ЦІННІСНІ ДЕВІАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ЗАГРОЗА СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

 • Євген Миколайович Мануйлов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3896-6017
 • Юрій Юрійович Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0081-8107

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.48.224394

Ключові слова:

соціальні мережі, цінності, ціннісні девіації, соціокультурний розвиток, ціннісні девіації у соціальних мережах

Анотація

Визначено особливості впливу ціннісних девіацій у суб’єктів соціальних мереж на соціокультурний розвиток України. Розкрито характеристики соціальної мережі як суб’єкта соціокультурного простору у аксіологічному вимірі. Визначено негативні наслідки впливу ціннісних девіацій у віртуальних мережевих структурах на інформаційну та духовну безпеку держави. Зазначено про необхідність здійснення профілактичних заходів щодо попередження розповсюдження ціннісних девіацій у соціальних мережах.

Біографії авторів

Євген Миколайович Мануйлов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософії, професор, професор кафедри філософії

Юрій Юрійович Калиновський, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

 1. Parsons, T. (1998). Systema sovremennыkh obshchestv / Per. s anhl. L. A. Sedova y A. D. Kovaleva. Pod red. M. S. Kovalevoi. Moskva: Aspekt Press.
 2. Zuikovska, A. (2010). Sotsiokulturni zasady rozvytku politychnoi kultury. Politychnyi menedzhmentPolitical management, 4, 65-72 [in Ukrainian].
 3. Dalton, R. (2000). Citizen Attitudes and Political Behavior. Comparative Political Studies. 33, 912-940.
 4. Demkiv, O. B. (2007). Doslidzhennia orhanizatsiinoi deviantnosti u konteksti henezy sotsiolohii deviantnoi povedinky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia sotsiolohichna − Journal of the Lviv University. Sociology series, issue 1, 128-137 [in Ukrainian].
 5. Znakovska, N. M. (2014). Problemy deviantnoi povedinky v suchasnomu ukrainskomu molodizhnomu seredovyshchi. Hrani – Facets, 6, 90-95 [in Ukrainian].
 6. Khliebnikova, A. A. (2014). Sotsialna merezha yak zasib rozvytku sotsialnoho kapitalu v umovakh formuvannia hlobalnoho informatsiino-komunikatyvnoho suspilstva. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii − Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, issue 59, 278-285 [in Ukrainian].
 7. Kravchenko, P. A. (2016). Tsinnisni oriientatsii sotsialnoi arkhitektoniky hlobalnykh sotsialnykh merezh u suchasnomu sotsiumi. Filosofski obriiPhilosophical Horizons, 35, 10-18 [in Ukrainian].
 8. Yurchynska, H. K., Prukhnitska, M. S. (2019). Osoblyvosti systemy tsinnostei korystuvachiv sotsialnykh merezh (na prykladi Facebook i Instagram). Teoretychni i prykladni problemy psykholohii − Theoretical and Applied Problems of Psychology, 2, 331-345 [in Ukrainian].
 9. Onyshchenko, O. S., Horovyi, V. M., Popyk, V. I. et. al. (2019). Sotsialni merezhi yak instrument vzaiemovplyvu vlady ta hromadianskoho suspilstva. NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Kyiv. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dopovidi_konf/smivvts.pdf [in Ukrainian].
 10. Danylian, O.H., Dzoban, O.P., Zhdanenko, S.B. et. al. (2020). Suchasne suspilstvo, liudyna, pravo v umovakh hlobalnykh transformatsii. O.H. Danylian (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
 11. Popova, O. A. (2012). Lychnostnыe osobennosty studentov s raznыm urovnem ynternet-zavysymosty. Mezhdunarodnыi nauchno-yssledovatelskyi zhurnal − International Research Journal, 5 (5), 89-91. URL: http://research-journal.org/featured/psycology/lichnostnye-osobennosti-studentov-s-raznym-urovnem-internet-zavisimosti/ [in Ukrainian].
 12. Halich, T. O. (2014). Sotsialni merezhi internet yak ahent sotsializatsii molodi. Suchasni suspilni problemy u vymiri sotsiolohii upravlinniaModern social problems in measuring the management sociology, Vol. 15, issue 281, 250-256 [in Ukrainian].
 13. Monopolyia Facebook: spychka vozle bochky s porokhom. Sotsialni merezhi yak chynnyk informatsiinoi bezpeky. (2018). Informatsiino-analitychnyi biuleten. Dodatok do zhurnalu «Ukraina: podii, fakty, komentari» − Informational and analytical bulletin. Supplement to the journal "Ukraine: events, facts, comments", 46-47 [in Ukrainian].
 14. Horova, S. V. (2014). Problemy informatsiinoi bezpeky v sotsialnykh merezhakh. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – Fight against organized crime and corruption (theory and practice), 1, 136-139 [in Ukrainian].
 15. Mekhed, D. (2015). Informatsiina bezpeka v sotsialnykh merezhakh. Metody poshyrennia informatsii v sotsialnykh merezhakh. Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennia systemy zakhystu informatsii v Ukraini: naukovo-tekhnichnyi zbirnykLegal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine: scientific and technical collection, issue 2(30), 14-18 [in Ukrainian].
 16. Havlovskyi, V. D. (2012). Shchodo vykorystannia sotsialnykh merezh dlia vyiavlennia, rozkryttia ta poperedzhennia zlochyniv. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) − Fight against organized crime and corruption (theory and practice), 2, 271-282 [in Ukrainian].
 17. Hryshchuk, R.V., Molodetska-Hrynchuk, K.V. (2018). Postanovka problemy zabezpechennia informatsiinoi bezpeky derzhavy u sotsialnykh internet-servisakh. Suchasnyi zakhyst informatsii − Modern Information Security, 1 (33), 43-52 [in Ukrainian].
 18. Harkavets, S. O. (2017). Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti informatsiinoho suprovodu politychnykh protsesiv v epokhu panuvannia sotsialnykh merezh. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii − Theoretical and Applied Problems of Psychology, 2, 64-72 [in Ukrainian].
 19. Kohan, K. M. (2014). Sotsialni merezhi yak element novoho sotsialnoho seredovyshcha. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment − International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management, issue 16, 61-71 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-09

Як цитувати

Мануйлов, Є. М., & Калиновський, Ю. Ю. (2021). ЦІННІСНІ ДЕВІАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК ЗАГРОЗА СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(48), 51–69. https://doi.org/10.21564/2075-7190.48.224394

Номер

Розділ

Філософія