ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ЗНАНЬ У СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ КОНТЕКСТИ

Автор(и)

  • Світлана Жданенко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
  • Юрій Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.60.299623

Ключові слова:

знання, інформація, наука, псевдознання, духовна безпека, цінності, соціокультурні процеси

Анотація

Визначено сутнісні характеристики концепту «знання» як соціокультурного феномену. Розкрито співвідношення понять «знання» та «інформація». Показано роль фундаментальної й прикладної науки у прирощенні знаннєвого потенціалу людства. Проаналізовано ціннісний потенціал знань на сучасному етапі суспільного розвитку. Обґрунтовано значущість знань для забезпечення системи функціонування духовної та інформаційної безпеки держави.

Біографії авторів

Світлана Жданенко , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

Юрій Калиновський , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Dorohuntsov, S., Kutsenko, V. (2002). Osvitnia sfera v informatsiinomu suspilstvi. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy − Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 11, 1−9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2002_11_1 [in Ukrainian].

Karpenko, M.M. (2015). «Osvita protiahom zhyttia yak chynnyk liudskoho rozvytku». Analitychna zapyska. Natsionalnyi instytutu stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-yak-chinnik-lyudskogo-rozvitku [in Ukrainian].

Karamysheva, N.V. (2013). «Znaiucha liudyna» yak sotsiokulturnyi fenomen. Sotsiohumanitarni problemy liudyny – Socio-humanitarian problems of man, 7, 26−36 [in Ukrainian].

Parkhomenko, O.V., Parkhomenko, V.D. (2017). Informatsiia yak pryrodna katehoriia i yii zv’iazok zi znanniamy. Nauka, tekhnolohii, innovatsii − Science, technology, innovation, 2, 3−9 [in Ukrainian].

Kozachenko, N. (2004). Znannia i perekonannia yak katehorii lohiky ta filosofii. Aktualni problemy dukhovnosti − Relevant problems of spirituality, 5, 128−146 [in Ukrainian].

Vysotskyi, O. (2008). Virtualnist yak providna forma lehitymatsiinoi polityky v dobu postmodernu. Politychnyi menedzhment – Political management, 6, 41−53 [in Ukrainian].

Kovalenko, I., Meliakova, Y., Kalnytskyi, E., Nesterenko, K. (2021). Оn conspiracy thinking in the phenomenology оf modern culture. Cogito, Vol. XIII, 3, 67−83.

Podolianko, L.A. (2011). Aksiolohichni parametry buttia liudyny: kontekst nauky. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia – Theory and practice of managing social systems: philosophy, psychology, pedagogy, sociology, 2, 9–15 [in Ukrainian].

Natsionalnyi instytutu stratehichnykh doslidzhen. (2010). «Osvita protiahom zhyttia: svitovyi dosvid i ukrainska praktyka». Analitychna zapyska. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/osvita-protyagom-zhittya-svitoviy-dosvid-i-ukrainska-praktika [in Ukrainian].

Luk’ianov, D., Hohunskyi, V., Kolesnikov, O., Olekh, T. (2017). «Voronka znan» yak instrument realizatsii kontseptsii lifelong learning. Upravlinnia yakistiu v osviti ta promyslovosti: dosvid, problemy ta perspektyvy: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Lviv, 99–100 [in Ukrainian].

Drotianko, L.H. (2000). Fenomen fundamentalnoho i prykladnoho znannia: (Postneklasychne doslidzhennia). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kokhan, V.V. (2009). Nauka u sotsiokulturnomu vymiri. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Skyba, I.P. (2016). Instrumentalne znannia v konteksti sotsialnoi diialnosti v informatsiinomu suspilstvi. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Onopriienko, Yu. (2007). Nauka u XXI stolitti: problemy i perspektyvy. Visnyk NAN Ukrainy − Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 11, 37−51 [in Ukrainian].

Poliakov, M.V. (2018). Ekonomika znan: sutnist, determinanty, hlobalnyi landshaft. Dnipro: Nova ideolohiia [in Ukrainian].

Malynivska, L.I. (2014). Vykhovannia dukhovno-moralnykh tsinnostei u studentiv VNZ pid chas vynyknennia nadzvychainoi sytuatsii dyversiinoho kharakteru. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Psykholohiia i pedahohika» − Scientific Notes of Ostroh Academy National University: Psychology and Pedagogy Series, issue 27, 80-83 [in Ukrainian].

Shelestun, K.Yu. (2011). Instytutsiino-tsinnisnyi potentsial rozvytku suspilstva znan v suchasnii Ukraini. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 2, 101−114 [in Ukrainian].

Kalynovskyi, Yu.Yu., Zhdanenko, S.B. (2023). Rol tsyvilizatsiino-tsinnisnykh naratyviv u hlobalnomu informatsiinomu protyborstvi. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia − The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series:Philosophy, philosophy of law, political science, sociology, Vol. 3, 58, 23−38 [in Ukrainian].

Poda, T. (2014). Informatsiina viina yak stratehiia formuvannia politychnoi svidomosti (sotsialno-filosofskyi analiz). Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia − Bulletin of the National Aviation University. Series: Philosophy. Culturology, 1, 67−70 [in Ukrainian].

Smolts, S.P. (2011). Informatsiina viina yak chynnyk formuvannia suspilnoho buttia. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika – Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Philosophy. Psychology. Pedagogy, 3, 70−74 [in Ukrainian].

Stadnyk, A.H. (2016). Masova svidomist yak ob’iekt informatsiinoi viiny. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia sotsiolohichna − Bulletin of Lviv University. Sociological series, issue 10, 219−231 [in Ukrainian].

Honcharova, Ye. (2017). Vorozhinnia na porozhnomu mozku. Tyzhden – Week, 5 zhovtnia. URL: https://tyzhden.ua/vorozhinnia-na-porozhnomu-mozku/ [in Ukrainian].

Kazakov, M.A. (2015). Fenomen psevdonauky yak problema rozvytku suchasnoho naukovoho piznannia. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Zakharchyn, H.M., Liubomudrova, N.P., Panas, Ya.V. (2020). Osnovni aspekty upravlinnia znanniamy v suchasnykh umovakh. Naukovo-praktychnyi zhurnal «Pidpryiemnytstvo ta innovatsii» − Scientific and Practical journal «Entrepreneurship and Innovation», issue 12, 108-111 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Жданенко , С. ., & Калиновський , Ю. . (2024). ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ЗНАНЬ У СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ КОНТЕКСТИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(60). https://doi.org/10.21564/2663-5704.60.299623

Номер

Розділ

Філософія