. Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань / Л. П. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704