DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155749

КОМПЛЕКСНИЙ ХАРАКТЕР ЛОГІКИ В ЮРИДИЧНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ

Олена Миколаївна Юркевич

Анотація


Показано, що раціоналізація сучасної юридичної методології відбувається зокрема з розвитком логічного знання, в якому через критику абстрактно-дедуктивної моделі формується новий підхід з прагматичної інтенсіональної логіки. При цьому поєднуються традиційні силогістичні форми, правила і закони формальної логіки з герменевтичною логікою.


Ключові слова


логіка; юридична методологія; юридична логіка; логічна парадигма; логіка абстрактного мислення; логіка конкретного мислення; юридичний силогізм;, герменевтична логіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Alexy R. (1996) Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as a Theory of Legal Justification: answer to some critics. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. [in German].

Aristotle. (2008) About interpretation. Aristotle. Politics. Metaphysics. Analytics. Moscow: Eksmo; St. Petersburg: Midgard. (Giants of thought). [in Russian].

Bulygin E. V. (2013) Logic and Law. Jurisprudence. № 4 (309). [in Russian].

Ishmuratov A .T. (1987) Logical analysis of practical reasoning. Kiev: Sciences Dumka. [in Ukrainian].

Тjaglo А. V. (2017) Is there a special legal logic? The forum is right. No. 1. [Electronic resource]. Access mode: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2017_1_33.pdf [in Ukrainian].

Тjaglo A. V. (2015) To the definition of legal logic. The forum is right. No. 3. [in Ukrainian].

Khomenko I. V (2016) Informal logic and argumentative reasoning. Philosophical Thought: Ukrainian Scientific and Theoretical Journal. No. 3. [in Ukrainian].

Tsippelius R. (2003) Legal methodology. Tutorial. Chernivtsi: "Ruta". [in German].

Shcherbyna O. Yu. (2014) Logical modeling and legal argumentation. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy. Politology. Issue 1. [in Ukrainian].

Shcherbyna O. Yu. (2013) Logic and legal argumentation: monograph. Kyiv: Kyiv Polytechnic University. [in Ukrainian].

Shcherbyna O. Yu. (2013) The role of abduction in legal argument. Political Science Journal: Sb. sciences works. Kiev: INTAS. Issue 71 [in Ukrainian].

Yurkevych O. M. (2017) Legal argumentation. The Great Ukrainian Law Encyclopedia: 20 volumes. V 2: Philosophy of Law / Editorial: S. I. Maksimov (chairman), etc.; National acad. right Sciences of Ukraine; Institute of State and Law of the name of V. M Koretsky of the National Academy of Sciences of Ukraine; National lawyer Untitled for the name of Yaroslav Mudry. Kharkiv: Right. [in Ukrainian].

Yurkevych O. M. (2012) Practical logic of lawyers: the logical approach. Philosophy of law and general theory of law. Science magazine. № 1. Kyiv: Editorial office of the magazine "Law of Ukraine". [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Alexy R. Theorie der juristischen Argumentation: die Theorie des rationaken Diskurses als Theorie der juristischen Begründung: Antwort auf einige Kritiker. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1996. 435 s.
 2. Аристотель. Об истолковании. Аристотель. Политика. Метафизика. Аналитика. Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Мидгард, 2008. С. 485‒504. (Гиганты мысли). – 960 с.
 3. Булыгин Е. В. Логика и право. Правоведение. 2013. № 4 (309). С. 12‒17.
 4. Ишмуратов А. Т. Логический анализ практических рассуждений. Киев: Наукова думка, 1987. 140 с.
 5. Тягло О. В. Чи існує особлива юридична логіка? Форум права. 2017. № 1. С. 188–194 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2017_1_33.pdf.
 6. Тягло О. В. До визначення юридичної логіки. Форум права. 2015. № 3. С. 219–222.
 7. Хоменко І. В. Неформальна логіка та аргументативне міркування. Філософська думка: Український науково-теоретичний часопис. 2016. № 3. С. 34‒46.
 8. Ціппеліус Р. Юридична методологія. Навчальний посібник. Чернівці: «Рута». 2003. 184 с.
 9. Щербина О. Ю. Логічне моделювання та юридична аргументація. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2014. Вип. 1. С. 50‒53.
 10.  Щербина О. Ю. Логіка та юридична аргументація: монографія. Київ: ВПЦ "Київський університет". 2013. 304 с.
 11.  Щербина О. Ю. Роль абдукції в юридичній аргументації. Політологічний вісник: зб. наук. праць. Київ: ІНТАС. 2013. Вип. 71. С. 141‒155.
 12.  Юркевич О. М. Юридична аргументація. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т 2: Філософія права / редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін..; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків: Право. 2017. С. 64−67.
 13.  Юркевич О. М. Практична логіка юристів: мереологічний підхід. Філософія права і загальна теорія права. Наук. журнал. № 1. Київ: Редакція журналу «Право України». 2012. С. 234‒243.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704