DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.45.200941

ІСТОРИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНСТРУКТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

Оксана Анатоліївна Стасевська

Анотація


В статті розглянуто актуальність осмислення проблеми ідентичності в період трансформаційних змін сучасного суспільства, проаналізовано зв’язок історичної ідентичності та історичної пам’яті. Автор вважає, що теоретичне визначення «історичної ідентичності» як конструкту соціально-гуманітарного знання постає важливою основою для процесу самоідентифікації особистості або соціальної групи в сучасному культурному просторі та висловлює позицію щодо дистинкції означеного конструкту.


Ключові слова


ідентичність; ідентифікація; історична ідентичність; історія; історична пам’ять; інтерпретація історичного минулого

Повний текст:

PDF

Посилання


Khashyieva, L. V. (2015). Suchasni kontseptsii identychnosti: stratehichnyi pidkhid (Modem Identity Concepts: A Strategic Approach). Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia - Public administration theory and practice, 2(49), 77-83 [in Ukrainian].

Brubejker, R. & Kuper, F. (2010). Za predelami identichnosti (Beyond Identity). Gerasimov, I., Mogil’ner, M. & Semenov, A. (Eds.) Mify i zabluzhdenija v izuchenii imperii i nacionalizma (Myths and fallacies in the study of empire and nationalism): [sbornik] (pp. 131-192). Moskva: Novoe izd-vo [in Russian].

Bauman, Z. (2005). Individualizirovannoe obshhestvo (Individualized society) / Per. s angl. pod red. V. L. Inozemceva. Moskva: Logos [in Russian].

Chaudhri, A. (2017). Multiracial identity in Children’s Literature. New York : Routledge, Taylor & Francis Group.

Taipale, S., Wilska, T.-A. & Gilleard, C. (Eds.) (2018). Digital technologies and generational identity : ICTusage across the life course. New York : Routledge, Taylor & Francis Group.

Fromm, M. T. (2019). Borderland Memories : Searching for Historical Identity in Post-Mao China. Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press.

Filippov, I. & Sabate, F. (Eds.) (2017). Identity and loss of historical memory : the destruction of archives. Bern ; New York : Peter Lang.

McEntee-Atalianis, L. (2019). Identity in applied linguistics research. London ; New York: Bloomsbury Academic.

Hendricks, K. S. & Boyce-Tillman, J. (Eds) (2018). Queering freedom : music, identity, and spirituality : anthology with perspectives from ten other countries. Oxford; New York : Peter Lang AG, International Academic Publishers.

Mancini, S. & Rosenfeld, M. (Eds.) (2018). The conscience wars : rethinking the balance between religion, identity, and equality. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press.

Demchuk, R. (2014). Ukrainska identychnist u modusi mifolohem (Ukrainian identity in the modus of mythology): [monohrafiia] / Nats. un-t «Kyievo-Mohylian. akad.». Kyiv: Starodavnii Svit [in Ukrainian].

Idea in Ukraine (Last Quarter XVIII - 60 years of XIX century): Historical Intelligence). Kyiv : Dnipro [in Ukrainian].

Kozlovets, M. A. & Kovtun, N. M. (2010). Natsionalna identychnist v Ukraini v umovakh hlobalizatsii (National identity in Ukraine in the context of globalization): monohrafiia. Kyiv: PARAPAN [in Ukrainian].

Kremen, V. & Tkachenko, V. (2013). Ukraina: identychnist u dobu hlobalizatsii: (nacherky metadystsyplinar. doslidzh.) (Ukraine: Identity in the Age of Globalization: (sketches of metadisciplinary research)). Kyiv: T-vo «Znannia» Ukrainy [in Ukrainian].

Nahorna, L. P. (2002). Natsionalna identychnist v Ukraini (National identity in Ukraine) / NAN Ukrainy, In-t polit. i etnonats. doslidzh. Kyiv: IPiEND [in Ukrainian].

Bystrytskyi, Ye.K. (Ed.) (2015). Natsionalna identychnist i hromadianske suspilstvo (National identity and civil society): [monohrafiia] / Ye. Bystrytskyi [ta in.]. Kyiv : Dukh i litera [in Ukrainian].

Stepyko, M. T. (2011). Ukrainska identychnist: fenomen i zasady formuvannia (Ukrainian identity: the phenomenon and the principles of formation): monohrafiia / Nats. in-t strateh. doslidzh. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Filipchuk, H. H. (2016). Natsionalna identychnist: kulturno-osvitnii vymir (National identity: a cultural and educational dimension): [monohrafiia]. Chernivtsi : Druk Art [in Ukrainian].

