ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Сахань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Ярослав Морозов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242013

Ключові слова:

корупція, протидія корупції, антикорупційне законодавство, е-декларації, принцип доброчесності, інститут викривачів

Анотація

Стаття присвячена проблемі корупції в сфері публічного управління в сучасній Україні. Розглянуті основні причини існування корупції в органах державної влади і місцевого самоврядування. Визначені чинники інституціоналізації корупційних відносин та утворення мережі неформальних деструктивних інститутів в органах влади. Окреслені правові та організаційні засади запобігання та протидії корупції в сфері державного управління. Здійснено пошук ефективних інструментів протидії корупції в органах влади.

Біографії авторів

Олена Сахань, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент, кандидат соціологічних наук,

доцент кафедри соціології та політології

Ярослав Морозов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

студент,

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції

Посилання

Kuybida, V. S., Bilynsʹka, M. M., Petroye, O. M. (2018). Publichne upravlinnya: terminol. slov [Public administration: Dictionary of terms]. Kyyiv: NADU. [in Ukrainian].

Martynov, D. Yu., Obushna, N. I. (2020). Fenomen koruptsiyi v systemi publichnoho upravlinnya: teoretychni aspekty naukovoho dyskursu [The phenomenon of corruption in the system of public administration: theoretical aspects of scientific discourse]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. 2020. 8, DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.100. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1720 [in Ukrainian].

Sakhanʹ, O. M. (2015). Koruptsiya v suchasniy Ukrayini yak dzherelo destruktyvnosti vlady [Corruption in modern Ukraine as a source of destructive power]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya, 4(27), 112-129. [in Ukrainian].

Shvydkyy, Yа. Yu. (2020). Problemy realizatsiyi instytutsiynoho mekhanizmu protydiyi koruptsiyi na suchasnomu etapi formuvannya natsionalʹnoyi bezpeky [Problems of realization of the institutional mechanism of counteraction to corruption at the present stage of formation of national security]. Publichne upravlinnya ta administruvannya v Ukrayini. Sektsiya 4. Derzhavne upravlinnya u sferi derzhavnoyi bezpeky ta okhorony hromadsʹkoho poryadku. 15, 122-125. Retrieved from: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives /2020/15-2020/26.pdf [in Ukrainian].

Armash, N. (2017). Politychna koruptsiya – fenomen suchasnoho derzhavnoho upravlinnya [Political Corruption – the Phenomenon of Succesful Sovereign Governance]. Naukovi zapysky Kirovohradsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Vynnychenka. Seriya «Pravo», 2, 12-17 [in Ukrainian].

Bazaluk, O. O. (2016). Koruptsiya v Ukrayini: mentalʹnistʹ pravyteliv i dolya narodu. Heofilosofiya Ukrayiny [Corruption in Ukraine: the mentality of rulers and the fate of the people. Geophilosophy of Ukraine]. Kyyiv: MFKO [in Ukrainian].

Vdovychenko, Yе. V. (2016). Sutnistʹ koruptsiyi, yiyi pryntsypy i vlastyvosti (filosofsʹkyy kontekst) [The essence of corruption, its principles and properties (philosophical context)]. Aktualʹni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi, 9, 15-19. [in Ukrainian].

Bysaha, Yu. M., et al. (2016). Koruptsiya yak tsyvilizatsiynyy fenomen: prychyny ta shlyakhy podolannya: monohrafiya [Corruption as a civilizational phenomenon: causes and ways to overcome: a monograph] / Derzh. VNZ Uzhhorod. nats. un-t. Uzhhorod: Helʹvetyka [in Ukrainian].

Lozynsʹkyy, O. (2017). Psykholohiya politychnoyi koruptsiyi: monohrafiya. [Psychology of political corruption: monograph]. Vyd. 2-he, dopovn. Lʹviv: Spolom [in Ukrainian].

Melʹnyk, M. I. (2004). Koruptsiya − koroziya vlady: sotsialʹna sutnistʹ, tendentsiyi ta naslidky, zakhody protydiyi: monohrafiya [Corruption − corrosion of power: social essence, tendencies and consequences, countermeasures: monograph]. Kyyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

Nemerzhytsʹkyy, Yt. V. (2008). Koruptsiya v Ukrayini: prychyny, naslidky, mekhanizmy protydiyi: monohrafiya [Corruption in Ukraine: causes, consequences, mechanisms of counteraction: monograph]. Kyyiv: KNT [in Ukrainian].

