DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155746

ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Олег Геннадійович Данильян, Олександр Петрович Дзьобань

Анотація


У статті обґрунтовується, що інформаційне суспільство є необмеженим простором для самоконструювання особистості, з одного боку, розширюючи простір ідентифікації, а, з іншого – звужуючи саму ідентичність за рахунок вибору способів і форм самоідентифікації. Доводиться, що це зумовлює появу поліідентичності, яка призводить до нестабільності соціокультурного простору інформаційного суспільства. Наголошується на важливості комунікацій у процесі набуття людиною моральної ідентичності в інформаційному суспільстві.


Ключові слова


ідентичність; ідентифікація; інформаційне суспільство; комунікація; інформаційні технології; соціальні інститути

Повний текст:

PDF

Посилання


Kozin N.G. (2011). Identifikatsiya. Istoriya. Chelovek. Voprosyi filosofii – Questions of philosophy, 1, 37-48 [in Russia].

Dzoban O. (2018). Do problemy moralnoi identyfikatsii liudyny v informatsiinomu suspilstvi. Teoretychni i praktychni zasady evoliutsii vid informatsiinoho suspilstva do «suspilstva znan» i do smart-suspilstva: vyklyky i mozhlyvosti chetvertoi promyslovoi revoliutsii: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Zaporizhzhia: Vyd-vo ZDIA, 43-47 [In Ukrainian].

Haivoroniuk N.V. (2017). Pravo na identychnist u konteksti transformatsii suchasnoho ukrainskoho sotsiumu. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Politolohiia – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Politics, Issue 2, 320-322 [In Ukrainian].

Makarenko L.O. (2015). Pravova kultura i pravovyi svitohliad yak holovni chynnyky zberezhennia natsionalnoi identychnosti. Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Journal of the Kyiv University of Law, 1, 34-37 [In Ukrainian].

Meliakova Yu.V. (2016). Vid identychnosti do pravorozuminnia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Politolohiia – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Politics, Issue 2, 180-186 [In Ukrainian].

Meliakova Yu.V. (2016). Samovyznachennia indyvida u poli pravovoi kultury: identychnist chy imidzh? Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Issue 4, 54-70 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P. (2014). Informatsiine suspilstvo: moralno-etychnyi dyskurs. Informatsiia i pravo – Information and right, 1 (10), 16-25 [In Ukrainian].

Dzoban O.P., Manuilov Ye.M. (2016). Binarna opozytsiia «svoboda-vidpovidalnist» v informatsiinomu suspilstvi: do postanovky problemy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Issue 1 (28), 15-26 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P. (2013). Informatsiina kartyna svitu v konteksti perspektyv suchasnoi nauky y kultury. Informatsiia i pravo – Information and right, 1 (7), 21-28 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P. (2013). Informatsiina kartyna svitu yak sotsiokulturna realnist. Hileia: naukovyi visnyk – Gilea: Scientific Bulletin, 70 (3), 573-578 [In Ukrainian].

Onyshchuk O. (2014). Suchasna liudyna u prostori virtualnoi realnosti: osoblyvosti sotsialno-kulturnoi transformatsii. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Filosofski nauky – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Philosophical sciences, 780, 34-39 [In Ukrainian].

Bilohur V. (2014). Suchasna liudyna yak «refleksyvna monada». Versus – Versus, 2, 67-72 [In Ukrainian].

Trufanova E.O. (2014). Chelovek v labirinte identichnostey. Voprosyi filosofii – Questions of philosophy, 2, 3-22 [in Russia].

Pomazova O.V. (2013). Samotnist yak psykholohichnyi fenomen. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Psykholohiia i pedahohika – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Psychology and pedagogy, 23, 206-214 [In Ukrainian].

Popeliushko R.P. (2013). Samotnist – yak problema sotsializatsii osobystosti v suspilstvi. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» – Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University «Ukraine», 2, 212-216 [In Ukrainian].

Doniy N.Ie. (2014). Samotnist yak terytoriia ryzyku suspilnoho zhyttia liudyny. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury – Philosophy and political science in the context of modern culture, 7, 55-60 [In Ukrainian].

Lipovetski Zh. (2001). Era pustotyi: Esse o sovremennom individualizme. Sankt-Peterburg: Vladimir Dal [in Russia].

Bek U. (2001). Chto takoe globalizatsiya?: Oshibki globalizma – otvetyi na globalizatsiyu. Moskva: Progress-traditsiya [in Russia].

Sitkevich N.V. (2011). Osobennosti transformatsii nravstvennyih tsennostey v usloviyah informatsionnogo obschestva: etiko-filosofskiy analiz. Candidate’s thesis. Novomoskovsk [In Russia].

Dzoban O.P. (2012). Dialektyka hlobalizatsii virtualnoi realnosti y suspilnoho rozvytku. Hileia: naukovyi visnyk – Gilea: Scientific Bulletin, Issue 63 (8), 254-260 [In Ukrainian].

Dzoban O.P., Sosnin O.V. (2017). Virtualna realnist suspilstva postmodernu yak sotsiokulturne tlo sotsializatsii «liudyny informatsiinoi». Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: Zbirnyk naukovykh prats – Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy: Collection of scientific works, Issue 69 (1), 69-76 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P. (2016). «Symuliakr»: kontseptualizatsiia fenomena u postneoklasychnii filosofii. Informatsiia i pravo – Information and right, 2 (17), 66-76 [In Ukrainian].