Bilyi, O. V. and others (2018). Hlobalizatsiia i kulturna identychnist: ukrainskyi vymir (Globalization and cultural identity: the Ukrainian dimension): [doslidzhennia] / NAN Ukrainy, In-t filosofii im. H. S. Skovorody. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Denysiuk, Zh.Z. (2016). Masova kultura i natsionalno-kulturna identychnist v dobu hlobalizatsii (Mass culture and national-cultural identity in the age of globalization): monohrafiia / Nats. akad. ker. kadriv kultury i mystetstv. Kyiv : NAKKKiM [in Ukrainian].

Lysyi, I. Ya. (2013). Natsionalno-kulturna identychnist filosofii: sim nablyzhen do temy (National-cultural identity of philosophy: seven approximations to the topic): [monohrafiia]. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia [in Ukrainian].

Borysiuk, A. S. (2010). Profesiina identychnist medychnoho psykholoha: sotsialno- psykholohichnyi analiz (Professional identity of medical psychologist: a socio- psychological analysis): monohrafiia / Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka. Chernivtsi: Knyhy-XXI [in Ukrainian].

Zlyvkov, V. L. (2014). Profesiina identychnist ta osobystistpedahoha (Professional identity and personality of the teacher): navch. posib. dlia studentiv VNZ. Nizhyn : Lysenko M. M. [vyd.] [in Ukrainian].

Zrazhevska, N. I. (2012). Rozuminnia mediakultury: komunikatsiia, postmodern, identychnist, ideolohii, mediakontrol (Understanding media culture: communication, postmodernity, identity, ideologies, media control): monohrafiia. Cherkasy: Yu. Chabanenko [vyd.] [in Ukrainian].

Lozova, O. M. (Ed.) (2014). Etnopsykholohichnyi vymir Ukrainy: semiozys, mifotvorchist, identychnist (Ethno-psychological dimension of Ukraine: semiosis, myth-making, identity): monohrafiia / Lozova O. M. ta in. Kyiv : Interservis [in Ukrainian].

Kazakevych, O. M. (2018). Ukrainska mova, natsiia ta identychnist u mizhimperskomu prostori (druha polovyna XIX - pochatok XX stolittia) (Ukrainian language, nation and identity in the inter-imperial space (second half of XIX - beginning of XX century)): monohrafiia. Kyiv ; Vinnytsia : Nilan [in Ukrainian].

Kaluha, V. F. (2014). Identychnist ta samoidentychnist v sotsialnomu butti liudyny: vid konfliktu do yednannia (Identity and self-identity in human social life: from conflict to unity): monohrafiia. Nizhyn: Lysenko M. M. [vyd.] [in Ukrainian].

Kikinezhdi, O. M. (2011). Genderna identychnist v ontohenezi osobystosti (Gender identity in personality ontogeny): monohrafiia. Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan [in Ukrainian].

Nahorna, L. P. (2008). Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst (Regional identity: the Ukrainian context): [monohrafiia] / NAN Ukrainy, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa [in Ukrainian].

Nahorna, L. P. (2011). Sotsiokulturna identychnist: pastky tsinnisnykh rozmezhuvan (Sociocultural identity: traps of value distinction): [monohrafiia] / NAN Ukrainy, In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I. F. Kurasa. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Obushnyi, M. I. (1999). Etnonatsionalna identychnist - fenomen samovyznachennia ukraintsiv (Ethno-national identity is a phenomenon of self-determination of Ukrainians). Kyiv: Redaktsiino-vydavnychyi tsentr «Kyivskyi un-t» [in Ukrainian].

Zlyvkov, V. L. (Ed.) (2011). Pedahohichna komunikatsiia ta identychnistpedahoha (Pedagogical communication and teacher identity): monohrafiia / [H. O. Ball ta in.] ; Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, In-t psykholohii im. H. S. Kostiuka. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Khoma, N. M. (Ed.) (2015). Suchasnapolitychna leksyka (Modern political vocabulary): entsykloped. slovnyk-dovidnyk / [I. Ya. Vdovychyn, L. Ya. Uhryn, H. V. Shypunov ta in.]. Lviv : «Novyi Svit-2000» [in Ukrainian].

