DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.31.101652

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

І. С. Максимов

Анотація


У статті верховенство права розглядається з позицій його світоглядно-методологічних, філософських засад. Воно тлумачиться як універсальний стандарт і ознака цивілізованості правової системи, комплексний феномен, у якому вирізняються ідеальний та реальний виміри, здійснюється подвійне розширення ідеї верховенства права: як суспільство верховенства права і як правовий світогляд. Філософським ядром такого світогляду виступає образ людини як індивіда, що має онтологічний і аксіологічний пріоритет. Доповнює цей образ настанова на скепсис по відношенню до чинної влади й віра в можливості нормативного стримування владного свавілля. 


Ключові слова


верховенство права; світоглядні засади; методологічні засади; правовий світогляд; правове суспільство; індивідуалізм; правова людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Теффт Дж. Встановлення верховенства права в Україні: розбудова модерного суспільства [Електронний ресурс] / Дж. Теффт. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2012/04/19/6963027/.

Верховенство права на национальном и международном уровнях [Електронний ресурс] : Резолюция, принятая Ген. Ассамблеей 4 дек. 2006 г. 69/31. – Режим доступу: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/39.

Доклад о верховенстве права [Електронний ресурс] : утв. Венец. комиссией на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25–26 марта 2011 г.). – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2011)003rev-rus.

Максимов С. Права людини, демократія, верховенство права та сучасні соціальні виклики у складних суспільствах: XXVI Всесвітній конгрес з філософії права і соціальної філософії (21–26 липня 2013 р., Белу-Орізонті, Бразилія) / С. Максимов // Філософія права і заг. теорія права. – 2013. – № 2. – С. 358–366.

Tamanaha Brian Z. On the Rule of Law: History, Politics, Theory. – Cambridge, 2004. Укр. пер.: Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Браян Таманага ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2007. – 208 с.

The Rule of Law: History, Theory and Criticism / ed. by Costa, Pietro and Zolo, Danilo. – Springer : Dordrecht, 2007. – 695 p.

The Rule of Law in Comparative Perspective / ed. by M. Sellers and T. Tomaszewski. – Springer : Dordrecht Heidelberg London New York, 2010. – 253 p.

Крігер М. Чому верховенство права є надто важливим, щоб лишати його юристам / М. Крігер // Філософія права і заг. теорія права. – 2014. – № 1–2 – С. 323–349.

Головатий С. Верховенство права : у 3 кн. / С. Головатий. – К., 2006.

Козюбра М. Верховенство права і Україна / М. Козюбра // Право України. – 2012. – № 1–2. – С. 30–63.

Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1 – С. 15–72; № 2 – С. 155 – 214.

Селлерз М. Право, розум та емоції / М. Селлерз // Філософія права і заг. теорія права. – 2014 – № 1–2. – С. 209–228.

Алекси Р. Дуальная природа права / Р. Алекси ; пер. с англ. С. Максимова // Право Украины. – 2011. – № 1. – С. 45–58.

Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права / Б. А. Кистяковский. – М. : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1916. – IV, 704 с.

Максимов С. І. Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури / С. І. Максимов // Проблеми філософії права. – Т. VI– VII. – К. ; Чернівці : Рута, 2009. – С. 102–111.

Максимов С. Конституційний принцип верховенства права: загальне та особливе / С. Максимов // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2009. – № 3 (58). – С. 127–134.

Погребняк С. Верховенство права в Україні: передумови та перспективи / С. Погребняк // Філософія права і заг. теорія права. – 2013. – № 1. – С. 29–36.

Максимов С. І. Кантівський проект правового суспільства і нові демократії / С. І. Максимов // Проблеми філософії права. – Т. IV–V. – К. ; Чернівці : Рута, 2008. – С. 17–23.

West Robin L. Re-Imagining Justice. Progressive Interpretation of Formal Equality, Rights, and the Rule of Law / Robin L. West. – Ashgate : Cornwall, 2003. – 192 p.

Філософія правового виховання : навч. посіб. / за ред. А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца ХIХ – начала ХХ веков / А. Валицкий // Вопр. философии. – 1991. – № 8. – С. 25–40.

Коробка В. Н. Правовое мировоззрение : [в 2 ч.]. Ч. 1 : Становление и развитие /

В. Н. Коробка. – Донецк : Дон. юрид. ин-т Луган. гос. ун-та им. Э. А. Дидоренко, 2008. – 152 с. ; Ч. 2 : Природа, место и роль в механизме правового регулирования, значение для правовой политики современного социально-демократического государства / В. Н. Коробка. – Донецк : Дон. юрид. ин-т Луган. гос. ун-та им. Э. А. Дидоренко, 2010. – 244 с.

Рабінович П. М. Формування основ правового світогляду, правової свідомості та правової культури шкільної молоді (теоретико- й соціолого-правове дослідження) / П. М. Рабінович, Т. В. Бачинський. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2015. – 224 с.

Вовк Д. Верховенство права и религиозная свобода: проблемы равенства / Д. Вовк // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : ст. учасн. ювіл. Х Міжнар. кругл. столу (м. Львів, 12 – 13 груд. 2014 р.) : у 2 ч. − Вид. 2-ге, допов. − Львів : Галицька Вид. Спілка, 2015. – Ч. І. – С. 72–96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704