DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.30.90262

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Вікторія Леонідівна Погрібна

Анотація


У статті представлене теоретико-методологічне обґрунтування механізму
формування інституціонального та неінституціонального рівнів професійної діяльності як основи професіоналізму особистості в сучасному суспільстві. Доводиться, що інституціональний рівень організації професійної діяльності (і професіоналізму як її узагальнюючого результату) пов’язаний з розвитком соціуму, який має сам себе відтворювати. Ефективність цього відтворення залежить від рівня витрат інституціональних ресурсів на регулювання поведінки людини у всіх сферах її життєдіяльності, насамперед професійній.


Ключові слова


професійна діяльність; професіоналізм; неоінституціоналізм; інституціональний рівень організації професійної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков Ю. Г. Социология: Курс лекций : учеб. пособие / Ю. Г. Волков, В. Н. Нечипуренко, А. В. Попов, С. И. Самыгин. – Ростов-н/Д : Феникс, 2000. – 512 с.

Кравченко А. И. Социология труда и производства / А. И. Кравченко // Социология в России ; под ред. В. А. Ядова. − 2‑е изд., перераб. и дополн. – М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. – 415 с.

Табаков Ю. В. Становление понятия труд как философской категории / Ю. В. Табаков. − Горно-Алтайск : Изд-во ГАГУ, 1997. – 189 с.

Психологическая диагностика в управлении персоналом / [под ред. Е. А. Климова]. – М. : РПО, 1999. – 316 с.

Погрібна В. Л. Соціологія професіоналізму : монографія / В. Л. Погрібна. – К. : Алерта : КНТ : ЦУЛ, 2008. – 336 с.

Бандурка О. М. Теорія і методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ : підручник / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв. – Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 365 с.

Психологический словарь / [под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова]. – М. : Педагогика – Пресс, 1996. – 440 с.

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество : пер. с англ. / П. А. Сорокин ; общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонова. − М. : Политиздат, 1992. − 398 с.

Капелюшников Р. И. Неоинституционализм [Електронний ресурс] / Р. И. Капелюшников. – Режим доступу: http://www.libertarium.ru//liberterium/10621.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704