Trebin, M. P. (Ed.) (2019). Polityko-pravova mentalnist ukrainskoho sotsiumu v umovakh yevropeiskoi intehratsii (Political and legal mentality of the Ukrainian society in the conditions of European integration): monohrafiia / [O. O. Bezruk, V. S. Blikhar, L. M. Herasina ta in.]. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Kozlovets, M. A. (2011). Identychnist: poniattia, struktura i typy (Identity: concepts, structure and types). Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka - Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University, 57, 3-9 [in Ukrainian].

Smirnova, O. D. (2015). Problema kryzy kulturnoi identychnosti v suchasnii ukrainskii filosofii (The problem of the crisis of cultural identity in contemporary Ukrainian philosophy). Hrani - Facets, 1, 44-50 [in Ukrainian].

Jerikson, Je. (1996). Detstvo i obshhestvo (Childhood and society) / Perevod, nauch. red. [i primech.] A. A. Alekseeva; [Stat’i D. Jelkinda, Sonina V. A.]. Sankt-Peterburg: Psihol. centr «Lenato»; Balashiha : Fond «Univ. kn.» [in Russian].

Ljubbe, G. (1994). Istoricheskaja identichnost’ (Historical identity). Voprosy filosofii - Philosophy Issues, 4, 94-113 [in Russian].

Gegel’, G. V. F. (1977). Jenciklopedijafilosofskih nauk (Encyclopedia of Philosophy). Vol. 3. Filosofija duha (Philosophy of spirit) / Otv. red. E. P. Sitkovskij. Red. kollegija: B. M. Kedrov i dr. Moskva: «Mysl’» [in Russian].

Boichenko, V. H., Horlach, M. I., Manuilov, Ye.M. etc. (2006). Filosofiia istorii (Philosophy of History): Pidruchnyk dlia vyshchoi shkoly. Kharkiv: Prapor [in Ukrainian].

Riuzen, Y. (2010). Novi shliakhy istorychnoho myslennia (New ways of historical thinking) / Pereklav z nim. Volodymyr Kam’ianets. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Martynov, A. (2012). Ukrainska istorychna identychnist u zahalnoievropeiskomu konteksti: spilni rysy ta osoblyvosti (Ukrainian historical identity in a pan-European context: common features and peculiaritys). Mizhnarodni zv’iazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky - Ukraine ’s International Relations: Research and Findings, 21, 314-331 [in Ukrainian].

Ankersmit, F.-R. (2007). Vozvyshennyj istoricheskij opyt (Sublime historical experience) / Per. s angl. A. A. Olejnikova, I. V. Borisovoj, E. Je. Ljaminoj i dr. Moskva: Evropa [in Russian].

Demin, I. V. (2015). Problema istoricheskoj identichnosti v postmetafizicheskoj filosofii istorii (The problem of historical identity in the post-metaphysical philosophy of history). Vestnik Samarskoj gumanitarnoj akademii. Serija: Filosofija. Filologija - Bulletin of the Samara Humanitarian Academy. Series: Philosophy. Philology, 2(18), 3-18 [in Russian].

Trebin, M. P. (2017). Pravova mentalnist yevropeitsiv (Legal mentality of Europeans).Visnyk Natsionalnoho universytetu «lurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Politolohiia - Bulletin of the National University «Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine». Series: Political Science, 2(33), 298-305 [in Ukrainian].

Nahoma, L. (2016). Identyfikatsiini kryzy yak stymuliatory nasylstva ta svidomisnykh stereotypiv (Identification crises as stimulants of violence and conscious stereotypes). Rehionalna istoriia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh statei - Regional History of Ukraine. Collection of scientific articles, 10, 77-100 [in Ukrainian].

Rivlin-Katz, D., Hacham, N., Herman, G. & Sagiv, L. (Eds.) (2019). A question of identity : social, political, and historical aspects of identity : dynamics in Jewish and other contexts. Berlin ; Boston : Walter de Gruyter Oldenbourg.

Cercel, C. (2019). Romania and the quest for European identity : Philo-Germanism without Germans. London ; New York : Routledge; Taylor & Francis Group.

Elshayyal, K. (2018). Muslim identity politics: Islam, activism and equality in Britain. London : I. B. Tauris.

Garcia-Olp, M. (2019). How colonization impacts identity through the generations : a closer look at historical trauma and education. Muenchen : Lincom GmbH.

Berger, S. & Tekin, C. (Eds.) (2018). History and belonging : representations of the past in contemporary European politics. New York : Berghahn.

