DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.139950

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУБ᾽ЄКТІВ ВІРТУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Олена Вікторівна Прудникова

Анотація


Визначено характерні риси та особливості інформаційної культури суб᾽єктів віртуального простору. Доведено, що інформаційна культура субʼєктів віртуальних комунікацій може набувати амбівалентного характеру, який обумовлений як психо- логічними особливостями самого комуніканта, так і нормами та цінностями вір- туального середовища.


Ключові слова


інформаційна культура; віртуальний простір; комунікація; суб᾽єкти комунікації; цінності, антицінності; інтерактивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuz’, O. M. (2010). Representations of subjectivity in postmodernity. Kharkiv: FOP Liburkina L. M.; VD «INZhEK» [in Ukrainian].

Korabl’ova, V. M. (2009). Generations in the field of culture: the multiplicity of representations: Monograph. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina [in Ukrainian].

Kalynovs’kyy, Yu. Yu. (2011). Pryroda ta sutnist pravosvidomosti «virtualnoho natovpu». Visnyk Natsional’noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 8, 78–85 [in Ukrainian].

Cherniyenko, V. O. (2010). The nature of the fundamentals of social subject identity: monograph. Kharkiv: Nats. aerokosm. un-t «Khark. aviats. in-t» [in Ukrainian].

Nehodaev, Y. A. (1999). On the way to the information society. Rostov-on-Don: Yzdatel’skyy tsentr DHTU [in Russian].

Kheyzynha, Y. (1999). Homo ludens. In the shadow of tomorrow. Moscow: Prohress [in Russian].

Stepanenko, M. D. (2005). Suchasni transformatsii zhyttievoho prostoru osobystosti yak polia yii zhyttietvorchosti. Humanitarnyy chasopys – Humanitarian journal, 3, 45–49 [in Ukrainian].

Lytvynov Ye. (2013). Pravovi aspekty funktsionuvannia Internetu. Yurydychna Ukrayina – Juridical Ukraine, 10, 31–36 [in Ukrainian].

Dz’oban,’ O. P., Manuylov, Ye. M. (2016). Binarna opozytsiia «svoboda-vidpovidalnist» v informatsiinomu suspilstvi: do postanovky problemy. Visnyk Natsional’noho universytetu “Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho”. Seriya :

Bondarchuk, O. I. (2013). Psykholohichni osoblyvosti vzaiemodii u virtualnykh sotsialnykh merezhakh. Visnyk Chernihivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Ser. : Psykholohichni nauky Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Series: Psychological Sciences, issue 114, 7–11 [in Ukrainian].

Olenyev, O. (2013). Obraz tsyfrovoi suchasnosti ta yoho krytyka. Vypadok sotsialnykh merezh. Mystetstvoznavstvo Ukrayiny – Art studies of Ukraine, issue 13, 312–316 [in Ukrainian].

Vorobiyenko, P. P., Kaptur, V. A., Vasylenko, O. A. (2013). Pedahohichne obgruntuvannia systemy filtratsii netsilovykh resursiv merezhi Internet. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya : Pedahohika – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Pedagogy, 1, 170–175 [in Ukrainian].

Filosofiya Bulletin of the National University “Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudriy”. Series: Philosophy, 1, 15–26 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Кузь О. М. Репрезентації суб’єктності в пост сучасності: [Монографія]. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. 312 с.
 2. Корабльова В. М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій: Моно- графія. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. 180 с.
 3. Калиновський Ю. Ю. Природа та сутність правосвідомості «віртуального на- товпу». Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудро- го. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків: Право, 2011. № 8. С. 78-85.
 4. Чернієнко В. О. Природа засад ідентичності соціального субʼєкта: монографія. Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. 304 с.
 5. Негодаев И. А. На путях к информационному обществу. Ростов-на-Дону: Изда- тельский центр ДГТУ, 1999. 246 с.
 6. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Москва: Прогресс, 1992. 464 с.
 7. Степаненко М. Д. Сучасні трансформації життєвого простору особистості як поля її життєтворчості. Гуманітарний часопис. 2005. № 3. С. 45–49.
 8. Литвинов Є. Правові аспекти функціонування Інтернету. Юридична Україна.
 9. 2013. № 10. С. 31–36.
 10. Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М. Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія. 2016. № 1. С. 15–26.
 11. Бондарчук О. І. Психологічні особливості взаємодії у віртуальних соціальних мережах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. 2013. Вип. 114. С. 7–11.
 12. Оленєв О. Образ цифрової сучасності та його критика. Випадок соціальних ме- реж. Мистецтвознавство України. 2013. Вип. 13. С. 312–316.
 13. Воробієнко П. П., Каптур В. А., Василенко О. А. Педагогічне обґрунтування системи фільтрації нецільових ресурсів мережі Інтернет. Наукові записки Терно- пільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатю- ка. Серія : Педагогіка. 2013. № 1. С. 170–175.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704