ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Олег Геннадійович Данильян Національнмй юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5308-4664
  • Олександр Петрович Дзьобань Національнмй юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155746

Ключові слова:

ідентичність, ідентифікація, інформаційне суспільство, комунікація, інформаційні технології, соціальні інститути

Анотація

У статті обґрунтовується, що інформаційне суспільство є необмеженим простором для самоконструювання особистості, з одного боку, розширюючи простір ідентифікації, а, з іншого – звужуючи саму ідентичність за рахунок вибору способів і форм самоідентифікації. Доводиться, що це зумовлює появу поліідентичності, яка призводить до нестабільності соціокультурного простору інформаційного суспільства. Наголошується на важливості комунікацій у процесі набуття людиною моральної ідентичності в інформаційному суспільстві.

Біографії авторів

Олег Геннадійович Данильян, Національнмй юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії

Олександр Петрович Дзьобань, Національнмй юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Kozin N.G. (2011). Identifikatsiya. Istoriya. Chelovek. Voprosyi filosofii – Questions of philosophy, 1, 37-48 [in Russia].

Dzoban O. (2018). Do problemy moralnoi identyfikatsii liudyny v informatsiinomu suspilstvi. Teoretychni i praktychni zasady evoliutsii vid informatsiinoho suspilstva do «suspilstva znan» i do smart-suspilstva: vyklyky i mozhlyvosti chetvertoi promyslovoi revoliutsii: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Zaporizhzhia: Vyd-vo ZDIA, 43-47 [In Ukrainian].

Haivoroniuk N.V. (2017). Pravo na identychnist u konteksti transformatsii suchasnoho ukrainskoho sotsiumu. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Politolohiia – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Politics, Issue 2, 320-322 [In Ukrainian].

Makarenko L.O. (2015). Pravova kultura i pravovyi svitohliad yak holovni chynnyky zberezhennia natsionalnoi identychnosti. Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Journal of the Kyiv University of Law, 1, 34-37 [In Ukrainian].

Meliakova Yu.V. (2016). Vid identychnosti do pravorozuminnia. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Politolohiia – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Politics, Issue 2, 180-186 [In Ukrainian].

Meliakova Yu.V. (2016). Samovyznachennia indyvida u poli pravovoi kultury: identychnist chy imidzh? Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Issue 4, 54-70 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P. (2014). Informatsiine suspilstvo: moralno-etychnyi dyskurs. Informatsiia i pravo – Information and right, 1 (10), 16-25 [In Ukrainian].

Dzoban O.P., Manuilov Ye.M. (2016). Binarna opozytsiia «svoboda-vidpovidalnist» v informatsiinomu suspilstvi: do postanovky problemy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Issue 1 (28), 15-26 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P. (2013). Informatsiina kartyna svitu v konteksti perspektyv suchasnoi nauky y kultury. Informatsiia i pravo – Information and right, 1 (7), 21-28 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P. (2013). Informatsiina kartyna svitu yak sotsiokulturna realnist. Hileia: naukovyi visnyk – Gilea: Scientific Bulletin, 70 (3), 573-578 [In Ukrainian].

Onyshchuk O. (2014). Suchasna liudyna u prostori virtualnoi realnosti: osoblyvosti sotsialno-kulturnoi transformatsii. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Filosofski nauky – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Philosophical sciences, 780, 34-39 [In Ukrainian].

Bilohur V. (2014). Suchasna liudyna yak «refleksyvna monada». Versus – Versus, 2, 67-72 [In Ukrainian].

Trufanova E.O. (2014). Chelovek v labirinte identichnostey. Voprosyi filosofii – Questions of philosophy, 2, 3-22 [in Russia].

Pomazova O.V. (2013). Samotnist yak psykholohichnyi fenomen. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Psykholohiia i pedahohika – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Psychology and pedagogy, 23, 206-214 [In Ukrainian].

Popeliushko R.P. (2013). Samotnist – yak problema sotsializatsii osobystosti v suspilstvi. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» – Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University «Ukraine», 2, 212-216 [In Ukrainian].

Doniy N.Ie. (2014). Samotnist yak terytoriia ryzyku suspilnoho zhyttia liudyny. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury – Philosophy and political science in the context of modern culture, 7, 55-60 [In Ukrainian].

Lipovetski Zh. (2001). Era pustotyi: Esse o sovremennom individualizme. Sankt-Peterburg: Vladimir Dal [in Russia].

Bek U. (2001). Chto takoe globalizatsiya?: Oshibki globalizma – otvetyi na globalizatsiyu. Moskva: Progress-traditsiya [in Russia].

Sitkevich N.V. (2011). Osobennosti transformatsii nravstvennyih tsennostey v usloviyah informatsionnogo obschestva: etiko-filosofskiy analiz. Candidate’s thesis. Novomoskovsk [In Russia].

Dzoban O.P. (2012). Dialektyka hlobalizatsii virtualnoi realnosti y suspilnoho rozvytku. Hileia: naukovyi visnyk – Gilea: Scientific Bulletin, Issue 63 (8), 254-260 [In Ukrainian].

Dzoban O.P., Sosnin O.V. (2017). Virtualna realnist suspilstva postmodernu yak sotsiokulturne tlo sotsializatsii «liudyny informatsiinoi». Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: Zbirnyk naukovykh prats – Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy: Collection of scientific works, Issue 69 (1), 69-76 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P. (2016). «Symuliakr»: kontseptualizatsiia fenomena u postneoklasychnii filosofii. Informatsiia i pravo – Information and right, 2 (17), 66-76 [In Ukrainian].

Dzoban O.P., Zhdanenko S.B. (2014). Sotsiokulturnyi prostir informatsiinoho suspilstva yak seredovyshche buttia suchasnoi liudyny. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sociologiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, Issue 2 (21), 12-21 [In Ukrainian].

Danylian O.G., Dzoban O.P., Zhdanenko S.B. (2017). Suchasne suspilstvo: filosofsko-pravove doslidzhennia aktualnykh problem. O.G. Danylian (Ed.). Kharkiv: Pravo [In Ukrainian].

Dzoban O.P. (2014). Homo informaticus: do problemy osmyslennia sutnosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sociologiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, Issue 1 (20), 13-21 [In Ukrainian].

Heyzinga Y. (2004). Homo Ludens. V teni zavtrashnego dnya. Moskva: AST [in Russia].

Bodriyyar Zh. (2000). Soblazn. Moskva: Ad marginem [in Russia].

Bodriyyar Zh. (2000). Simvolicheskiy obmen i smert. Moskva: Dobrosvet [in Russia].

Kozlovski P. (1997). Kultura postmoderna. Moskva: Respublika [in Russia].

Habermas Yu. (1995). Demokratiya. Razum. Nravstvennost: Moskovskie lektsii i intervyu. Moskva: AO «Kami»: Izd. tsentr «Academia» [in Russia].

Habermas Yu. (2000). Moralnoe soznanie i kommunikativnoe deystvie. Sankt-Peterburg: Nauka [in Russia].

Habermas Yu. (2015). Ot kartin mira k zhiznennomu miru. Moskva: Ideya-Press [in Russia].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-22

Як цитувати

Данильян, О. Г., & Дзьобань, О. П. (2019). ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(40), 8–20. https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155746

Номер

Розділ

Філософія