Sheedy, M. (Ed.) (2018). Identity, politics and the study of Islam: current dilemmas in the study of religions. Bristol, CT : Equinox Publishing Ltd.

Molinelli, P. (Ed.) (2017). Language and identity in multilingual Mediterranean settings : challenges for historical sociolinguistics. Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton.

Masuoka, N. (2017). Multiracial identity and racial politics in the United States. New York: Oxford University Press.

Pawlic-Miskiewicz, B. (2018). Performance of identity of Polish Tatars: from religious holidays to everyday rituals. Berlin ; New York : Peter Lang.

Romain, G. (2017). Race, sexuality and identity in Britain and Jamaica : the biography of Patrick Nelson, 1916-1963. London ; New York : Bloomsbury, Bloomsbury Academic.

Rossellini, I. (2018). Know Thyself : Western identity from classical Greece to the Renaissance. New York : Doubleday.

Sauchelli, A. (2018). Personal identity and applied ethics: a historical and philosophical introduction. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group.

Schnepel, B. & Sen, T. (Eds.) (2019). Travelling pasts: the politics of cultural heritage in the Indian Ocean world. Leiden ; Boston : Brill.

Waechter, N. (2020). The construction of European identity among ethnic minorities: «Euro-minorities» in generational perspective. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group.

Ivanova, L. H. (2017). Natsionalna identychnist i derzhavnytska ideia v Ukraini (ostannia chvert XVIII- 60-ipp. XIXst.): ist. rozvidky (National Identity and the State

Zashkilniak, L. (2009). Istorychna pam’iat i sotsialni funktsii istorii u suchasnomu sviti (Historical memory and social functions of history in the modern world). Ukraina - Yevropa - Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny /Hol. red. L. M. Aleksiievets. Ternopil: Vydavnytstvo TNPU im. V. Hnatiuka, 2009. - Ukraine - Europe - World. The International Collection of Scientific Works. Series: History, International Relations /Editor-in-chief L. M. Alexiyevets. - Ternopil: Publishing House of Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University, 2, 156-159 [in Ukrainian].

Stasevska, O. A. (2018). Eksplikatsiia aksiolohichnoho aspektu kontseptu «istorychna pam’iat» (Explaining the axiological aspect of ’the historic memory’ concept). Visnyk Natsionalnoho universytetu «lurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: filosofiia - Bulletin of the National University «Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine». Series: Philosophy, 1(36), 123-135 [in Ukrainian].

Sergejchik, E. M. (2016). Istoricheskaja identichnost’: territorija i karta (Historical identity: territory and map). Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 17. Filosofija. Konfliktologija. Kul ’turologija. Religiovedenie - Bulletin of St. Petersburg University. Ser. 17. Philosophy. Conflictology. Culturology. Religious studies, 1, 63-71 [in Russian].