Dzoban O.P., Zhdanenko S.B. (2014). Sotsiokulturnyi prostir informatsiinoho suspilstva yak seredovyshche buttia suchasnoi liudyny. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sociologiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, Issue 2 (21), 12-21 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P., Zhdanenko S.B. (2017). Suchasne suspilstvo: filosofsko-pravove doslidzhennia aktualnykh problem. O.G. Danylian (Ed.). Kharkiv: Pravo [In Ukrainian].

Dzoban O.P. (2014). Homo informaticus: do problemy osmyslennia sutnosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sociologiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, Issue 1 (20), 13-21 [In Ukrainian].

Heyzinga Y. (2004). Homo Ludens. V teni zavtrashnego dnya. Moskva: AST [in Russia].

Bodriyyar Zh. (2000). Soblazn. Moskva: Ad marginem [in Russia].

Bodriyyar Zh. (2000). Simvolicheskiy obmen i smert. Moskva: Dobrosvet [in Russia].

Kozlovski P. (1997). Kultura postmoderna. Moskva: Respublika [in Russia].

Habermas Yu. (1995). Demokratiya. Razum. Nravstvennost: Moskovskie lektsii i intervyu. Moskva: AO «Kami»: Izd. tsentr «Academia» [in Russia].

Habermas Yu. (2000). Moralnoe soznanie i kommunikativnoe deystvie. Sankt-Peterburg: Nauka [in Russia].

Habermas Yu. (2015). Ot kartin mira k zhiznennomu miru. Moskva: Ideya-Press [in Russia].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Козин Н. Г. Идентификация. История. Человек. Вопросы философии. 2011. №1. С. 37-48.
 2. Дзьобань О. До проблеми моральної ідентифікації людини в інформаційному суспільстві. Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 травня 2018 року). Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018. С. 43-47.
 3. Гайворонюк Н. В. Право на ідентичність у контексті трансформацій сучасного українського соціуму. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. 2017. № 2. С. 320-322.
 4. Макаренко Л. О. Правова культура і правовий світогляд як головні чинники збереження національної ідентичності. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 34-37.
 5. Мелякова Ю. В. Від ідентичності до праворозуміння. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. 2016. № 2. С. 180-186.
 6. Мелякова Ю. В. Самовизначення індивіда у полі правової культури: ідентичність чи імідж? Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія. 2016. № 4. С. 54-70.
 7. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс. Інформація і право. 2014. № 1 (10). С. 16-25.
 8. Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М. Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія. 2016. № 1 (28). С. 15-26.
 9. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури. Інформація і право. 2013. № 1 (7). С. 21-28.
 10. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Інформаційна картина світу як соціокультурна реальність. Гілея: науковий вісник. 2013. Випуск 70 (№ 3). С. 573-578.
 11. Онищук О. Сучасна людина у просторі віртуальної реальності: особливості соціально-культурної трансформації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Філософські науки. 2014. № 780. С. 34-39.
 12. Білогур В. Сучасна людина як «рефлексивна монада». Versus. 2014. № 2. С. 67-72.
 13. Труфанова Е. О. Человек в лабиринте идентичностей. Вопросы философии. 2010. № 2. С. 13-22.
 14. Помазова О. В. Самотність як психологічний феномен. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Психологія і педагогіка. 2013. Вип. 23. С. 206-214.
 15. Попелюшко Р. П. Самотність – як проблема соціалізації особистості в суспільстві. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. № 2. С. 212-216.
 16. Доній Н. Є. Самотність як територія ризику суспільного життя людини. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2014. Вип. 7. С. 55-60.
 17. Липовецки Ж. Эра пустоты: Эссе о современном индивидуализме; пер. с фр. В. В. Кузнецова. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2001. 330 с.
 18. Бек У. Что такое глобализация?: Ошибки глобализма – ответы на глобализацию; пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. Москва: Прогресс-традиция, 2001. 303 с.
 19. Ситкевич Н. В. Особенности трансформации нравственных ценностей в условиях информационного общества: этико-философский анализ: дис. ... канд. филос. наук. Новомосковск, 2011. 139 с.
 20. Дзьобань О. П. Діалектика глобалізації віртуальної реальності й суспільного розвитку. Гілея: науковий вісник. 2012. Випуск 63 (№ 8). С. 254-260.
 21. Дзьобань О. П., Соснін О. В. Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації «людини інформаційної». Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. 2017. Випуск 69 (1). С. 69-76.
 22. Данильян О. Г., Дзьобань О. П. «Симулякр»: концептуалізація феномена у постнеокласичній філософії. Інформація і право. 2016. № 2 (17). С. 66-76.
 23. Дзьобань О. П., Жданенко С. Б. Соціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 2 (21). С. 12-21.
 24. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем: монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.; за ред. О. Г. Данильяна. 2-ге видан., перероб. і допов. Харків: Право, 2017. 416 с.
 25. Дзьобань О. П. Homo informaticus: до проблеми осмислення сутності. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 1 (20). С. 13-21.
 26. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня; пер. с нидерл. В. Ошиса. Москва: АСТ, 2004. 539 с.
 27. Бодрийяр Ж. Соблазн; пер. с фр. А. Гараджи. Москва: Ad marginem, 2000. 317 с.
 28. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть; пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. Москва: Добросвет, 2000. 389 с.
 29. Козловски П. Культура постмодерна; пер. с нем. Москва: Республика, 1997. 238 с.
 30. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Московские лекции и интервью. Москва: АО «Ками»: Изд. центр «Academia», 1995. 244 с.
 31. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие; пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева. Санкт-Петербург: Наука, 2000. 377 с.
 32. Хабермас Ю. От картин мира к жизненному миру; пер. с нем. Д. Мироновой. 2-е изд. Москва: Идея-Пресс, 2015. 127 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704