DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155891

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ МІФ ЯК ФОРМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИНУЛОГО

Оксана Анатоліївна Стасевська

Анотація


Досліджено специфіку історичної пам’яті та сучасного соціального міфу як важливих форм інтерпретацій минулого на основі результатів, положень та висновків, висловлених у працях вітчизняних та іноземних вчених. Розглянуто особливу їх актуальність в період трансформаційних змін суспільства. Проаналізовано проблему взаємодії та взаємозв’язку історичної пам’яті та сучасного соціального міфу та їх вплив на систему цінностей суспільства.


Ключові слова


історична пам’ять; сучасний соціальний міф; інтерпретація минулого; трансформація суспільства; історичне знання; цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriyenko O. V. (2008). Social`ni mify`: ponyattya, struktura ta osnovni xaraktery`sty`ky`. Visny`k Donecz`kogo nacional`nogo universy`tetu ekonomiky` i torgivli imeni My`xajla Tugan- Baranovs`kogo. Kry`vy`j Rig : DonNUET – Bulletin of the Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky. Kryviy Rih: DonNUET. 2 (38). 4-12 [іn Ukrainian].

Ankersmit F. (2009). Postmodernists`ka «pry`vaty`zaciya my`nulogo». Ukrayina Moderna – Ukraine Modern. Ky`yiv: Kry`ty`ka. 4 (15). 246–271 [in Ukrainian].

Assman A. (2012). Prostory` spogadu. Formy` ta transformaciyi kul`turnoyi pam'yati. Ky`yiv: Nika-Centr [in Ukrainian].

Bart R. (2007). My`fology`y`. Moskva: Dy`rekt-Medy`a [in Russia].

Blok M. (1973). Apology`ya y`story`y`, y`ly` Remeslo istory`ka. Moskva: Nauka [in Russia].

Gry`czak Ya. J. (2014). 26-j PROCENT, abo Yak podolaty` istoriyu. Ky`yiv: Fond Poroshenka.

Golovaxa Ye. (1998). Mifologiya v suchasnij ukrayins`kij kul`turi: sociologichny`j aspekt. Dux i Litera - Spirit and letter. Ky`ъv: Sfera. 3-4. 147-153 [in Ukrainian].

Gurevy`ch P. S. (1983). Socy`al`naya my`fology`ya. Moskva:Mysl` [in Russia].

Zashkil`nyak L.(2009). Istory`chna pam'yat` i social`ni funkciyi istoriyi u suchasnomu sviti. Ukrayina – Yevropa – Svit` - Ukraine - Europe - World. Ternopil`: Vy`d–vo TNPU im. V. Gnatyuka. 2. 156-159 [in Ukrainian].

Kassy`rer Е. (1993). Texny`ka poly`ty`chesky`x my`fov. Fenomen cheloveka. Moskva: Vуsshaya shkola. 64-86 [in Russia].

Kassy`rer Е. (1995). Lekcy`y` po fy`losofy`y` y` kul`ture. Kul`turology`ya XX veka: Antology`ya. Moskva: Yury`st. 104-162 [in Russia].

Kas`yanov G. V.(2016). Istory`chna pam'yat` ta istory`chna polity`ka: do py`tannya pro terminologiyu j genealogiyu ponyat`. Ukrayins`ky`j istory`chny`j zhurnal - Ukrainian Historical Magazine. 2(527). Ky`yiv: Naukova dumka. 118–137 [in Ukrainian].

Kly`mov Y`. (2002). Teory`ya socy`al`nыx my`fov Zhorzha Sorelya. Socy`ology`chesky`j zhurnal - Sociological Journal. Moskva. 1. 129-151 [in Russia].

Kostyuk I. (2016). Kul`tura XXI stolittya u poloni mifologij: pry`chy`ny` ta perspekty`vy`. Visny`k L`vivs`koyi akademiyi my`stecztv - Bulletin of the Lviv Academy of Arts. Lviv: L`vivs`ka nacional`na akademiya my`stecztv. 29. 37-46 [in Ukrainian].

Ky`ry`don A. 92009). Koncept «istory`chna pam'yat`»: variaty`vnist` definiyuvannya Ukrayina – Yevropa - Svit - Ukraine - Europe - World. Ternopil`: Vy`d–vo TNPU im. V. Gnatyuka. 112–116 [in Ukrainian].

Kry`vy`cz`ka O. (2013). Aktualizaciya istory`chnogo my`nulogo: ry`zy`kovy`j kontekst za umov polyary`zaciyi suspil`stva. Naukovi zapy`sky` Insty`tutu polity`chny`x i etnonacional`ny`x doslidzhen` im. I.F. Kurasa - Scientific notes of the Institute of Political and Ethnic Studies named after I.F. Kuras. Ky`yiv. 5. 150-165 [in Ukrainian].

