СВОБОДА СЛОВА ЯК ЦІННІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: БЕЗПЕКОВИЙ ФОРМАТ

Автор(и)

  • Євген Миколайович Мануйлов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3896-6017
  • Юрій Юрійович Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0081-8107

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.46.213228

Ключові слова:

свобода слова, демократичне державотворення, національна безпека, інформаційна війна, цензура

Анотація

Розкрито особливості реалізації свободи слова в умовах інформаційних та «гі­бридних» війн. Проаналізовано міжнародну практику обмеження свободи слова під час збройних конфліктів. Визначено, спираючись на міжнародні нормативно-право­ві документи, критерії обмеження свободи слова у зв’язку з необхідністю забезпе­чення національної безпеки. Зроблено висновок про недопустимість штучного по­ширення цензури в умовах інформаційного протиборства.

Біографії авторів

Євген Миколайович Мануйлов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Юрій Юрійович Калиновський, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Danilyan, O. G., Dzeban, A. P., Kalinovsky, Y. Y., Kovalenko, I. I., Melyakova, J. V., Danilyan, V. O. (2020). Value determinants of the information security of a democratic state. Revista inclusiones. Vol. 7, 2, 457-473.

Kalynovskyi, Yu. Yu., Danylian, O. H. (2020). Kontraversiinyi kharakter svobody u internet-prostori: bezpekovyi ta derzhavotvorchyi konteksty. Ukraina i svit: teoretychni ta praktychni aspekty diialnosti u sferi mizhnarodnykh vidnosyn: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kyiv: vyd. tsentr KNUKiM, 285-290 [in Ukrainian].

Radutnyi, O. E. (2014). Mozhlyvosti zakhystu informatsiinoho suverenitetu Ukrainy kryminal-no-pravovymy zasobamy. Informatsiia i pravo - Information and Law, 3, H3-H9 [in Ukrainian].

Saprykin, O. (2013). Informatsiina ekspansiia, informatsiina viina ta informatsiina ataka u zasobakh masovoi informatsii na prykladi Yevro-2012. Visnyk Knyzhkovoi palaty - Bulletin of the Book Chamber, 1, 40-43 [in Ukrainian].

Iak pidsylyty informatsiinu bezpeku v Interneti pid chas konfliktu. (2017). Zahalna redaktsiia: Vitalii Moroz. Kyiv: Vydavnytstvo «K. I. S.». URL: https://www.mip.gov.ua/ files/pdf/Recommendations_Infosecurity_in_time_of_conflict_Ukraine-WEB.pdf [in Ukrainian].

Sotsialni merezhi yak instrument vzaiemovplyvu vlady ta hromadianskoho suspilstva. (2014). [O. S. Onyshchenko, V. M. Horovyi, V. I. Popyk ta in.]; NAN Ukrainy, Nats.b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Kyiv. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ dopovidi_konf/smivvts.pdf [in Ukrainian].

Pravovyi analiz proektu Kontseptsii informatsiinoi bezpeky Ukrainy. (2015). (Pidhotovleno profesorom Tallinnskoi shkoly prava Tallinnskoho tekhnichnoho universytetu, nezalezhnym ekspertom v oblasti prava ta komunikatsii d-rom Katrin Naiman-Metkalf za doruchenniam Biuro predstavnyka OBSE z pytan svobody ZMI). Orhanizatsiia z bezpeky ta spivrobitnytstva v Yevropi Biuro Predstavnyka OBSE z pytan svobody ZMI. URL: https://www.osce.org/uk/fom/175046?download=true [in Ukrainian].

Kyryliuk, O. (2017). Svoboda vyrazhennia pohliadiv u period konfliktu: ukrainski realii (analitychnyi zvit). URL: https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/ Freedom-of-Expression_Report_Ukraine_DDP_UKR.pdf [in Ukrainian].

Benedek, V., Ketteman, M. (2013). Svoboda vyrazhennia pohliadiv ta Internet. Vydavnytstvo Rady Yevropy. URL: https://rm.coe.int/168059936a [in Ukrainian].

Kurko, M. S. (2014). Zabezpechennia prav na svobodu dumky i slova, na vilne vyrazhennia svoikh pohliadiv i perekonan. Yevropeiski perspektyvy - European Perspective, 10, 5-9 [in Ukrainian].

Prystupenko, T. O. (2017). Vlada i svoboda presy v Ukraini. Ukrainske zhurnalistykoznavstvo - Ukrainian Journalism, issue 18, 7-15 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Мануйлов, Є. М., & Калиновський, Ю. Ю. (2020). СВОБОДА СЛОВА ЯК ЦІННІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: БЕЗПЕКОВИЙ ФОРМАТ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(46), 44–56. https://doi.org/10.21564/2075-7190.46.213228

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають