АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ФІЛОСОФІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Олександр Поліщук Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Ukraine
  • Наталія Петрук Хмельницький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.250656

Ключові слова:

сталий розвиток, людина, суспільство, цінності, рівність, екологія, глобалізація, солідарність, справедливість, свобода

Анотація

Проаналізувавши доступні дані і наукові розвідки, а також характеристику суспільств – довели, що кожне суспільство має свої, унікальні особливості формування ціннісних орієнтирів, навіть за умови сталого розвитку. Наголошено, що цінності є головним регулятором індивідуальної/колективної поведінки людей. Вони відображають ставлення людини/групи до певних об’єктів чи явищ.

Біографії авторів

Олександр Поліщук , Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

Наталія Петрук , Хмельницький національний університет

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук

Посилання

Gegel, G.V.F. (1970). Raboty raznyh let: v 2 t. Moskva: Mysl' T. 1. [in Russian].

Gorbunova, L.M. (2015). Transkulturna osvita yak imperatyv hlobalnoho suspilstva. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy», 17, 160–165 [in Ukrainian].

Dobrovolskyi, V.V. (2005). Ekologichni znannya. URL: http://pidruchniki.ws/15840720/ekologiya/ekologichni_znannya [in Ukrainian].

Evteev, S.A., Perelet, R.A. (1989). Nashe obshchee budushchee. Doklad Mezhdunarodnoi komyssyy po okruzhaiushchei srede y razvytyiu. Moskva: Progres [in Russian].

Zinchenko, V. (2018). Instytutsiinyi vymir internatsionalizatsii vyshchoi osvity v umovakh hlobalnykh transformatsii. Kulturno-humanitarni stratehii rozvytku universytetskoi osvity v umovakh dynamichnykh suspilnykh transformatsii: Monografiya / L. S. Gorbunova, M. A. Debych, V. V. Zinchenko, I. M. Sikors`ka ta in. / Za red. I. V. Stepanenko. Kyiv: IVO NAPN Ukrayiny, 43–69 [in Ukrainian].

Karamushka, V.I., Bojchenko, S.G. (2020). Intehruvannia dovkilnykh priorytetiv ta tendentsii zminy klimatu v planuvannia staloho rozvytku hromad i terytorii. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17301 [in Ukrainian].

Kravets, M.S. (2020). Filosofiia staloho rozvytku informatsiinoho suspilstva. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Istoriia. Filosofiia. Politolohiia – Scientific Bulletin of the International Humanities University. History. Philosophy. Politology, 19, 66–68 [in Ukrainian].

Mantatov, V.V., Mantatova, L.V. (2003). Mezhdunarodnyj mezhdisciplinarnyj enciklopedicheskij slovar. Filosofiya ustojchivogo razvitiya / I. I. Mazur, A. N. CHumakov (ed). Centr nauchnyh i prikladnyh programm «Dialog». Moskva: «Raduga» [in Russian].

Melnychenko A.A., Tiutiunnykova M.M. (2012). Upravlinnia u sferi vyshchoi osvity v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku suspilstva: filosofskyi aspekt. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika – Bulletin of NTUU "KPI". Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2, 44–51 [in Ukrainian].

Ortina, G.V., Oleksenko, R.I. (2020). Filosofiia staloho rozvytku yak filosofiia novoho prosvitnytstva 2.0. Publichne upravlinnia ta administruvannia u protsesakh ekonomichnykh reform : zbirnyk tez. Kherson, 382–384 [in Ukrainian].

Rasse, B. (1995). Istoriya zaxidnoyi filosofiyi / Per. z angl. Yu. Lisnyaka, P. Tarashhuka. Ky`yiv: Osnovy [in Ukrainian].

Risman, D. (2016). Typy suspilstv. URL: http://studies.in.ua/lekcii-sociologija/4457-tipi-susplstv.html [in Ukrainian].

Tregobchuk, V. (2002). Kontseptsiia staloho rozvytku dlia Ukrainy. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the NAS of Ukraine, 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2002-02/7.htm [in Ukrainian].

Trofymova, V.V. (2010). Koncepciya stalogo rozvy`tku yak osnova postindustrial`ny`x modelej rozvy`tku. URL: http://kdpu-nt.gov.ua/work/tsikl-naukovikh-prats-bukhgalterskevidobrazhennya-ekologo-ekonomichnikh-protsesiv-u-konteksti [in Ukrainian].

Upravlinnia stalym rozvytkom pryrodno-hospodarskykh system (2018) / S. G. Bojchenko, L. A. Goroshkova, L. V. Zharova, V. I. Karamushka ta in. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti – Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property / DVNZ «PDTU». Mariupol`, 18, 73–85 [in Ukrainian].

Chyzhevskyi, A.L. (1973). Zemnoe eho solnechnyih bur. Moskva: Myisl [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-04

Як цитувати

Поліщук , О., & Петрук , Н. (2022). АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ФІЛОСОФІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(52). https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.250656

Номер

Розділ

Філософія