ДУХОВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

  • Євген Миколайович Мануйлов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3896-6017
  • Юрій Юрійович Калиновський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0081-8107

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155748

Ключові слова:

духовна безпека, державотворення, загрози духовній безпеці, цінності, національна ідея

Анотація

Проаналізовано сутнісні характеристики духовної безпеки українського суспільства. Зазначено, що духовна безпека є системоутворюючим чинником розбудови демократичної держави в Україні. Розкрито джерела загроз та основні загрози духовній безпеці вітчизняного соціуму. Запропоновано засоби нівелювання загроз у духовні сфері України. Досліджено ціннісну підойму духовної безпеки української держави на сучасному етапі.

Біографії авторів

Євген Миколайович Мануйлов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософії, професор, професор кафедри філософії

Юрій Юрійович Калиновський, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Baranivs`ky`j, V. F. (2013). Vy`shha osvita u vy`rishenni problem duxovnoyi bezpeky` ukrayins`kogo suspil`stva. Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni G. S. Skovorody`. Filosofiya – Bulletin of the Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. Philosophy, 41(1), 206-221 [in Ukrainian].

Krutov, V. V. (2012). Konceptual`no-pravovi osnovy` zabezpechennya nacional`noyi bezpeky` kriz` pry`zmu duxovnosti lyudy`ny`. Borot`ba z organizovanoyu zlochy`nnistyu i korupciyeyu (teoriya i prakty`ka) : nauk.-prakt. zhurn. − Fighting organized crime and corruption (theory and practice): scien.-pract. journ., 1 (27), 191-201 [in Ukrainian].

Klyus, V. V. (2014). Religijny`j ekstremizm yak zagroza duxovnoyi bezpeky` Ukrayiny`. My`tna sprava − Customs, 1(2.1), 74-79 [in Ukrainian].

Gorly`ns`ky`j, V. V. (2006). Duxovni koordy`naty` bezpeky` suspil`stva. Strategichna panorama − Strategic panorama, 1. URL: http://www.niisp.org/vydanna/panorama/issue.php?s=prnb1&issue=2006_1 [in Ukrainian].

Maslova, L. A. (2012). Monitory`ng zagroz rozvy`tku suspil`stva v duxovnij sferi. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta prakty`ka − Public Administration: theory and practice, 2, 1-7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_12 [in Ukrainian].

Suxorukova, A. V. (2010). Bezpeka duxovnosti: social`no-filosofs`ky`j analiz. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Vesel`s`ka, L. A. (2010). Rol` social`ny`x cinnostej u zberezhenni bezpeky` suspil`stva [Elektronny`j resurs]. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Veselskaya.pdf.

Ryabchuk, M. Yu. (2015). Dy`xotomiya ukrayins`koyi nacional`noyi identy`chnosti: istory`chni pry`chy`ny` ta polity`chni naslidky`. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukrainian].

Lisovs`ky`j, P. M. (2007). Fenomen duxovnoyi bezpeky` yak sy`stema cinnostej u sociokul`turny`x vy`mirax. Gumanitarny`j visny`k ZDIA − Humanities Bulletin of ZSEA, issue 28, 56-63 [in Ukrainian].

Kurban, O. V. (2017). Informacijni vijny` u social`ny`x on-lajn-merezhax: [monografiya]. Kiev: un-t im. B. Grinchenka [in Ukrainian].

Lisovs`ky`j, P. M. (2006). Mexanizmy` formuvannya duxovnoyi bezpeky` v ideologiyi derzhavotvorenya suchasnoyi Ukrayiny`: filosofs`ky`j analiz kursu do yevropejs`koyi integraciyi. Gumanitarny`j visny`k Zaporiz`koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi − Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, issue 25, 123-133 [in Ukrainian].

Domans`ka, O. A. (2015). Duxovni zasady` ukrayins`koyi derzhavnosti yak chy`nny`k rozbudovy` nacional`nogo kul`turnogo prostoru. Kul`tura Ukrayiny`. Seriya : Kul`turologiya − Ukraine culture. Series: Culturology, issue 48, 196-205 [in Ukrainian].