Shpet, G. (1996). Vvedenie v jetnicheskuju psihologiju (Introduction to Ethnic Psychology). Sankt-Peterburg: Izd. dom «P. Je. T.» pri uchastii izd-va «Aletejja» [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1.  Хашиєва Л. В. Сучасні концепції ідентичності: стратегічний підхід. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 2(49). С. 77-83.
 2.  Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами идентичности. Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма: [сборник] / [ред.-сост.: И. Герасимов, М. Могиль- нер, А. Семенов]. Москва: Новое изд-во, 2010. С. 131-192.
 3.  Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. Москва: Логос, 2005. 390 с.
 4.  A question of identity : social, political, and historical aspects of identity : dynamics in Jewish and other contexts / edited by Dikla Rivlin-Katz, Noah Hacham, Geoffrey Herman, and Lilach Sagiv. Berlin ; Boston : Walter de Gruyter Oldenbourg, 2019. 394 p.
 5.  Cercel C. Romania and the quest for European identity : Philo-Germanism without Germans. London ; New York : Routledge; Taylor & Francis Group, 2019. vii, 199 p.
 6.  Chaudhri A. Multiracial identity in Children’s Literature. New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. xi, 154 p.
 7.  Digital technologies and generational identity : ICT usage across the life course / edited by Sakari Taipale, Terhi-Anna Wilska and Chris Gilleard. New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xiii, 230 p.
 8.  Elshayyal K. Muslim identity politics : Islam, activism and equality in Britain. London : I. B. Tauris, 2018. xxiii, 312 p.
 9.  Fromm M. T. Borderland Memories : Searching for Historical Identity in Post-Mao China. Cambridge ; New York, NY : Cambridge University Press, 2019. xiii, 290 p.
 10.  Garcia-Olp M. How colonization impacts identity through the generations : a closer look at historical trauma and education. Muenchen : Lincom GmbH, 2019. 237 p.
 11.  History and belonging : representations of the past in contemporary European politics / Edited by Stefan Berger and Caner Tekin. New York : Berghahn, 2018. vi, 206 p.
 12.  Identity and loss of historical memory : the destruction of archives / Igor Filippov & Flocel Sabate (eds.). Bern ; New York : Peter Lang, 2017. 351 p.
 13.  Identity, politics and the study of Islam : current dilemmas in the study of religions / edited by Matt Sheedy. Bristol, CT : Equinox Publishing Ltd., 2018. vi, 226 p.
 14.  Language and identity in multilingual Mediterranean settings : challenges for historical sociolinguistics / edited by Piera Molinelli. Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, 2017. ix, 365 p.
 15.  Masuoka N. Multiracial identity and racial politics in the United States. New York: Oxford University Press, 2017. xiii, 260 p.
 16.  McEntee-Atalianis L. Identity in applied linguistics research. London ; New York: Bloomsbury Academic, 2019. 314 p.
 17.  Pawlic-Miskiewicz B. Performance of identity of Polish Tatars: from religious holidays to everyday rituals. Berlin ; New York : Peter Lang, 2018. 287 p.
 18.  Queering freedom : music, identity, and spirituality : anthology with perspectives from ten other countries / Karin S. Hendricks and June Boyce-Tillman (eds). Oxford; New York : Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2018. xvi, 374 p.
 19.  Romain G. Race, sexuality and identity in Britain and Jamaica : the biography of Patrick Nelson, 1916-1963. London ; New York : Bloomsbury, Bloomsbury Academic, 2017. xi, 264 p.
 20.  Rossellini I. Know Thyself : Western identity from classical Greece to the Renaissance. New York : Doubleday, 2018. xxii, 469 p.
 21.  Sauchelli A. Personal identity and applied ethics: a historical and philosophical introduction. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. vi, 243 p.
 22.  The conscience wars : rethinking the balance between religion, identity, and equality / edited by Susanna Mancini, Michel Rosenfeld. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press, 2018. xx, 493 p.
 23.  Travelling pasts: the politics of cultural heritage in the Indian Ocean world / edited by Burkhard Schnepel, Tansen Sen. Leiden ; Boston : Brill, 2019. xi, 275 p.
 24.  Waechter N. The construction of European identity among ethnic minorities: «Euro- minorities» in generational perspective. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2020. xii,163 p.
 25.  Демчук Р. Українська ідентичність у модусі міфологем: [монографія] / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». Київ: Стародавній Світ, 2014. 235, [8] с.
 26.  Іванова Л. Г. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть XVIII - 60-i pp. XIX ст.): іст. розвідки. Київ : Дніпро, 2017. 365, [1] с.
 27.  Козловець М. А., Ковтун Н. М. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації: монографія. Київ: ПАРАПАН, 2010. 347 с.
 28.  Кремень В., Ткаченко В. Україна: ідентичність у добу глобалізації: (начерки метадисциплінар. дослідж.). Київ: Т-во «Знання» України, 2013. 415 с.
 29.  Нагорна Л. П. Національна ідентичність в Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. Київ: ІПіЕНД, 2002. 271 с.
 30.  Національна ідентичність і громадянське суспільство: [монографія] / Є. Би- стрицький [та ін.] ; [відп. ред. Є. К. Бистрицький]. Київ : Дух і літера, 2015. 450, [1] с.
 31.  Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування: моногра­фія / Нац. ін-т стратег, дослідж. Київ: НІСД, 2011. 334 с.
 32.  Філіпчук Г. Г. Національна ідентичність: культурно-освітній вимір: [монографія]. Чернівці : Друк Арт, 2016. 303 с.
 33.  Глобалізація і культурна ідентичність: український вимір: [дослідження] / [О. В. Білий та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ : Наукова думка, 2018. 276, [1] с.
 34.  Денисюк Ж. З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації: монографія / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : НАКККіМ, 2016. 223 с.
 35.  Лисий І. Я. Національно-культурна ідентичність філософії: сім наближень до теми: [монографія]. Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. 179 с.
 36.  Борисюк А. С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психо­логічний аналіз: монографія / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. 440 с.
 37.  Зливков В. Л. Професійна ідентичність та особистість педагога: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. 131 с.
 38.  Зражевська Н. І. Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль: монографія. Черкаси: Ю. Чабаненко [вид.], 2012. 408 с.
 39.  Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність: монографія / [Лозова О. М. та ін. ; під наук. ред. Лозової О. М.]. Київ : Інтерсервіс, 2014. 192 с.
 40.  Казакевич О. М. Українська мова, нація та ідентичність у міжімперському просторі (друга половина ХІХ - початок ХХ століття): монографія. Київ ; Вінниця : Нілан, 2018.405 с.
 41.  Калуга В. Ф. Ідентичність та самоідентичність в соціальному бутті людини: від конфлікту до єднання: монографія. Ніжин: Лисенко М. М. [вид.], 2014. 411 с.
 42.  Кікінежді О. М. Ґендерна ідентичність в онтогенезі особистості: монографія. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. 399 с.
 43.  Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: український контекст: [монографія] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. Київ: ІПіЕНД ім. І.  Ф. Кураса, 2008. 405 с.
 44.  Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань: [монографія] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 269 с.
 45.  Обушний М. І. Етнонаціональна ідентичність - феномен самовизначення українців. Київ: Редакційно-видавничий центр «Київський ун-т», 1999. 40 с.
 46.  Педагогічна комунікація та ідентичність педагога: монографія / [Г. О. Балл та ін. ; за наук. ред. В. Л. Зливкова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ: Педагогічна думка, 2011. 160 с.
 47.  Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. Львів : «Новий Світ- 2000», 2015. 396 с.
 48.  Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції : монографія / [О. О. Безрук, В. С. Бліхар, Л. М. Герасіна та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. Харків : Право, 2019. 744 с.
 49.  Козловець М. А. Ідентичність: поняття, структура і типи. Вісник Житомирсько­го державного університету імені Івана Франка. 2011. Вип. 57. С. 3-9.
 50.  Смірнова О. Д. Проблема кризи культурної ідентичності в сучасній українській філософії. Грані. 2015. № 1. С. 44-50.
 51.  Эриксон Э. Детство и общество / Перевод, науч. ред. [и примеч.] А. А. Алексее­ва; [Статьи Д. Элкинда, Сонина В. А.]. Санкт-Петербург: Психол. центр «Ленато»; Балашиха : Фонд «Унив. кн.», 1996. 589,[1] с.
 52.  Люббе Г. Историческая идентичность. Вопросы философии. 1994. № 4. С. 94-113.
 53.  Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа / Отв. ред. Е. П. Ситковский. Ред. коллегия: Б. М. Кедров и др. Москва: «Мысль», 1977. 471 с.
 54.  Філософія історії: Підручник для вищої школи / Бойченко В. Г., Горлач М. І., Мануйлов Є. М. та ін. Харків: Прапор, 2006. 656 с.
 55.  Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Переклав з нім. Володимир Кам’янець. Львів: Літопис, 2010. 358 с.
 56.  Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі. Україна - Європа - Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. Вип. 2. С. 156-159.
 57.  Стасевська О. А. Експлікація аксіологічного аспекту концепту «історична пам’ять». Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: філософія. 2018. № 1(36). С. 123-135.
 58.  Сергейчик Е. М. Историческая идентичность: территория и карта. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 17. Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. 2016. Вып. 1. С. 63-71.
 59.  Мартинов А. Українська історична ідентичність у загальноєвропейському контексті: спільні риси та особливості.Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2012. Вип. 21. С. 314-331.
 60.  Анкерсмит Ф.-Р. Возвышенный исторический опыт / Пер. с англ. А. А. Олейни­кова, И. В. Борисовой, Е. Э. Ляминой и др. Москва: Европа, 2007. 612 с.
 61.  Демин И. В. Проблема исторической идентичности в постметафизической философии истории. Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2015. № 2 (18). C. 3-18.
 62.  Требін М. П. Правова ментальність європейців. Вісник Національного універси­тету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. 2017. № 2 (33). С. 298-305.
 63.  Нагорна Л. Ідентифікаційні кризи як стимулятори насильства та свідомісних стереотипів. Регіональна історія України. Збірник наукових статей. 2016. Вип. С. 77-100.
 64.  Шпет Г. Введение в этническую психологию. Санкт-Петербург: Изд. дом «П. Э. Т.» при участии изд-ва «Алетейя», 1996. 153,[2] с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704