ФІЛОСОФІЯ МИРУ ЯК СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНЕ ПІДГРУНТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Світлана Жданенко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Юрій Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.56.274328

Ключові слова:

мир, війна, цінності, філософія миру, безпека, антропоцентризм

Анотація

Проаналізовано сутнісні характеристики філософії миру як ціннісної підойми соціокультурного розвитку України. Виокремлено теоретичні підходи щодо розуміння феномену миру: теологічний, раціоналістичний, натуралістичний, природно-правовий, морально-етичний, екзистенційний. Доведено, що мир як цінність людського існування  ґрунтується на аксіологемах свободи, відповідальності, справедливості та безпеки. Розкрито позитивний вплив релігійних та ліберально-демократичних наративів для зміцнення глобального й соціального миру.

Біографії авторів

Світлана Жданенко , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

Юрій Калиновський , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Bobro, M.P. (2015). Tsinnist zhyttia i zhyttievi tsinnosti ta yikh obrazno-smyslova reprezentatsiia v ukrainskomu linhvokulturnomu prostori. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Filolohiia – The Journal of Kharkiv Karazin National University. Series: Philology, issue 72, 1152, 50-53 [in Ukrainian].

Nikitenko, V.O. (2013). Zahalnoliudski tsinnosti yak heotsinnosti planetarnoho masshtabu: antropolohichni vymiry. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii − Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy, issue 55, 131-138 [in Ukrainian].

Nesprava, M. (2017). Filosofiia myru: dukhovno-etychnyi aspekt. III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Fundamentalni ta prykladni doslidzhennia: suchasni naukovo-praktychni rishennia ta pidkhody». Dnipro, 402-404. URL: https://www.researchgate.net/publication/328265745_Filosofia_miru_Duhovno-eticnij_aspekt [in Ukrainian].

Peng, K.W. (2010). Having Peace and Making Peace when Peace Is Broken: "Peace" in the Gospels. Sino-christian studies. Issue 10, 65-80.

Kotelianets, Yu. (2013). Stanovlennia ta rozvytok tolerantnosti yak sotsialnoi tsinnosti. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky – Academic Notes. Series: Pedagogical Sciences, issue 122, 183-188 [in Ukrainian].

Tsiurupa, M. (2014). Kultura myru proty kultury nenavysti. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy − Scientific notes of the Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, issue 3, 264-272 [in Ukrainian].

Stasiuk, S. (2010). Formuvannia pravovykh zasad serednovichnoi viiny. Viche – Viche, 2010, 20. URL: https://veche.kiev.ua/journal/2244/ [in Ukrainian].

Khomenko, H.V. (2019). Sotsialno–filosofskyi analiz fenomenu myru yak osnovy proektuvannia myrobudivnytstva. Hileia: naukovyi visnyk − Hileia: Scientific Bulletin, issue 145(2), 164-168 [in Ukrainian].

Rotterdamskyi, E. (2001). Zhaloba myra / Vospytanye khrystyanskoho hosudaria: [prylozhenye]. Moskva: Mysl [in Russian].

Zaiets, A.P. (2017). Idei pryrodnoho prava u tvorchosti Huho Hrotsiia. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky − Scientific notes of NaUKMA. Legal sciences, Vol. 200, 16-20 [in Ukrainian].

Hrotsyi, H. (1956). O prave voiny y myra. Try knyhy, v kotorykh obъiasniaiutsia estestvennoe pravo y pravo narodov, a takzhe pryntsypy publychnoho prava. Moskva: Hos. yzd. yur. lyt-ry [in Russian].

Karasevych, A.O., Lysenko, L.H. (2012). Kontseptsiia hromadianskoho suspilstva Tomasa Hobbsa. Aktualni problemy dukhovnosti v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii, m. Uman. Uman: PP Zhovtyi, 67-74 [in Ukrainian].

Dzoban, O.P., Mykhailovskyi, R.A. (2016). Problema bezpeky: vid antychnosti do Renesansu. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury − Philosophy and political science in the context of modern culture, issue 6(15), 11-18 [in Ukrainian].

Dante, Alyhery. (1999). Monarkhyia / [per. s ytal. V. P. Zubova]. Moskva: Kanon-press-Ts-Kuchkovo pole [in Russian].

Kant, Y. (1996). K vechnomu myru. Sochynenyia: v 6-ty tomakh. [pod obshch. red. V. F. Asmusa y dr.]. Moskva: Mysl [in Russian].

Fykhte, Y.H. (1963). K vechnomu myru. Fylosofskyi proekt Ymmanuyla Kanta 1796. Traktaty o vechnom myre; predysl. F. V. Konstantynova; vvodnaia st. y prym. Y. S. Andreevoi. Moskva: Sotsekhyz [in Russian].

