СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПОСТМОДЕРНУ: ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО КОНСТРУЮВАННЯ

Автор(и)

  • Оксана Стасевська Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.49.229802

Ключові слова:

соціокультурна ідентичність, ідентифікація, епоха модерну, епоха постмодерну, конструювання ідентичності, політика ідентичності

Анотація

Автор звертається до осмислення соціокультурної ідентичності як результату виявів характеристик постмодерну: специфічність епохи постмодерну визначає і одночасно відображує одну з найбільш гострих проблем сучасного суспільства – розмивання соціокультурної ідентичності та необхідності конструювання більш-менш стійкої моделі ідентичності. Суто українська ситуація ідентифікаційних суперечностей постмодерної епохи збіглася в часі з масштабною кризою ідентичності та викликала відповідну реакцію – активний пошук й конструювання нової соціокультурної ідентичності суспільства.

Біографія автора

Оксана Стасевська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології

Посилання

Bauman, Z. (2005). Yndyvydualyzyrovannoe obshchestvo [Individualized society] / per. s anhl.; pod. red. V. L. Ynozemtseva. Moskva: Logos [in Russian].

Khesle, V. (1994). Kryzys yndyvydual’noy y kollektyvnoy ydentychnosty [The crisis of individual and collective identity]. Voprosу fylosofyy – Philosophy Issues, 10, 112–123 [in Russian].

Habermas, Yu. (2005). Hromadianstvo i natsionalna identychnist [Citizenship and national identity]. Stinberhen, van B. (Ed.). Umovy hromadianstva [Conditions of citizenship]: zb. st. / [per. z anhl. Ivanenko O.O.] (pp. 49-70). Kyiv: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian].

Hiddens, E. (2004). Nestrymnyy svit: yak hlobalizatsiya peretvoryuye nashe zhyttya [Unrestrained world: how globalization transforms our lives] / Perekl. z anhl. N. Polishchuk. Kyyiv: Al’terpres [in Ukrainian].

Kastels, M. (1999). Vlast’ ydentychnosty [The power of identity]. Ynozemtsev, V.L. (Ed.). Novaya postyndustryal’naya volna na Zapade. Antolohіya [The power of identity. New post-industrial wave in the West. Anthology] (pp. 292-308). Moskva: Academia [in Russian].

Kessidi, F. X. (2003). Globalizacija i kul’turnaja identichnost’ [Globalization and cultural identity]. Voprosy filosofii Philosophy Issues, 1, 76–79 [in Russian].

Smit, E. (1994). Natsional’na identychnist’ [National identity] / perekl. z anhl. P. Tarashchuk. Kyyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Smit, E. (2009). Natsii ta natsionalizm u hlobalnu epokhu [Nations and nationalism in the global era] / perekl. z anhl. M. Klymchuka i T. Tsymbala; nauk. red. H. Kasianov. Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Fukujama, F. (2019). Identichnost’. Stremlenie k priznaniju i politika neprijatija [Identity. The desire for recognition and the politics of rejection] / perev. s angl. A. Solov’ev. Moskva: Al’pina Pablisher [in Russian].

Hantington, S. (2003). Stolknovenie civilizacij [Clash of civilizations]. Moskva: OOO «Izdatel’stvo AST» [in Russian].

Jerikson, Je. (2006). Identichnost’: junost’ i krizis [Identity: adolescence and crisis] / perev. s angl.; pod obshhej red. i predisl. A. V. Tolstyh. Moskva: Flinta: MPSI: Progress [in Russian].

Jetcioni, A. (2004). Ot imperii k soobshhestvu: novyj podhod k mezhdunarodnym otnoshenijam [From Empire to Community: A New Approach to International Relations]. Moskva: Ladomir [in Russian].

Bychko, I.V. (2001). Poshuky etnichno-natsional’noyi identychnosti v filosofs’kiy dumtsi Kyyivs’koyi Rusi [The search for ethnic and national identity in the philosophical thought of Kievan Rus]. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu – Bulletin of Kharkiv National University, 501, 38–44 [in Ukrainian].

Denysiuk, Zh.Z. (2016). Masova kultura i natsionalno-kulturna identychnist v dobu hlobalizatsii [Mass culture and national-cultural identity in the age of globalization]: monohrafiia / Nats. akad. ker. kadriv kultury i mystetstv. Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

Martynov, A. (2012). Ukrainska istorychna identychnist u zahalnoievropeiskomu konteksti: spilni rysy ta osoblyvosti [Ukrainian historical identity in the European context: common features and peculiarities]. Mizhnarodni zv’iazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky – Ukraine’s international relations: scientific research and discoveries, 21, 314-331 [in Ukrainian].

Kozlovets, M.A. (2009). Fenomen natsionalnoi identychnosti: vyklyky hlobalizatsii [The phenomenon of national identity: the challenges of globalization]: Monohrafiia. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Kremen, V., & Tkachenko, V. (2013). Ukraina: identychnist u dobu hlobalizatsii: (nacherky metadystsyplinar. doslidzh.) [Ukraine: Identity in the Age of Globalization: (sketches of metadisciplinary research)]. Kyiv: T-vo «Znannia» Ukrainy [in Ukrainian].

