ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ (НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ)

Автор(и)

  • Олена Юркевич Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.53.258159

Ключові слова:

законодавчий процес, юридична техніка, логічна експертиза, принцип логічності, логічний метод, логічне моделювання, логічне тлумачення

Анотація

У статті розглядається проблема удосконалення законодавчого процесу, його демократизації та раціоналізації. Пропонується введення в законодавчу експертологічну практику логічної експертизи. Досліджується методологічний арсенал загальнологічного знання та юридичної логіки для залучення до науково-методологічних засад логічної експертизи законопроєктів. Проводиться більш чітке розгалуження сфер лінгвістичної та логічної експертизи.

Біографія автора

Олена Юркевич, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор

Посилання

Azhnyuk, L.V. (2016). Typologiya ob'yektiv lingvistychnoyi ekspertyzy i metodyka yix doslidzhennya. Movoznavstvo―Linguistics. 3, 3–18 [in Ukrainian].

Aristotel' (2008). Ob istolkovanii. Aristotel'. Politika. Metafizika. Analitika. Moskva: Eksmo; Sankt-Peterburg: Midgard, 485‒504 [in Russian].

Artykucza, N. (2007). Zakonodavchyj tekst yak predmet lingvistychnoyi ekspertyzy. Vyznachalni tendenciyi genezysu derzhavnosti i prava: proceedings of the Scientific and Practical Conference: [mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Treti Prybuzki yurydychni chytannya»]. Mykolayiv : Ilion, 48–51. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2462 [in Ukrainian].

Bogachova, L.L. (2016). Pravova ekspertyza normatyvno-pravovyh aktiv yak skladnyk normotvorchogo procesu. Yurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal―Legal scientific electronic journal. 6, 12–15. URL: http://lsej.org.ua/6_2016/3.pdf [in Ukrainian].

Bulygin, E.V. (2013). Logika i pravo. Pravovedenie―Jurisprudence. 4 (309), 12‒17 [in Russian].

Bulygin, E.V. (2016). Izbrannye raboty po teorii i filosofii prava. Per. s angl., nem., ispanskogo. SPb: Alef-Press, 476 s. [In Russian].

Bugajko, Yu.O. (2019). Vydy lingvistychnoyi ekspertyzy zakonoproektiv: perspektyva vprovadzhennya v Ukraini. Aktualni problemy ukrayinskoyi lingvistyky: teoriya i praktyka―Current issues of Ukrainian linguistics: theory and practice. Vyp. 38, 145–166. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apyl_2019_38_11 [in Ukrainian].

Deontychna logika (2017). Velyka ukrayinska yurydychna encyklopediya, u 20 t. T 2: Filosofiya prava / redkol.: S. I. Maksymov (golova) ta in. Kharkiv: Pravo, 198−202 [in Ukrainian].

Zakonodavcha procedura (2017). Velyka ukrayinska yurydychna encyklopediya, u 20 t. T. 3: Zagalna teoriya prava. / O. V. Petryshyn (vidp. red.) ta in. Kharkiv : Pravo, 155 [in Ukrainian].

Zaslavskyj, O., Xoruzhenko O. (2017). Koncepciya zakonodavchogo procesu «vid pochatku do kincya» (Policy Paper). URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Policy-Paper_End-to-end.pdf [in Ukrainian].

Kovalskyj, V.S., Kozincev, I.P. (2005). Pravotvorchist. Teoretychni ta logichni zasady. K.: Yurinkom Inter. URL: http://www.adhdportal.com/book_2740.html [in Ukrainian].

Lebedenko, V.I. (2014). Yurydychna texnika: ponyattya, pryznachennya, metodologichni zasady zastosuvannya. Informaciya i pravo―Information and law. 2(11), 52–56. URL: http://www.ippi.org.ua/lebedenko-vi-yuridichna-tekhnika-ponyattya-priznachennya-metodologichni-zasadi-zastosuvannya [in Ukrainian].

«Metodychni rekomendaciyi shhodo provedennya pravovoyi ekspertyzy proektiv normatyvno-pravovyx aktiv» vid 21 lystopada 2000 r. 41. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va041323-00#Text [in Ukrainian].

Plavych, V.P., Plavych, S.V.(2013). Zasadnychi pryncypy pravotvorchoyi diyalnosti yak osnova yiyi efektyvnosti. Almanah prava. Svoboda, rivnist ta gidnist osoby v pravovij teoriyi ta yurydychnij praktyci―Almanac of Law. Freedom, equality and dignity of the person in legal theory and legal practice. Vypusk 4. K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koreczkogo NAN Ukrayiny. 83–87 [in Ukrainian].

Pogrebnyak, N.S. (2016). Ekspertyza u sferi zakonotvorchosti: na prykladi diyalnosti Aparatu Verhovnoyi Rady Ukrainy (teoretychnyj aspekt). Derzhavne budivnycztvo ta misceve samovryaduvannya―State building and local self-government. Vypusk 31, 39–51 [in Ukrainian].

Cudilovskaya, N.V. (2017). Sostoyanie metodologii provedeniya lingvisticheskoj ekspertizy normativnyh pravovyh aktov v nekotoryh stranah postsovetskogo prostranstva. Proceedings of the Conference «Yazyk i pravo: aktual'nye problemy vzaimodejstviya». URL: http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw7/sudilovskaya.html [in Russian].

Cippelius, R. (2003). Yurydychna metodologiya. Navchalnyj posibnyk. Chernivci: «Ruta» [in Ukrainian].

Yurydychna texnika (2017). Velyka ukrayinska yurydychna encyklopediya u 20 t. T. 3 : Zagalna teoriya prava / O. V. Petryshy`n (vidp. red.) ta in. Kharkiv : Pravo, 899 [in Ukrainian].

Yurkevych, O.M. (2019). Kompleksnyi kharakter logiky v iurydychnii metodologii. Visnyk Natsionalnogo iurydychnogo universytetu imeni Yaroslava Mudrogo―Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law University. Seriya: Filosofiya. I(40), 39–49 [in Ukrainian].

Yurkevych, O.M. (2019). Logichni aspekty yurydychnoyi germenevtyky. Visnyk Nacionalnogo yurydychnogo universytetu imeni Yaroslava Mudrogo―Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law University. Seriya: Filosofiya. 3(42), 34–44 [in Ukrainian].

Yurchuk, O.F. (1999). Ekspertnyj lingvistychnyj analiz yak element normotvorchoyi diyalnosti (na materiali normatyvno-pravovyx aktiv Ukrayiny ta Avtonomnoyi Respubliky Krym). Visnyk universytetu vnutrishnix sprav―Bulletin of the University of Internal Affairs. 7(1), 159–162. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhnuvs_1999_7%281%29__29 [in Ukrainian].

Yaslyk, V.I., Gatala, I.Yu. (2021). Pravovi fikciyi v zakonodavstvi: teoretyko-prykladnyj aspekt. Yurydychnyj naukuovyj elektronnyj zhurnal―Legal scientific electronic journal. 11, 834–837. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2021/214.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-06

Як цитувати

Юркевич, . О. . (2022). ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ (НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ). "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(53). https://doi.org/10.21564/2663-5704.53.258159

Номер

Розділ

Філософія