DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101656

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР

О. В. Прудникова

Анотація


Показано, що в інформаційному суспільстві особливого значення набуває підвищення значущості інформаційної культури, яка розглядається як новий тип спілкування, що дає можливість вільного вибору особистості в інформаційному просторі. Крім того, інформаційна культура в нових інформаційних умовах розглядається як інформаційна діяльність у царині отримання, передачі, зберігання й використання інформації.


Ключові слова


інформація; інформаційне суспільство; інформаційна культура; інформаційні технології; інформаційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2013. – 360 с.

Тойнби Дж. А. Постижение истории / Дж. А. Тойнби. – М. : Прогресс, 1996. – 606 с.

Дарендорф Р. После 1989. Размышления о революции в Европе / Р. Дарендорф. – М. : Ad Marginem, 1998. – 271 с.

Прудникова О. В. Соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури / О. В. Прудникова // Політологічний вісник : зб. наук. пр. – К. : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70. – С. 123–132.

Прудникова О. В. Інформаційна культура віртуального простору: філософська рефлексія / О. В. Прудникова // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди «Філософія». – Х. : ХНПУ, 2014. – Вип. 42. – С. 136–147.

Прудникова О. В. Діалектика масової комунікації та інформаційної культури у сучасному суспільстві / О. В. Прудникова // Філософія науки: традиції та інновації : наук. журн. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 48–57.

Астафьева О. Н. Полилог в условиях транснационализации культурного пространства: новая реальность глобализирующегося мира / О. Н. Астафьева // Теория и практика культуры : альманах. – Вып. 4. – М. : Изд-во РАГС, 2006. – С. 6–18.

Данильян О. Г. Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Інформація і право. – К., 2013. – № 1 (7). – С. 21–28.

Данильян О. Г. Інформаційна картина світу як соціокультурна реальність /

О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / гол. ред.

В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 70 (№ 3). – С. 573–578.

Дзьобань О. П. Формування інформаційної картини світу як результат відображення генезису базових форм буття / О. П. Дзьобань // Проблема інформаційного суспільства: соціально-правовий аналіз : наук. ст. та тези наук. повідом. за матеріалами «Круглого столу», 28 лют. 2013 р. – Полтава : ТОВ «Фірма “Техсервіс”», 2013. – С. 26–36.

Егоров B. C. Философия открытого мира / B. C. Егоров. – М. : Моск. психологосоц. ин-т, 1998. – 39 с.

Бодрийяр Ж. Америка / Ж. Бодрийяр. – СПб. : Владимир Даль, 2000. – 204 с.

Зубов Ю. С. Информатизация и информационная культура / Ю. С. Зубов // Проблемы информационной культуры : сб. ст. – М. : Изд-во МГУКИ, 1994. – С. 6–11.

Дзьобань О. П. Філософія інформаційних комунікацій : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2012. – 224 с.

Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. Дзьобань. – Х. : Майдан, 2013. – 360 с.

Сусська О. О. Психологія інформаційної діяльності в сфері масової комунікації. Основи формування критеріїв ефективності інформаційного обміну : монографія / О. О. Сусська. – К., 2007. – 81 c.

Бакланов И. С. Философия науки и научно-информационной деятельности / И. С. Бакланов, М. Б. Синельников. – М. : Изд-во МОСУ ; Ставрополь : Сервисшкола, 2002. – 320 с.

Прудникова О. В. Інформаційна культура в інформаційному суспільстві / О. В. Прудникова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. П. Андрущенка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 30 (43). – С. 159–166.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704