DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.28.64000

Умови й рушійні сили формування муніципальної й регіональної політики у локальному політичному процесі

В.   Я. Зимогляд

Анотація


У статті аналізуються особливості становлення і розвитку місцевого самоврядування, умови й рушійні сили формування муніципально-регіональної політики в сучасному політичному процесі України, розглядаються взаємозв’язки локальної самоорганізації населення з його ресурсним забезпеченням

Ключові слова


місцеве самоврядування; ресурсний потенціал; інноваційний потенціал; інноваційний розвиток; кластерна політика; технопарки; кадрова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Зимогляд В. Я. Фактори формування муніципальної й регіональної політики у локальному політичному процесі / В. Я. Зимогляд // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2015. – № 2 (25). – С. 193–206.

Захарченко В. И. Инновационное развитие в Украине: теория, технология, практика : монография / В. И. Захарченко, Н. Н. Меркулов, Л. В. Ширяева. – Одесса : Печатный дом «Фаворит», 2011. – 589 с.

Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки / Н. Т. Рудь // Регіон. економіка. – 2011. – № 4 . – С. 140–150.

Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М. : Мысль, 1983. – 350 с.

Кластер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki.

Марков Л. С. Кластеры: формализация взаимосвязей в неформализованных производственных структурах / Л. С. Марков, М. А. Ягольницер. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2006. – 195 с.

Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / авт.-сост. С. Ф. Пятинкин, Т. П. Быкова. – Минск : Тесей, 2008. – 72 с.

Павлюк А. Н. Кластерна модель регіональної економіки: теоретико-методологічні засади / А. Н. Павлюк // Продукт. сили України. – 2009. – М1 (005). – С. 105–113.

Портер М. Е. Экономическое развитие регионов / М. Е. Портер // Пространственное развитие экономики. – 2006. – № 4 . – С. 115–139.

Портер М. Конкуренция : пер с англ. / М. Портер ; под ред. Я. В. Заблоцкого и др. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2005. – 608 с.

Инновационная культура. Социология. Энциклопедия [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sociology_encyclopedy.academic.ru/.

Технопарк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki.

Украина инновационная [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stra.teg.ru/ lenta/innovation/1124.

Локтєв В. Державний паркінсонізм / В. Локтєв // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – 7 листоп. (№ 41); Рябченко С. Єдиний шлях для України – інноваційний розвиток з опертям на власну науку [Електронний ресурс] / С. Рябченко // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – 7 листоп. (№ 41). – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ science/derzhavniy-parkinsonizm-_.html.

Мазур А. А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А. А. Мазур, С. В. Пустовойт // Наука та інновації : наук.-практ. журн. НАН України. – 2013. – Т. 9, № 3 . – С. 59–72.

Про стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 01.02.2012 № 45/2012. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / авт.-упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. – К. : Парлам. вид-во, 2009. – 632 с.

Культура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704