Hehel, H.V.F. (1990). Fylosofyia prava. Per. s nem.; red. y sost. D. A. Kerymov y V. S. Nersesiants. Moskva: Mysl [in Russian].

Tarnashynska, L. (2019). Filosofiia viiny i myru: antropotsentrychna dykhotomiia liubovi/nenavysti yak motyvatsiia heroizmu (za “lystamy do nimetskoho druha” Albera Kamiu). Slovo i Chas – Word and Time, 4, 3-14 [in Ukrainian].

Kamiu, A. (1997). Lysty do nimetskoho druha / per. z fr. R. Osadchuka. Vybrani tvory: u 3 t. Vol. 3. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Ryzhak, L.V. (2022). Ideia «zridnenoi pratsi» Hryhoriia Skovorody v umovakh voiennykh zahroz. Hryhorii Skovoroda u suchasnomu bahatovymirnomu sviti: zb. tez VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 7-9 [in Ukrainian].

Skovoroda, H. (1995). Piznai v sobi liudynu. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Skovoroda, H.S. (2011). Fabula. Povna akademichna zbirka tvoriv / Za red. L. Ushkalova. Edmonton–Toronto: Vyd-vo Kanadskoho in-tu ukr. studii; Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Fomenko, A.M. (2011). Vymiry humanizmu: istoryko-filosofskyi analiz. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Ser.: Filosofiia. Kulturolohiia – Bulletin of the National Aviation University. Ser.: Philosophy. Culturology, 1, 80-84 [in Ukrainian].

Bekh, I. (1999). Vykhovannia u ditei myroliubstva. Pochatkova shkola – Elementary School, 8, 17-20 [in Ukrainian].

Vitiuk, I., Muravytskyi, V. (2010). Kontsept blahohovinnia pered zhyttiam A. Shveitsara u rozrizi ekolohichnoi etyky Tserkvy ASD. Enerhoefektyvnist ta ekolohichno pryiniatne enerhozabezpechennia z pozytsii khrystyianskoi vidpovidalnosti za stvorinnia. Materialy mizhnarodnoho naukovoho seminaru. Uzhhorod, 142-146 [in Ukrainian].

Kyselov, M.M., Kanak, F.M. (2000). Natsionalne buttia sered ekolohichnykh realii. Kyiv: Tandem [in Ukrainian].

Matiukhina, O.A. (2013). Zhyttia yak naivyshcha tsinnist buttia – providna ideia filosofii Alberta Shveitsera. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Ser.: Filosofiia. Kulturolohiia – Bulletin of the National Aviation University. Ser.: Philosophy. Culturology. 2, 47-51 [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (2022). Viiny modernoi doby ta rosiisko-ukrainska viina (Lektsiia, prochytana u mezhakh proiektu «Obrii nauky» 14 kvitnia 2022 roku). URL: https://zbruc.eu/node/111693 [in Ukrainian].

Mac Ginty, R., Joshi, M., SungYong, L. (2019). Liberal Peace Implementation and the Durability of Post-war Peace. International relations. Vol. 26, issue 4, 457-486.

Scholten, G.M. (2020). Peace in Peace Studies: Beyond the 'Negative/Positive' Divide. Ser. Rethinking Peace and Conflict Studies. 27-64.

Trifu, L.A. (2018). Reflections on positive peace. A dialogue with imperfect peace. Revista de paz y conflictos. Vol. 11, issue 1, 29-59.

SungYong, L., Mac Ginty, R., Joshi, M. (2016). Social Peace vs. Security Peace. Global governance. Vol. 22, issue 4, 491-512.

Riker, P. (2001). Pytannia vlady [Istyna ta istoriia / per z fr. V. Shovkuna]. Kyiv: VD “KM Academia”; Pulsary [in Ukrainian].

Vysotskyi, O. (2021). Komunikatyvnyi vymir lehitymnosti mizhnarodnoho prava. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav − Scientific bulletin of the Dnipropetrovsk state university of internal affairs, issue 2 (116), 81-92 [in Ukrainian].

Danilyan, O.G., Dzeban, O.P., Kalynovskyi, Y.Y. (2022). Social instability as a global trend of the modern world. Cogito. Vol. 14, issue 3, 141-162.

Andrushchenko, V. (2014). Pedahohika myru: aktualnist teorii ta praktyky. Vyshcha osvita Ukrainy − Higher education of Ukraine, 2, 5-12 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-03

Як цитувати

Жданенко , С. ., & Калиновський , Ю. . (2023). ФІЛОСОФІЯ МИРУ ЯК СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНЕ ПІДГРУНТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(56). https://doi.org/10.21564/2663-5704.56.274328

Номер

Розділ

Філософія