Parkhomenko-Kutsevil, O. (2018).Teoretyko-metodolohichni pidkhody do klasyfikatsiyi koruptsiynykh vidnosyn v Ukrayini [Theoretical and methodological approaches to the classification of corruption in Ukraine]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9, 138-142 [in Ukrainian].

Poberezhnyy, V.V. (2010). Sutnistʹ ta prychyny koruptsiyi v systemi orhaniv derzhavnoyi vlady [The essence and causes of corruption in the system of public authorities]. Public administration: theory and practice, 2. Retrieved from: http://academy.gov.ua/ej/ej12/ txts/10pvvodv.pdf [in Ukrainian].

Campbell, L., Lord, N. (2018). Corruption in commercial enterprise: law, theory, and practice. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Foster, J. E., Horowitz, A. W. & Mendez, F. (2012). An Axiomatic Approach to the Measurement of Corruption: Theory and Application. The World Bank Economic Review, 2, 217-235.

Friedrich, C. J. (2002). Corruption Concepts in Historical Perspective. Political Corruption: Concepts & Contexts (Pp. 15-24) / Edited by A. J Heidenheimer, M. Johnston. Third Edition. New Jersey: New Brunswick.

Kerusauskaite, I. (2018). Anti-corruption in international development. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Rose-Ackerman, S., Palifka, B. J. (2016). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. New York, NY: Cambridge University Press.

Stevanovic, А. (2019). Lobbying and Corruption: Comparative Legal Analysis of Two Notions. Journal of Eastern-European Criminal Law, 1, 110-119.

Babenko, K. A., Lazarenko, S. Zh. (2015). Orhanizatsiyno-pravovi aspekty protydiyi koruptsiynym diyannyam. [Organizational and legal aspects of combating corruption]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 4, 109-113. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2015/23.pdf [in Ukrainian].

Bukhtiarova, A. H., Kupka, Yu. M. (2018). Analysis of international experience in combating corruption [Analysis of international experience in combating corruption]. Innovatsijna ekonomika, 3-4, 184-188 [in Ukrainian].

Vasylevych, V. V., Vasylevska, T. E., Nesterovych, V. F., et al. (2016). Derzhavna antykorupcijna polityka i zapobigannja ta protydija korupciji na publichnij sluzhbi v organah derzhavnoji vlady i organah miscevogo samovrjaduvannja: monohrafiya [State anti-corruption policy and prevention and counteraction of corruption in the public service in public authorities and local governments: a monograph] / Ju. V. Kovbasjuk, V.L. Fedorenko (Eds.). Kyiv: Vydavnyctvo Lira-K [in Ukrainian].

Kornienko, M. V., Tertyshnyk, V. M. (2021). Protydiia koruptsii: stratehiia ta praktyka [Anti-corruption: strategy and practice]. Problemy zakonnosti, 152, 87-101 [in Ukrainian].

Moldovan, E. S. (2010). Napryamy zapobihannya ta protydiyi koruptsiyi na derzhavniy sluzhbi: moralʹno-ideolohichnyy aspect [Directions for preventing and combating corruption in the civil service: moral and ideological aspect]. Public administration: theory and practice, 2. Retrieved from: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10mesmia.pdf [in Ukrainian].

Novak, A. M. (2018). Fenomen koruptsiyi v systemi publichnoho upravlinnya: suchasnyy zmist ta metodolohichni zasady doslidzhennya [Phenomenon of corruption in the system of public administration: modern content and methodological principles of research]. Publichne administruvannya: teoriya ta praktyka, 1(19). Retrieved from: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/5.pdf [in Ukrainian].

Skobina, I. I., Dubych, K. V. (2021). Orhanizatsiyno-pravovi zasady zapobihannya koruptsiyi v derzhavnomu upravlinni. [Organizational and legal bases of prevention of corruption in public administration]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 8, 120-126. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2021/ 21.pdf [in Ukrainian].

Trepak, V.M. (2020). Protydija korupciji v Ukrajini: teoretyko-prykladni problem: monohrafiya [Anti-corruption in Ukraine: theoretical and applied problems: a monograph]. Lviv: Vydavnyctvo LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Sakhan, O. M. (2020). Peculiarities of corruption combating in authorities of Ukraine in conditions of modern socio-political realities. Bulletin of the Yaroslav the Wise National Law University. Series: Political Science, 2(45), 193-208.

