СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ІНФОДЕМІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Юрій Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Светлана Жданенко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.250418

Ключові слова:

інфодемія, масова свідомість, масова культура, стереотипи суспільної свідомості, інформаційна війна, постправда

Анотація

Визначена соціокультурна сутність інфодемії як фактора посилення соціальної нестабільності у глобальних процесах сучасності. Доведено, що розповсюдження масової культури та масової свідомості стало основою для появи інфодемії. Розкрито вплив стереотипів суспільної свідомості на процес розповсюдження дезінформації. Обґрунтовано, що інфодемія може бути складовою інформаційної та гібридної війн. Проаналізовано негативні наслідки інформатизації та комп’ютеризації суспільного життя у контексті розвитку критичного мислення, появи «кліпової свідомості» та гаджетозалежності.

Біографії авторів

Юрій Калиновський , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Светлана Жданенко , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

Посилання

Ozhevan, M.A. (2021). Infodemiia Covid-19: mekhanizmy protydii. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-03/az_ozevan_covid19_infodemia_final-2.pdf [in Ukrainian].

Doroshenko, K. (2020). Svitovi intelektualy pro naslidky pandemii koronavirusu dlia liudstva. URL: https://suspilne.media/20654-svitovi-intelektuali-pro-naslidki-pandemii-koronavirusu-dla-ludstva/ [in Ukrainian].

Ukrinform. (2021). Tsentr stratehichnykh komunikatsii ta informatsiinoi bezpeky. Infodemiia: Yak Kreml spryiaie poshyrenniu COVID-19 v Ukraini. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-antifake/3317602-infodemia-ak-kreml-spriae-posirennu-covid19-v-ukraini.html [in Ukrainian].

Chanturiia, A.V. (2018). Postpravda ta masova svidomist. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Sotsiolohichni nauky − Bulletin of Taras Shevchenko LNU. Sociological sciences, 9 (323), 4-14 [in Ukrainian].

Horbenko, N. (2021). Postpravda yak fenomen suchasnoi polityky. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ – Collection of scientific papers ΛΌГOΣ, Berezen, 23-27. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/10139/9638 [in Ukrainian].

Aronson, O. (2017). Sily lozhnogo. Opyty nepoliticheskoj demokratii. Moskva: Falanster [in Russian].

Jakimov, A.E. (2020). Postpravda i povsednevnost'. K probleme opredelenija ponjatija «postpravda». Filosofija i kul'tura – Philosophy and culture, 9, 1-8. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33801 [in Russian].

Butyrina, M.V. (2007). Masova svidomist yak katehoriia metateorii masovoi komunikatsii. Kultura narodov Prychernomoria: nauchn. Zhurnal – Culture of the Circum-Pontic region: sci. journal, 101, 18-22 [in Ukrainian].

Rudakevych, O. (2009). Natsionalni politychni stereotypy (Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: politolohiia, sotsiolohiia, filosofiia − Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Political Science. Sociology. Philosophy, issue 11. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/25007/1/111%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%86%20%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%9F%D0%98.pdf [in Ukrainian].

Fel'dman, P.Ja. (2019). «Postpravda» i «fejk-n'juz» v sovremennom kommunikacionnom prostranstve: perspektivy politiko-pravovogo regulirovanija. Grazhdanin. Vybory. Vlast' − Citizen. Elections. Power, 2 (12), 134-146 [in Russian].

Drotianko, L.H. (2009). Masova kultura v informatsiinomu suspilstvi. Visnyk NAU. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia − Bulletin of NAU. Series: Philosophy. Culturology, 1 (9), 141-144 [in Ukrainian].

Hoiman, O. (2014). Mifolohichnyi aspekt suchasnoi masovoi kultury. Problemy humanitarnykh nauk. Filosofiia − Problems of Humanities. Philosophy, issue 33, 54-65 [in Ukrainian].

Don, V.A. (2006). Slovnyk systemnoho analizu v derzhavnomu upravlinni. Instytut problem derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Moskovichi, S. (2011). Vek tolp. Istoricheskij traktat po psihologii mass / per. s fr. T.P. Emel'janovoj. Moskva: Akademicheskij proekt [in Russian].

Frumkin, K.G. (2010). Klipovoe myshlenie i sud'ba linejnogo teksta. Ineternum, 1. URL: http://nounivers.narod.ru/pub/kf_clip.htm. [in Russian].

Hych, H.M. (2016). «Klipove» myslennia molodi: druh chy voroh navchannia? Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Seriia: Pedahohika − Scientific works of Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex. Series: pedagogy, Vol. 269, issue 257, 38-42 [in Ukrainian].

Kalynovskyi, Yu.Yu. (2019). Sotsializatsiia osobystosti v umovakh informatsiinoi viiny: zahrozy dukhovnii bezpetsi. Materialy Kh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Sotsializatsiia osobystosti u suchasnykh sotsiokulturnykh kontekstakh». Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H.S. Skovorody. Kharkiv: KhNPU, 19-22 [in Ukrainian].

Antipov, M.A. (2015). Klipovoe myshlenie kak atribut tehnogennogo obshhestva. URL: http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/filosof/staff/publish/antipov/Antipov__10.pdf [in Russian].

Horodenko, L.M. (2013). Poniattia «masova svidomist»: pryntsypy formuvannia i demasyfikatsii. Ukrainske zhurnalistykoznavstvo − Ukrainian journalism, issue 14, 62-66 [in Ukrainian].

Stadnyk, A.H. (2016). Masova svidomist yak ob’iekt informatsiinoi viiny. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia sotsiolohichna − Bulletin of Lviv University. Sociological series, issue 10, 219-231 [in Ukrainian].

Mateleha, M.M., Azizov, S.S. (2015). Psykholohichni osoblyvosti zalezhnosti yak deviantnoi povedinky osobystosti. Psykholohichni nauky: problemy i zdobutky − Psychological sciences: problems and achievements, issue 7, 146-160 [in Ukrainian].

Paclaf, R. (2013). Zastyvshij vzgljad. Per. s nem. V. Bakuseva. Moskva: Evidentis [in Russian].

Hrytsenko, A.V. Ryzyky vplyvu televiziinykh ta komp’iuternykh tekhnolohii na rozvytok psykhiky liudyny v dobu informatsiinoho protystoiannia. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v3/i14/11.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-04

Як цитувати

Калиновський , Ю. ., & Жданенко , С. . (2022). СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ІНФОДЕМІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(52). https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.250418

Номер

Розділ

Філософія