Ekonomichna bezpeka v umovax globalizaciyi svitovoyi ekonomiky`: [kolekty`vna monografiya u 2 t.]. (2015). Dnipropetrovsk: «FOP Drobyazko S.I.» [in Ukrainian].

Sy`tny`k, G. P. (2004). Derzhavne upravlinnya nacional`noyi bezpeky` (teoriya i prakty`ka). Kiev: Vy`d-vo NADU [in Ukrainian].

Larin, S. V. (2016). Sutnist` ta zmist ponyattya “nacional`ni cinnosti” v konteksti suchasny`x doslidny`cz`ky`x pidxodiv. Visny`k Nacional`noyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry` Prezy`dentovi Ukrayiny`. Seriya : Derzhavne upravlinnya − Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration, 2, 44-49 [in Ukrainian].

Sy`tny`k, G. P. (2004). Derzhavne upravlinnya u sferi zabezpechennya nacional`noyi bezpeky` Ukrayiny`: teoriya i prakty`ka. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kiev [in Ukrainian].

Ruchka, A. (2014). Cinnisna metamorfoza v mental`nosti gromadyan Ukrayiny` pid chas nadzvy`chajny`x podij 2014 r. Ukrayins`ke suspil`stvo: monitory`ng social`ny`x zmin : zb. nauk. pr. In-tu sociologiyi NANU − Ukrainian society: social change monitoring: comp. of scien. works of the Institute of Sociology of the NASU, issue 1 (15), 117-124 [in Ukrainian].

Byelovecz`ka, L. E. (2017). Problema zberezhennya nacional`noyi identy`chnosti yak skladovoyi duxovnoyi bezpeky` ukrayins`kogo suspil`stva. Duxovnist` osoby`stosti: metodologiya, teoriya i prakty`ka − Personality Spirituality: methodology, theory and practice, issue 2, 6-14 [in Ukrainian].

Burky`nsky`j, B. V., Stepanov, V. N. (2017). Nacional`ni cinnosti i interesy` Ukrayiny` (metodologichni i pry`kladni aspekty` doslidzhennya). Ekonomichni innovaciyi − Economic innovation, issue 63, 45-52 [in Ukrainian].

Ponomarevs`ky`j, S. B. (2012). Nacional`ni cinnosti ta formuvannya yix zasobamy` osvity` v umovax ukrayins`kogo zakordonnya. Pedagogichny`j dy`skurs − Pedagogical discourse, issue 11, 250-254 [in Ukrainian].

Pasichny`k, V. (2013). Funkciyi nacional`noyi ideyi v zabezpechenni nacional`noyi bezpeky`. Visny`k Nacional`noyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry` Prezy`dentovi Ukrayiny` − Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, 37-44 [in Ukrainian].

Duz`-Kryatchenko, O. P. (2014). Ly`sy`cy`n E. M. Ukrayins`ka nacional`na ideya: yakoyu yij buty` ? Zbirny`k naukovy`x pracz` Centru voyenno-strategichny`x doslidzhen` Nacional`nogo universy`tetu oborony` Ukrayiny` imeni Ivana Chernyaxivs`kogo − Compilation of scientific works of the Center of military-strategic research of the National Defense University named after Ivan Chernyakhivsky, 3, 45-49 [in Ukrainian].

Kucz`, O. M. (2013). Usvidomlena nezalezhnist`: yak/chy` realizovana etnopolity`chna svoboda ? (Ukrayins`ki realiyi): monografiya. Kharkiv: XNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Rozumny`j, M. (2006). Nacional`na ideya: vidkry`tist` novomu j svitu yak integracijny`j oriyenty`r ukrayins`kogo suspil`stva. Ukrayina na shlyaxu do Yevropy` [Uporyad. V. I. Shklyar, A. V. Yury`chko]. Kiev: Etnos [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Мануйлов, Є. М., & Калиновський, Ю. Ю. (2019). ДУХОВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(40), 21–38. https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155748

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають