ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА АКСІОГЕНЕЗУ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Євген Миколайович Мануйлов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Юрій Юрійович Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235385

Ключові слова:

аксіогенеза особистості, соціальні мережі, цінності, віртуальний простір, інформаційна сфера

Анотація

Проаналізовано сутнісні характеристики поняття «аксіогенеза особистості». Визначено особливості розуміння цінностей у контексті культури постмодерну, розвитку інформаційного суспільства, поширення віртуальних спільнот. Розкрито амбівалентний вплив соціальних мереж на становлення ціннісного світу особистості. Обґрунтовано, що у соціальних мережах спостерігається трансформація традиційних цінностей, формування специфічних аксіологем буття.

Біографії авторів

Євген Миколайович Мануйлов , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Юрій Юрійович Калиновський , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Gulyga, A.V. (1987). Principy jestetiki. Moskva: Izd-vo politicheskoj literatury. [in Russian].

Neklessa, A.I. (1999). Konec civilizacii, ili Konflikt istorii. Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija – World Economy and International Relations, 3, 32-38 [in Russian].

Volynets, V. O. (2016). Do problemy kulturolohichnoho vyvchennia virtualnoi realnosti. Kultura i suchasnist − Culture and Modernity, 1, 127-132 [in Ukrainian].

Karpenko, Z. S. (2013). Suchasnyi stan aksiopsykholohichnykh studii v Ukraini. Psykholohiia i osobystist − Psychology and Personality, 1 (3), 21-31 [in Ukrainian].

Osobystist u rozvytku: psykholohichna teoriia i praktyka: monohrafiia (2015) / za red. S. D. Maksymenka, V. L. Zlyvkova, S. B. Kuzikovoi. Sumy: Vyd-vo SumDPUimeni A.S. Makarenka [in Ukrainian].

Telychko, N. V. (2013). Aksio-akmeolohichna motyvatsiia formuvannia pedahohichnoi maisternosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy − Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, issue 5, 118-122 [in Ukrainian].

Kalynovskyi, Yu. Yu. (2021). Aksioheneza osobystosti u informatsiinomu suspilstvi. Problemy samorozvytku osobystosti v suchasnomu suspilstvi: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kharkiv: Drukarnia Madryd, 125-127 [in Ukrainian].

Bezghin, K. S. (2017). Metodolohichni osnovy funktsionuvannia innovatsiino-aktyvnykh seredovyshch spilnoho stvorennia tsinnosti. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia − Economics and Organization of Management, issue 1, 17-28 [in Ukrainian].

Zaredinova, E. R. (2018). Analiz providnykh napriamiv doslidzhennia fenomenu aksiohenezu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota − Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, issue 1, 74-77 [in Ukrainian].

Panok, V. H., Ostrova, V. D. (2010). Psykholohichna sluzhba vyshchoho navchalnoho zakladu: (orhanizatsiino-metodychni aspekty). Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Didyk, L. A. (2019). Transformatsiia komunikatyvnykh praktyk molodi v sotsialnykh merezhakh. Candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Halich, T. O. (2014). Sotsialni merezhi internet yak ahent sotsializatsii molodi. Suchasni suspilni problemy u vymiri sotsiolohii upravlinnia − Modern Social Problems in the Measurement of the Sociology of Management, Vol. 15, issue 281, 250-256 [in Ukrainian].

Kalynovskyi, Yu. Yu., Manuilov, Ye. M. (2020). Svoboda slova yak tsinnist demokratychnoho derzhavotvorennia: bezpekovyi format. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia − The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, philosophies of law, political science, sociology, 3 (46), 44-56 [in Ukrainian].

Filipova, L. Ya. (2019). Rol kompiuternoi etyky v formuvanni informatsiinoi kultury korystuvachiv kompiuterno-merezhevoho seredovyshcha. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia − Library science. Documentation. Informology, 3, 75-80 [in Ukrainian].

Novak-Kaliaieva, L. (2013). Hlobalni tendentsii shchodo vyrishennia problem dotrymannia prav liudyny u virtualnomu prostori v konteksti zavdan derzhavnoho upravlinnia. Demokratychne vriaduvannia: naukovyi visnyk Lvivskoho rehionalnoho instytutu derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy − Democratic Governance: Academic Papers Collection of the Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine, issue 11. URL: http://lvivacademy.com/visnik9/index.html [in Ukrainian].

Monopolyia Facebook: spychka vozle bochky s porokhom. Sotsialni merezhi yak chynnyk informatsiinoi bezpeky. (2018). Informatsiino-analitychnyi biuleten. Dodatok do zhurnalu «Ukraina: podii, fakty, komentari» − Information-analytical bulletin. Supplement to the magazine "Ukraine: events, facts, comments", 46-47 [in Ukrainian].

Tytarenko, O. M. (2012). Rol derzhavy v podolanni «tsyfrovoi nerivnosti»: mizhnarodnyi dosvid dlia Ukrainy. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka – Public Administration: Theory and Practice, issue 2, 1-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2012_2_13. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-06

Як цитувати

Мануйлов , Є. М., & Калиновський , Ю. Ю. (2021). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА АКСІОГЕНЕЗУ ОСОБИСТОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235385

Номер

Розділ

Філософія