БЕЗПЕЧНЕ ІСНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ У ТУРБУЛЕНТНОМУ СВІТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

  • Юрій Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Світлана Жданенко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.54.265591

Ключові слова:

цінності, глобальна нестабільність, соціальна солідарність, соціальна справедливість, демократичні цінності, права та свободи людини

Анотація

Визначено ціннісні орієнтири безпечного існування суспільства в умовах посилення глобальної нестабільності. Розкрито стабілізуючу роль соціальної солідарності у функціонуванні сучасних соціальних систем. Проаналізовано аксіологічну сутність та значення соціальної справедливості для зниження рівня конфліктності існування соціальних утворень. Обґрунтовано гуманістичний вплив демократичних цінностей на поступальний розвиток соціальних систем.

Біографії авторів

Юрій Калиновський , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Світлана Жданенко , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

Посилання

Пивовар В., Драчук С. Філософські проблеми безпеки як методологічна основа забезпечення безпеки фондового ринку. Правова інформатика. 2007. № 2(14). С. 77-82.

Кисіль Ю. Принципи формування соціальної безпеки в полікультурному суспільств. Політичний менеджмент. 2009. № 2. С. 128-135.

Калашнікова Л.В. Соціально-філософські витоки становлення концепту безпеки у протосоціології. Грані. 2016. № 9. С. 6-13.

Гегель Г. В. Ф. Феноменологія духу / пер. з нім. П. Таращук, наук. ред. пер. Ю. Кушаков. Київ: Основи, 2004. 548 с.

Сьомін С. В. Концепт аксіологічної парадигми засадничих принципів і ціннісних засад забезпечення національної безпеки України. Національний інститут стратегічних досліджень. 2019. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/koncept-aksiologichnoi-paradigmi-zasadnichikh-principiv-i (дата звернення: 9.07.2022).

Осипова Е. В. Солидарность механическая и органическая. Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г. В. Осипова. Москва: НОРМА-ИНФРА. 1999. 672 с.

Зиммель Г. Человек как враг. Социологический журнал. 1994. № 2. С. 114-119.

Палагнюк О. В. Соціально-психологічні аспекти соціальної солідарності в умовах суспільних трансформацій: спроба концептуалізації. Науковий вiсник Херсонського державного унiверситету. 2022. Випуск 1. С. 67-76.

Студінський В. Питання соціальної справедливості у контексті соціальної політики. Україна: аспекти праці. 2009. № 1. С. 13-16.

Кравченко Л. В. Справедливість як вибір. Київ: Молодь, 1998. 256 с.

Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995. 511 с.

Федіна Н. В. Концепція соціальної справедливості в теорії держави і права. Правові новели. 2018. № 4. С. 66-72.

Калиновський Ю. Ю. Особливості реалізації соціальної справедливості у правовому суспільстві. Гілея: науковий вісник. 2013. Випуск 74. С. 172-175.

Гриненко А. М. Соціальна справедливість як ключовий принцип у реалізації соціальної політики держави. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер.: Педагогіка. 2009. Т. 112. Вип. 99. С. 104-107.

Кудряченко А. Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Віче. 2015. №2. URL: https://veche.kiev.ua/journal/4541/ (дата звернення: 15.07.2022).

Косінов С. Демократичні засади та цінності в організації публічної влади. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. № 3 (74). С. 128-134.

Попович Т. П. Юридична модель сучасної демократичної держави. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 65-68.

Сен А. Демократія як універсальна цінність / Демократія: антологія. Упоряд. О. Проценко. Київ: Смолоскип, 2005. С. 120-132.

Сокуренко В. В. Права людини як фундаментальна цінність. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини: тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2016. С. 7-9.

Тихий В. П. Безпека людини – головний об’єкт національної безпеки України. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 4. С. 323-329.

Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади: монографія / за заг. ред. О. П. Дзьобаня. Харків: Право, 2021. 776 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01

Як цитувати

Калиновський , Ю. ., & Жданенко , С. . (2022). БЕЗПЕЧНЕ ІСНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ У ТУРБУЛЕНТНОМУ СВІТІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(54). https://doi.org/10.21564/2663-5704.54.265591

Номер

Розділ

Філософія