DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.42.170776

КОНТРОЛЬНА ВЛАДА І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Володимир Анатолійович Трофименко

Анотація


В роботі розглядаються такі феномени як контрольна влада та громадський контроль. Автор намагається зрозуміти чи є вони частинами єдиної системи та взаємопов’язаними між собою. За результатами проведеного аналізу робиться висновок, що громадський контроль, який структурно може розглядатись як частина контрольної влади, є реакцією громадян на відсутність реальних результатів державного контролю.


Ключові слова


контроль; контрольна влада; громадський контроль; державний контроль; правоохоронна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Kreatyvnistʹ zahalʹnoteoretychnoyi yurysprudentsiyi: monograph. (2015). YU. M. Oborotov (Ed). Odesa [in Ukrainian].

Harashchuk V. M. (2003). Teoretyko-pravovi problemy kontrolyu ta nahlyadu u derzhavnomu upravlinni. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Yurydycheskyy slovarʹ (1953). S.N. Bratus (Ed.). Moskva [in Russian].

Populyarna yurydychna entsyklopediya (2003). I. S. Chyzh (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Malynovsʹkyy V. YA. (2003). Derzhavne upravlinnya. Kyiv [in Ukrainian].

Stetsenko S.H. (2009) Administratyvne pravo Ukrayiny. Kyiv [in Ukrainian].

Klochko A. M., Sobyna V. O. (2017) Hromadsʹkyy kontrolʹ za diyalʹnistyu politsiyi v Ukrayini. Visnyk NUTSZU. Seriya: Derzhavne upravlinnyaHerald of NUTCZU. Series: Governance, vol. 1(6), 194-201 [in Ukrainian].

Taroyeva V. V. Formuvannya kontrolʹnoyi vlady v Ukrayini (2005). Aktualʹni problemy derzhavy i prava - Actual problems of state and law, 25, 132 – 136 [in Ukrainian].

Pro natsionalʹnu bezpeku: Zakon Ukrayiny vid 21.06.2018 roku № 2469-VIII. Data onovlennia: 09.05.2019 roku URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page [in Ukrainian].

Krupnyk A. S. (2007). Zarubizhnyy dosvid hromadsʹkoho kontrolyu: uroky dlya Ukrayiny. Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya: zbirnyk naukovykh pratsʹ LRIDU - Efficiency of public administration: a collection of scientific works of LRIDA, 14,146-154 [in Ukrainian].

Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya. (Vols. 1 – 8); Vol. 1: Teoriya derzhavnoho upravlinnya (2011). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Bubliy M. P. (2016). Osoblyvosti zdiysnennya hromadsʹkoho kontrolyu za diyalʹnistyu orhaniv derzhavnoyi vlady ta mistsevoho samovryaduvannya. International Scientific Journal, 5, 14-18 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія ; за ред. Ю. М. Оборотова. Одеса : Фенікс, 2015. 488 с.
 2. Гаращук В. М.  Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні : автореф. дис….д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Нац. юрид акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків. 2003. 35 с.
 3. Юридический словарь / Под ред. С.Н. Братуся. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1953. 781 с.; Юридический словарь / Под ред. П.И. Кудрявцева. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956. Т. 1. 687 с.
 4. Популярна юридична енциклопедія / За ред. І.С. Чижа. К.: Юрінком Інтер, 2003.  527 с.
 5. Малиновський В. Я. Державне управління / В. Я. Малиновський. К. : Атіка, 2003. 573 с.
 6. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навч. посіб. вид. 2-ге перер. і доп.  К. : Атіка, 2009. 624 с.
 7. Клочко А. М., Собина В. О. Громадський контроль за діяльністю поліції в Україні. Вісник НУЦЗУ. Серія: Державне управління. 2017. Вип. 1(6). С. 194-201.
 8. Тароєва В. В. Формування контрольної влади в Україні (2005). Актуальні проблеми держави і права. 2005. Вип. 25. С. 132 – 136.
 9. Про національну безпеку: Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page (дата звернення: 09.05.2019 року).
 10. Крупник А. С. Зарубіжний досвід громадського контролю: уроки для України. Ефективність державного управління: збірник наукових праць ЛРІДУ. Львів: ЛРІДУ НАДУ. 2007. Вип. 14. С.146-154.
 11. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К.: НАДУ, 2011. Т. 1: Теорія державного управління. 748 с.
 12. Бублій М. П. Особливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування. International Scientific Journal. 2016. №5.С.14-18.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704