Nahorna, L.P. (2011). Sotsiokulturna identychnist: pastky tsinnisnykh rozmezhuvan [Sociocultural identity: traps of value distinction] / NAN Ukrainy, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Nahorna, L. (2016). Identyfikatsiini kryzy yak stymuliatory nasylstva ta svidomisnykh stereotypiv [Identification crises as stimulants of violence and conscious stereotypes]. Rehionalna istoriia Ukrainy – Regional History of Ukraine, 10, 77–100 [in Ukrainian].

Bystrytskyi, Ye.K. (Ed.) (2015). Natsionalna identychnist i hromadianske suspilstvo [National identity and civil society]: [monohrafiia]. Kyiv: Dukh i litera [in Ukrainian].

Pelahesha, N. Ye. (2008). Ukraina u smyslovykh viinakh postmodernu: transformatsiia ukrainskoi natsionalnoi identychnosti v umovakh hlobalizatsii [Ukraine in postmodern semantic wars: transformation of Ukrainian national identity in the conditions of globalization]: monohr. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2019). Polityko-pravova mentalnist ukrainskoho sotsiumu v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Political and legal mentality of Ukrainian society in the context of European integration]: monohrafiia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Stepyko, M.T. (2011). Ukrainska identychnist: fenomen i zasady formuvannia [Ukrainian identity: the phenomenon and the principles of formation]: monohrafiia / Nats. in-t strateh. doslidzh. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Shevchuk, D. (2014). Polityka identychnosti yak problema suchasnoyi politychnoyi filosofiyi [Identity politics as a problem of modern political philosophy]. Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka akademiya» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy», 15, part 2, 308-310 [in Ukrainian].

Sherhin, S. (2013). Heopolitychna identychnist Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Geopolitical identity of Ukraine in the context of globalization]. Osvita rehionu Education of the region, 1, 130-138 [in Ukrainian].

Levenets, Yu. (Ed.) (2011). Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

Kastels, M. (2000). Informatsionnaya epoha: Ekonomika, obschestvo i kultura [Information Age: Economy, Society and Culture]. Moskva: Gos. un-t. Vyissh. shk. ekonomiki [in Russian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2020). Sotsiolohiia prava: entsyklopedychnyi slovnyk [Sociology of law: encyclopedic dictionary]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Stasevskaya, O.A., & Savchenko, A. S. (2016). Socziokul’turnaya identichnost’ v usloviyakh postsovremennosti: realii ukrainskogo obshhestva [Socio-cultural identity in post-modern conditions: the realities of Ukrainian society]. International Scientific and Practical Conference «Baltic-Black Sea Region: History. Economy. Culture. Society». Vol. 5. Conference Proceedings (pp. 102-107). Riga: SIA «Baltic Erlander Institute» [in Russian].

Khashyieva, L. V. (2015). Suchasni kontseptsii identychnosti: stratehichnyi pidkhid [Modern Identity Concepts: A Strategic Approach]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Public administration theory and practice, 2(49), 77–83 [in Ukrainian].

Burdie, P. (2003). Praktychnyi hluzd [Practical sense] / per. z fr. O. Yosypenko [ta in.]; red. per. S. Yosypenko. Kyiv: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian].

Berger, P., & Lukman, T. (1995). Sotsialnoe konstruirovanie realnosti [Social construction of reality] / perev. s angl. E. Rutkevich. Moskva: Medium [in Russian].

Laclau, E. (Ed.) (1994). The making of political identities. London; New York: Verso.

Bauman, Z. (2002). Ot piligrima k turistu, ili kratkaya istoriya identichnosti [From Pilgrim to Tourist, or A Brief History of Identity]. Natsionalna identychnist: khrestomatiia [National identity: textbook] / uporyad. T.S. Voropay (pp. 279-297). Kharkiv: Krok [in Russian].

Superechnosti identychnostei v Ukraini ta shliakhy yikh rehuliuvannia v kontekstakh polityky hromadianskoi konsolidatsii ukrainskoi natsii: analitychna dopovid [Contradictions of identities in Ukraine and ways of their regulation in the context of the policy of civic consolidation of the Ukrainian nation: an analytical report] (2015). Kyiv: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Grechko, P.K. (2010). Іdentichnost’ – postmodernists’kaja perspektiva [Identity a postmodern perspective]. Voprosy social’noj teorii Questions of social theory, IV, 171-190 [in Russian].

Rozumnyi, M.M. (2016). Vyklyky natsionalnoho samovyznachennia [Challenges of national self-determination]: monohrafiia. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Panfilov, O.Yu. (Ed.) (2019). Sotsialno-humanitarna sfera Ukrainy v suchasnykh dyskursakh [Social and humanitarian sphere of Ukraine in modern discourses]: monohrafiia. Kharkiv : KhIF KNTEU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

Стасевська, . О. . (2021). СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ПОСТМОДЕРНУ: ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО КОНСТРУЮВАННЯ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(49). https://doi.org/10.21564/2663-5704.49.229802

Номер

Розділ

Соціологія