Kukartseva, M. (2015). “Zabitie” konflikti v fokuse sovremennosti. Sovremenniy mir I geopolitika. Izdatelstvo KANON-PLUS. 176 [in Russia].

Masnenko V. (2002). Istory`chna pam'yat` yak osnova formuvannya nacional`noyi svidomosti Ukrayinsky`j istory`chny`j zhurnal - Ukrainian Historical Magazine. Ky`yiv: Naukova dumka. 5. 49-62 [in Ukrainian].

Popovy`ch M. (1998). Mifologiya v suspil`nij svidomosti postkomunisty`chnoyi Ukrayiny`. Dux i Litera - Spirit and letter. Ky`ъv: Sfera. 3-4. 57-68 [in Ukrainian].

Repy`na L. P.(2011). Y`story`cheskaya nauka na rubezhe XX-XXI vv. Moskva: Krug. 411-415 [in Russia].

Ryuzen Jorn. (2010). Novi shlyaxy` istory`chnogo my`slennya. L`viv: Litopy`s [in Ukrainian].

Savel`eva Y`. M., Poletaev A. V. (2005). «Y`story`cheskaya pamyat`»: k voprosu o grany`czax ponyaty`ya. Fenomen proshlogo. Moskva: Y`zd. dom GU – VShЭ. 170-220 [in Russia].

Sorel` Zh. (2011). Razmыshleny`ya o nasy`ly`y`. Moskva: Krasand [in Russia].

Stasevs`ka O.A. (2018). Eksplikaciya aksiologichnogo aspektu konceptu «istory`chna pam'yat`». Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «Yury`dy`chna akademiya Ukrayiny` imeni Yaroslava Mudrogo» - Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology. Xarkiv: Pravo. 1(36). 123-135 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрієнко О. В. Соціальні міфи: поняття, структура та основні характеристики. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2008. № 2(38).  С. 4–12.

2. Анкерсміт Ф. Постмодерністська «приватизація минулого». Україна Модерна. Київ: Критика, 2009.  Вип. 4 (15).  С. 246–271.

3. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. Київ: Ніка-Центр, 2012. 440 с.

4. Барт Р. Мифологии. Москва: Директ-Медиа, 2007. – 459 с.

5. Блок М. Апология истории, или Ремесло історика.  Москва: Наука, 1973. 232с.

6. Грицак Я. Й. 26-й ПРОЦЕНТ, або Як подолати історію. Київ: Фонд Порошенка, 2014. 136 с.

7. Головаха Є. Міфологія в сучасній українській культурі: соціологічний аспект. Дух і Літера. Київ: Сфера,1998. № 3-4. С. 147-153

8. Гуревич П. С.  Социальная мифология. Москва:Мысль, 1983. 175с.;

9. Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі. Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль: Вид–во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. Вип. 2. С. 156-159.

10. Кассирер Э. Техника современных политических мифов. Феномен человека. Москва: Высшая школа, 1993. С. 64-86.

11. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре. Культурология XX века: Антология. Москва: Юрист, 1995. С.104-162.

12. Касьянов Г. В. Історична пам’ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять. Український історичний журнал. 2016. № 2(527). С. 118–137.

13. Климов И. Теория социальных мифов Жоржа Сореля. Социологический журнал. Москва, 2002.  № 1. С.129-151.

14. Костюк І. Культура ХХІ століття у полоні міфологій: причини та перспективи. Вісник Львівської академії мистецтв. Лвів: Львівська національна академія мистецтв, 2016. Вип. 29. С. 37-46.

15. Киридон А. Концепт «історична пам’ять»: варіативність дефініювання Україна – Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль: Вид–во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. С. 112–116.

16. Кривицька О. Актуалізація історичного минулого: ризиковий контекст за умов поляризації суспільства. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. Київ, 2013. Вип. 5. С. 150-165

17. Кукарцева М. «Забытые» конфликты в фокусе современности. Современный мир и геополитика.  Москва: Издательство КАНОН-ПЛЮС, 2015. С. 176.

18. Масненко В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості Українский історичний журнал. Київ: Наукова думка, 2002.  № 5. С. 49–62.

19. Попович М. Міфологія в суспільній свідомості посткомуністичної України. Дух і Літера. Київ: Сфера,1998. № 3-4. С. 57-68.

20. Репина Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ-ХХІ вв. Москва: Круг, 2011. С. 411-415.

21. Рюзен Йорн. Нові шляхи історичного мислення. Львів: Літопис, 2010.  358 с.

22. Савельева И. М., Полетаев А. В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия. Феномен прошлого. Москва: Изд. дом ГУ – ВШЭ, 2005. С. 170-220.

23. Сорель Ж. Размышления о насилии. Москва: Красанд, 2011. 168 с.

24. Стасевська О.А. Експлікація аксіологічного аспекту концепту «історична пам'ять». Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Харків: Право,  2018.  №1(36). С. 123-135.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704