«Koruptsiya v Ukrayini 2020: rozuminnya, spryynyattya, poshyrenistʹ» (2020). [Corruption in Ukraine 2020: understanding, perception, prevalence]. Prezentatsiya rezulʹtativ doslidzhennya / Natsionalʹne ahent·stvo z pytanʹ zapobihannya koruptsiyi. Kyyiv. Retrieved from: https://euaci.eu/ua/news/ prezentaciya-doslidzhennya-korrupciya-v-ua-2020 [in Ukrainian].

Indeks spryynyattya koruptsiyi – 2020. [Corruption Perceptions Index]. Transparency International Ukraine. Retrieved from: http://cpi.ti-ukraine.org/#/ [in Ukrainian].

Constitution of Ukraine [Constitution of Ukraine] (1996). / Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 30, St. 141. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80#Text [in Ukrainian].

NAZK zavershylo povni perevirky 294 deklaratsiy posadovtsiv: u 64 deklaratsiyakh vyyavleno oznaky porushenʹ [NAPC has completed full inspections of 294 declarations of officials: 64 declarations revealed signs of violations] (2021). / Natsionalʹne ahent·stvo z pytanʹ zapobihannya koruptsiyi. Retrieved from: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-zavershylo-povni-perevirky-294-deklaratsij-posadovtsiv-u-64-deklaratsiyah-vyyavleno-oznaky-porushen/ [in Ukrainian].

Blair Chela. (2018). Is e-declaring a panacea for corruption? [Is e-declaration a panacea for corruption?]. New Time: Business. Retrieved from: https://nv.ua/ukr/biz/experts/chi-ye-e-deklaruvannya-panaceyeyu-vid-korupciji-2490661.html [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro zapobihannya koruptsiyi» shchodo vykryvachiv koruptsiyi [Law of Ukraine On Amendments to the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» Concerning Detectors of Corruption] (2019) / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 50, st. 356. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#Text [in Ukrainian].

Rishennya vid 08.07.2021 roku N 761/8294/21 Shevchenkivsʹkoho rayonnoho sudu m. Kyyeva (2021). [Decision of 08.07.2021 N 761/8294/21 of the Shevchenkivsky District Court of Kyiv] / Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98449361 [in Ukrainian].

Natsionalʹna dopovidʹ shchodo realizatsiyi zasad antykoruptsiynoyi polityky u 2018 rotsi. (2019). [National report on the implementation of anti-corruption policy in 2018]. Retrieved from: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Natsdopovid-2018.pdf [in Ukrainian].

Sakhanʹ, O. M. (2020). Koruptsiya yak problema na shlyakhu Ukrayiny do vstupu v Yevropeysʹkyy Soyuz [Corruption as a problem on the way of Ukraine to join the European Union]. Ukrayina i YES: polityko-pravovi perspektyvy intehratsiyi: zb. materialiv ХХХІІІ Kharkiv. polit. chytanʹ (m. Kharkiv, 24 kvitnya 2020 r.) (Pp. 78-82). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Natsionalʹna dopovidʹ shchodo realizatsiyi zasad antykoruptsiynoyi polityky u 2018 rotsi: proekt. (2020). [National report on the implementation of the principles of anti-corruption policy in 2018: project] / Natsionalʹne ahent·stvo z pytanʹ zapobihannya koruptsiyi. Retrieved from: https://cutt.ly/AmLiPIQ [in Ukrainian].

Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ (2021). [Unified state register of court decisions]. Vebsayt. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Page/2 [in Ukrainian].

Dobrochesnistʹ ta zapobihannya koruptsiyi. (2021). [Integrity and Prevention of Corruption] / Natsionalʹne ahent·stvo Ukrayiny z pytanʹ derzhavnoyi sluzhby (NADS), 2021. Retrieved from: https://nads.gov.ua/dobrochestnist-ta-zapobigannya-korupciyi [in Ukrainian].

Hordiychuk, M. V. (2018). Prychyny, yaki porodzhuyutʹ koruptsiyni proyavy v Ukrayini [Causes that give rise to corruption in Ukraine]. Pravovi systemy. Naukovo-praktychnyy elektronnyy zhurnal, 3, 54-62. Retrieved from: https://cuti.cc/tkHty [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Як цитувати

Сахань, О. ., & Морозов, . Я. . (2021). ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242013

Номер

Розділ

Політологія