СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ігор Синьогуб Черкаський державний технологічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.60.299692

Ключові слова:

прогнозування, методи, інструменти, інтеграція, гуманітарні науки

Анотація

Нестабільність, спричинена численними чинниками, стає значущим викликом для суспільства. Стаття присвячена аналізу ролі соціально-політичного прогнозування у формуванні гуманітарних стратегій в умовах нестабільності. Автор розглядає методи та інструменти соціально-політичного прогнозування, які сприяють формуванню гуманітарних стратегій для подолання нестабільності та досягнення сталого розвитку, підкреслюється важливість інтеграції гуманітарних наук у процес прогнозування.

Біографія автора

Ігор Синьогуб , Черкаський державний технологічний університет

аспірант,  кафедра філософських і політичних наук

Посилання

Piren, M., Penishkevych, O. (2022). Forecasting and simulation of social processes to the modern problem ukrainian society on scientific and legal principles. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 478-481. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-25-27.08.22.pdf

Hnatenko, P.I., & Skyba, E.K. (2020). Sotsialne prohnozuvannia v konteksti ukrainskoi natsionalnoi psykholohii. Epistemolohichni doslidzhennia v filosofii, sotsialnykh i politychnykh naukakh. Epistemological Studies in Philosophy, Social, and Political Sciences, 3(1), 22-35. URL: https://doi.org/10.15421/342003. [in Ukrainian].

Yevdokymova, I.A., Butylina, O.V. (2021). Sotsialna robota v Ukraini: sproba prohnozuvannia. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy – Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov. Series 5: Pedagogical Sciences: Realities and Prospects: Collected Scientific Works / Ministry of Education and Science of Ukraine, National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov. Kyiv: Publishing House "Helvetika,", 82-86. URL: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.81.18. [in Ukrainian].

Harnaha, O.M. (2021). Analiz i prohnozuvannia v systemi mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta inzhenerii pryrodokorystuvannia – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Use, 2 (94). https://doi.org/10.31713/ve220213. [in Ukrainian].

Kuznetsov, K.O. (2019). Prohnozuvannia yak metod ekonomichnoho doslidzhennia. Vyklyky ta shliakhy spryiannia ekonomichnomu rozvytkovi Ukrainy na tli svitovykh tendentsii (prysviachena 85-richchiu zasnuvannia ekonomichnoho fakultetu) – Challenges and Ways to Promote the Economic Development of Ukraine in the Context of Global Trends (Dedicated to the 85th Anniversary of the Foundation of the Faculty of Economics): Materials of the International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists (April 19-20, 2019), Pp. 20-22. Responsible editor O. I. Davidov. Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University Publishing House, 2019. URL: https://econom.univer.kharkov.ua/upim/DmAT6LuP.pdf#page=20 [in Ukrainian].

Derevianko, S.M., Matvienkiv, S.M. (2022). Politychne prohnozuvannia. Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Publishing. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/14037 [in Ukrainian].

Orlova, V.O. (2020). Sotsialne prohnozuvannia yak osnova diialnosti liudyny. Zb. tez dop. 80-yi nauk. konf. vykl. akad. – Collection of Abstracts of the 80th Scientific Conference of Teachers, Odessa, May 7-8, 2020. Odessa National Academy of Food Technologies; edited by B. V. Yegorov. Odessa: ONAFT, 422–423. URL: https://card-file.ontu.edu.ua/items/acb6f172-2c2e-4a1f-85fe-5158d036ca94 [in Ukrainian].

Zhilenko, R.V. (2021). Sotsialne prohnozuvannia i proektuvannia : navch.-metod. posib. dlia stud. pershoho bakalavrskoho rivnia zakladiv vyshchoi osvity, shcho navchaiutsia za spetsialnistiu 231 Sotsialna robota.Uzhhorod: Uzhhorod National University Publishing, 2021. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/47183/1/01101953_metodichka_sotsialne_proektuvannya.pdf [in Ukrainian].

Isakova, O.I., Kalashnykova, O.V. (2023). Sotsialni protsesy ta yikh prohnozuvannia. The I International Scientific and Practical Conference "Modern Methods for the Development of Science, January 09 – 11, Haifa, Israel, 301-305. URL: https://eu-conf.com/ua/events/modern. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V. (2020). Humanitarni stratehii v rozvytku suchasnoi kultury : metod. rekomendatsii do seminarskykh zaniat dlia zdobuvachiv osvitnoho stupenia «Mahistr» spetsialnosti 034 «Kulturolohiia» Kyiv: National Academy of Culture and Arts Management. URL: https://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/2501 [in Ukrainian].

Tkachenko, A.M. (2023). Modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh protsesiv v umovakh nestabilnosti rynku. Modeling of Socio-Economic Development in the System of Food Security: Collection of Abstracts of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference (May 10-11, 2023). Mykolayiv: Mykolayiv National Agrarian University, 116–118. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13930 [in Ukrainian].

Kryuchkova, N.M. (2023). Prohnozuvannia i vplyv zminy podatkovoi polityky na sotsialno-ekonomichni pokaznyky Ukrainy. Akademichni vizii – Academic Visions, (18). http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8251867 [in Ukrainian].

Ihnatenko, R. (2021). Tsyfrovi komunikatsii v marketynhu: sutnist ta perspektyvy rozvytku v umovakh pandemii COVID-19. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava – Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 31, 40–46. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6034732 [in Ukrainian].

Kuzmenko, O.K., Ananenko, I.V. (2023). Osoblyvosti vykorystannia adaptyvnykh modelei prohnozuvannia u povoiennyi period. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, (3). URL: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.3.50 [in Ukrainian].

Zhovtyanska, V. (2021). Psykholohichni osnovy modeliuvannia yak metodolohichnoho napriamu sotsialnoho prohnozuvannia. Naukovi studii sotsialnoi ta politychnoi psykholohii – Scientific Studies in Social and Political Psychology, 48(51, 9–15. URL: https://doi.org/10.33120/sssppj.vi48(51).234 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Синьогуб , І. . (2024). СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(60). https://doi.org/10.21564/2663-5704.60.299692

Номер

Розділ

Політологія