ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ: ФАКТОРИ ГОМЕОСТАЗИСУ

Автор(и)

  • Петро Квіткін Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine
  • Ірина Дятлова Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine
  • Людмила Петрова Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.250658

Ключові слова:

інформаційна безпека особистості, фактори гомеостазису інформаційної безпеки особистості, шляхи забезпечення гомеостазису інформаційної безпеки особистості

Анотація

Розглянуто проблему гомеостазису інформаційної безпеки особистості у сучасному суспільстві. Досліджено фактори, що впливають на стан і тенденції інформаційної безпеки особистості. Визначено фактори гомеостазису інформаційної безпеки особистості. Обґрунтовано шляхи діяльності щодо забезпечення гомеостазису інформаційної безпеки особистості у сучасних умовах буття українського суспільства.

Біографії авторів

Петро Квіткін , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Ірина Дятлова , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії

Людмила Петрова , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філософських наук, доцент, учений секретар

Посилання

Danilyan, O.G., Dzoban, O.P. (2021). Fenomen merezhevykh viin: do problemy filosofskoho osmyslennia. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, philosophies of law, political science, sociology, 3 (50), 11-27 [in Ukrainian].

Delor, ZH. (1996). Obrazovanie: sokrytoe sokrovishche. Osnovnye polozheniya Doklada Mezhdunarodnoj komissii po obrazovaniyu dlya XXI veka. YUNESKO. URL: https://www.ifap.ru/library/book201.pdf [in Russian].

Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» («Ukraina XXI stolittia»). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 lystopada 1993 r. № 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Dyurkgejm, E. (1991). Cennostnye i «real'nye suzhdeniya». Sociologicheskie issledovaniya – Sociological Studies. 2, 25-35 [in Russian].

Kvitkin, P.V., Diatlova, I.V., Petrova, L.O. (2021). Informatsiina bezpeka osobystosti: teoretyko-metodolohichnyi analiz. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, philosophies of law, political science, sociology, 4 (51), 46-62 [in Ukrainian].

Korovin, V. (2021). Chto takoe mental'naya vojna. Vzglyad – Sight, 29 marta. URL: https://vz.ru/opinions/2021/3/29/1091779.html [in Russian].

Marutian, R.R. Smyslovi viiny suchasnosti: ukrainskyi vymir. Matrix-divergent, 13.03.2017. URL: https://matrix-info.com/rosiya-gotuyetsya-do-velykoyi-vijny-tu/ [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 01.06.2017 № 600 (u redaktsii nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 30.04.2020 r. № 584). URL: https://mon.gov.ua › 2020-metod-rekomendacziyi [in Ukrainian].

Pelin, O.V., Davydova, Yu.A. (2014). Smyslova zbroia v umovakh informatsiinykh viin. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: «Pedahohika, sotsialna robota» – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: «Pedagogy, social work», issue 31, 125–127 [in Ukrainian].

Pocheptsov, H.H. (2016). Smysly i viiny: Ukraina i Rosiia v informatsiinii i smyslovii viinakh. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Pro vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 09.07.2009 roku № 642. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.11.2014 № 1392 (2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1392729-14#Text [in Ukrainian].

Pro orhanizatsiiu vyvchennia humanitarnykh dystsyplin za vilnym vyborom studenta: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 642 vid 09 lypnia 2009 roku (Zi zminamy zghidno nakaziv Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 259 vid 29.03.2010 roku, № 831 vid 25.08.2010 roku). (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0642290-09#Text [in Ukrainian].

Pro orhanizatsiiu vyvchennia humanitarnykh dystsyplin: Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 11.03.2015 roku № 1/9-120. (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-120729-15#Text [in Ukrainian].

Pro orhanizatsiiu navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh u 2002/2003 navchalnomu rotsi: Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 1/9-304 vid 17.06.2002. (2002). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-304290-02#Text [in Ukrainian].

Pro rozroblennia derzhavnykh standartiv vyshchoi osvity. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 serpnia 1998 r. № 1247. (1998). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1247-98-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Proiekt Tiuninh «Harmonizatsiia osvitnikh struktur u Yevropi». (2006). URL: https://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf [in Ukrainian].

Standarty vyshchoi osvity. (2021). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-04

Як цитувати

Квіткін , П. ., Дятлова , І. ., & Петрова , Л. . (2022). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ: ФАКТОРИ ГОМЕОСТАЗИСУ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(52). https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.250658

Номер

Розділ

Філософія