DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.46.213228

СВОБОДА СЛОВА ЯК ЦІННІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: БЕЗПЕКОВИЙ ФОРМАТ

Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський

Анотація


Розкрито особливості реалізації свободи слова в умовах інформаційних та «гі­бридних» війн. Проаналізовано міжнародну практику обмеження свободи слова під час збройних конфліктів. Визначено, спираючись на міжнародні нормативно-право­ві документи, критерії обмеження свободи слова у зв’язку з необхідністю забезпе­чення національної безпеки. Зроблено висновок про недопустимість штучного по­ширення цензури в умовах інформаційного протиборства.


Ключові слова


свобода слова; демократичне державотворення; національна безпека; інформаційна війна; цензура

Повний текст:

PDF

Посилання


Danilyan, O. G., Dzeban, A. P., Kalinovsky, Y. Y., Kovalenko, I. I., Melyakova, J. V., Danilyan, V. O. (2020). Value determinants of the information security of a democratic state. Revista inclusiones. Vol. 7, 2, 457-473.

Kalynovskyi, Yu. Yu., Danylian, O. H. (2020). Kontraversiinyi kharakter svobody u internet-prostori: bezpekovyi ta derzhavotvorchyi konteksty. Ukraina i svit: teoretychni ta praktychni aspekty diialnosti u sferi mizhnarodnykh vidnosyn: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kyiv: vyd. tsentr KNUKiM, 285-290 [in Ukrainian].

Radutnyi, O. E. (2014). Mozhlyvosti zakhystu informatsiinoho suverenitetu Ukrainy kryminal-no-pravovymy zasobamy. Informatsiia i pravo - Information and Law, 3, H3-H9 [in Ukrainian].

Saprykin, O. (2013). Informatsiina ekspansiia, informatsiina viina ta informatsiina ataka u zasobakh masovoi informatsii na prykladi Yevro-2012. Visnyk Knyzhkovoi palaty - Bulletin of the Book Chamber, 1, 40-43 [in Ukrainian].

Iak pidsylyty informatsiinu bezpeku v Interneti pid chas konfliktu. (2017). Zahalna redaktsiia: Vitalii Moroz. Kyiv: Vydavnytstvo «K. I. S.». URL: https://www.mip.gov.ua/ files/pdf/Recommendations_Infosecurity_in_time_of_conflict_Ukraine-WEB.pdf [in Ukrainian].

Sotsialni merezhi yak instrument vzaiemovplyvu vlady ta hromadianskoho suspilstva. (2014). [O. S. Onyshchenko, V. M. Horovyi, V. I. Popyk ta in.]; NAN Ukrainy, Nats.b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Kyiv. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ dopovidi_konf/smivvts.pdf [in Ukrainian].

Pravovyi analiz proektu Kontseptsii informatsiinoi bezpeky Ukrainy. (2015). (Pidhotovleno profesorom Tallinnskoi shkoly prava Tallinnskoho tekhnichnoho universytetu, nezalezhnym ekspertom v oblasti prava ta komunikatsii d-rom Katrin Naiman-Metkalf za doruchenniam Biuro predstavnyka OBSE z pytan svobody ZMI). Orhanizatsiia z bezpeky ta spivrobitnytstva v Yevropi Biuro Predstavnyka OBSE z pytan svobody ZMI. URL: https://www.osce.org/uk/fom/175046?download=true [in Ukrainian].

Kyryliuk, O. (2017). Svoboda vyrazhennia pohliadiv u period konfliktu: ukrainski realii (analitychnyi zvit). URL: https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/ Freedom-of-Expression_Report_Ukraine_DDP_UKR.pdf [in Ukrainian].

Benedek, V., Ketteman, M. (2013). Svoboda vyrazhennia pohliadiv ta Internet. Vydavnytstvo Rady Yevropy. URL: https://rm.coe.int/168059936a [in Ukrainian].

Kurko, M. S. (2014). Zabezpechennia prav na svobodu dumky i slova, na vilne vyrazhennia svoikh pohliadiv i perekonan. Yevropeiski perspektyvy - European Perspective, 10, 5-9 [in Ukrainian].

Prystupenko, T. O. (2017). Vlada i svoboda presy v Ukraini. Ukrainske zhurnalistykoznavstvo - Ukrainian Journalism, issue 18, 7-15 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Danilyan O. G., Dzeban A. P., Kalinovsky Y. Y., Kovalenko I. I., Melyakova J. V., Danilyan V. O. Value determinants of the information security of a democratic state. Revista inclusiones. 2020. Volumen 7, №mero 2. P. 457-473.
 2. Калиновський Ю. Ю., Данильян О. Г. Контраверсійний характер свободи у інтер- нет-просторі: безпековий та державотворчий контексти. Україна і світ: теоре­тичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матері­али Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8-9 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голо­ва), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 285-290.
 3. Радутний О. Е. Можливості захисту інформаційного суверенітету України криміналь-но-правовими засобами. Інформація і право. 2014. № 3. С. 113-119.
 4. Саприкін О. Інформаційна експансія, інформаційна війна та інформаційна атака у засобах масової інформації на прикладі Євро-2012. Вісник Книжкової палати. 2013. № 1. С. 40-43.
 5. Як підсилити інформаційну безпеку в Інтернеті під час конфлікту. Загальна ре­дакція: Віталій Мороз. 2017. Київ: Видавництво «К. І. С.». 44 с. URL: https:// www.mip.gov.ua/files/pdf/Recommendations_Infosecurity_in_time_of_conflict_ Ukraine-WEB.pdf (дата звернення: 17.05.2020).
 6. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспіль­ства. [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац.б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ: 2014. 295 с. URL: http://nbuviap.gov.ua/ images/dopovidi_konf/smivvts.pdf (дата звернення: 18.05.2020).
 7. Правовий аналіз проекту Концепції інформаційної безпеки України (Підготов­лено професором Талліннської школи права Талліннського технічного універси­тету, незалежним експертом в області права та комунікацій д-ром Катрін Найман- Меткалф за дорученням Бюро представника ОБСЕ з питань свободи ЗМІ). Ор­ганізація з безпеки та співробітництва в Європі Бюро Представника ОБСЕ з питань свободи ЗМІ. 2015. 17 с. URL: https://www.osce.org/uk/ fom/175046?download=true (дата звернення: 18.05.2020).
 8. Кирилюк О. Свобода вираження поглядів у період конфлікту: українські реалії (аналітичний звіт). 2017. 36 с. URL: https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/ Freedom-of-Expression_Report_Ukraine_DDP_UKR.pdf (дата звернення: 24.05.2020)
 9. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Видавництво Ради Європи, 2013. 208 с. URL: https://rm.coe.int/168059936a (дата звернення: 25.05.2020)
 10. Курко М. С. Забезпечення прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Європейські перспективи. 2014. № 10. С. 5-9.
 11. Приступенко Т. О. Влада і свобода преси в Україні. Українське журналістикоз- навство. 2017. Вип. 18. С. 7-15.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704