DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.37.133580

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ПРОЦВІТАННЯ СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР

Олена Миколаївна Сахань, Наталія Віталіївна Шевчук

Анотація


У статті осмислюється феномен європейських цінностей, як важливої складо- вої інтеграції України в співдружність європейських країн. З’ясовується сутність і значення стандартів західної цивілізації для розвитку української держави, визна- чаються проблеми, які виникають на шляху просування європейських цінностей    у різні сфери суспільного життя. Авторами здійснюється спроба пошуку шляхів подолання перешкод, які заважають реалізації європейських прагнень України.


Ключові слова


цінності; європейські цінності; європейські стандарти; суспільна свідомість; інтеграційні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 6 travnya 2015 roku «Pro stratehiyu natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny» (2015): Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 26.05.2015 r. № 287/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ card/287/2015 [in Ukrainian].

Horbatyuk, S. Ye. (2016). Teoriya tsinnostey yak metodolohichna osnova aksiolohiyi sotsiohumanitarnoyi bezpeky. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlin- nya pry Prezydentovi Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 4, 20–30 [in Ukrainian].

Kudriachenko, A. I. ed (2014). Suchasni yevropeiski kulturno-istorychni tsinnosti v konteksti vyklykiv hlobalizatsii: monohrafiia / DU «Instytut vsesvitnoi istorii NAN Ukrainy». Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

4. Habermas, J. (1992). Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future Europe. Praxis Internationale, Vol. 12, 1, 1–19.

Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge, UK: Polity Press.

Delanty, G. (2013). Formations of European modernity: a historical and political sociology of Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.

Cerutti, F., Lucarelli, S. eds (2008). The search for a European identity: values, policies and legitimacy of the European Union. London; New York: Routledge.

Mahun, V. S., Rudnev, M. H. (2007). Zhyznennye tsennosty naselenyya Ukrayny: sravnenye s druhymy evropeyskymy stranamy. Ukraynskoe obshchestvo v evropeyskom prostranstve / Pod red. E. Holovakhy, S. Makeeva. Kyev: Ynstytut sotsyolohyy NANU; Kharkovskyi natsyonalnyi unyversytet im. V. N. Karazyna, 226-273 [in Ukrainian].

Pagden, A. ed (2002). The idea of Europe: from antiquity to the European Union / edited by Anthony Pagden. Washington, DC : Woodrow Wilson Center Press; Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Pidlisnyy, M. M., Shubin, V. I. (2017). Filosofiia tsinnostei: istoriia i suchasnist. Dni- pro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav; Lira LTD [in Ukrainian].

Valevskyi, O. V. (2011). Kontseptualni zasady rozroblennia derzhavnoi polityky: svitovyi dosvid ta vitchyzniana praktyka. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Haievskyi, B. A., Rebkalo, V. A., Tulenkov, M. V. (2001). Politychne upravlinnia: Navchalnyi posibnyk / Ukrainska akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezyden- tovi Ukrainy. Kyiv: Vydavnytstvo UADU [in Ukrainian].

Kozakov, V. M. (2007). Sotsialno-tsinnisni zasady derzhavnoho upravlinnia v Ukrai- ni: Monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo NADU [in Ukrainian].

Abolina, T. H., Yermolenko, A. M., Kyselova, O. O., Malakhov, V. A. (1997). Etych- ni normy y tsinnosti: problema obgruntuvannia. Kyiv: Stylos [in Ukrainian].

Amelchenko, N. A. (2013). Tsinnosti obiednanoi Yevropy. Kyiv: HO «Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv» [in Ukrainian].

Bulvinskyi, A. H. (2014). Sporidnenist tsinnisnykh osnov ukrainskoi derzhavnoi idei XVI–XVII st. ta zasadnychykh tsinnostei YeS. Suchasni yevropeiski kulturno-isto- rychni tsinnosti v konteksti vyklykiv hlobalizatsii: monohrafiia / ker. avt. kol. i nauk. red. A. I. Kudriachenko; DU «Instytut vsesvitnoi istorii NAN Ukrainy». Kyiv: Feniks, 104-119 [in Ukrainian].

Holovakha, Ye., Horbachyk, A. (2010). Tendentsii sotsialnykh zmin v Ukraini ta Yevropi: za rezultatamy «Ievropeiskoho sotsialnoho doslidzhennia» 2005–2009. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Piren, M. I. (2015). Yevropeiski tsinnosti ta yikh realizatsiia u sferi derzhavnoi slu- zhby ta kadrovoi polityky Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, issue 1, 78–90 [in Ukrainian].

Ruchka, A. O. (2014). Tsinnisna metamorfoza v mentalnosti hromadian Ukrainy pid chas nadzvychainykh podii 2014 r. Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin – Ukrainian society: monitoring social change, issue 1(1), 117–124 [in Ukrai- nian].

Sakalo, O. Ye. (2016). Tsinnisnyi portret ukrainskoho suspilstva: za danymy World Values Survey. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii : naukovo-praktychnyi zhur- nal – Actual problems of philosophy and sociology: scientific and practical journal, issue 11, 99–101 [in Ukrainian].

Tereshchenko, Yu. L. (1996). Ukraina i yevropeiskyi svit: Narys istorii vid utvorennia Starokyivskoi derzhavy do kintsia XVI st. Kyiv: Perun [in Ukrainian].

Shaihorodskyi, Yu. Zh. (2009). Tsinnisni transformatsii v period suspilnykh zmin.

Veber, M. (1990).Yzbrannye proyzvedenyya. Moskva: Progress[in Russian].

Denysiuk, L. M. (2009). Problema sutnosti tsinnostei u naukovykh doslidzhenniakh. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Pedahohika, Psykholohiia – Bulletin of the National Aviation University. Series: Pedagogy, Psychology, issue 2, 35–39 [in Ukrainian].

Kant, I. (2000). Krytyka chystoho rozumu / Per. z nim. ta prymit. I. Burkovskoho. Kyiv: Yunivers [in Ukrainian].

Lotze, H. (1874). System der Philosopie. 1.T. Logik. Drei Bücher von Denken, vom Untersuchen und vom Erkennen. Leipzig: Verlag von S. Hirzel.

Nitsshe, F. (2004). Povne zibrannia tvoriv / Per. z nim. K. Kotiuk ta O. Feshovets.

Stasevska, O. A. (2014). Systema tsinnostei yak osnova buttia suchasnoho ukrainskoho suspilstva. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mu- droho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia Bulletin of Yaro- slav the Wise National Law Academy of Ukraine. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 1(20):62–76 [in Ukrainian].

Krymskyi, S. B., Pavlenko, Yu.V. (2007). Tsyvilizatsiinyi rozvytok liudstva. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Tsyvilizatsiinyi vybir Ukrainy: paradyhma osmyslennia i stratehiia dii (2016): natsion- alna dopovid /red. kol.: S. I. Pyrozhkov, O. M. Maiboroda, Yu. Zh. Shaihorodskyi ta in.; Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Formuvannia spilnoi identychnosti hromadian (2016): perspektyvy ta vyklyk (Vystupy uchasnykiv fakhovoi dyskusii). Natsionalno bezpeka i oborona National Security and Defense, 3–4 (161–162), 118–134 [in Ukrainian].

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 r. № 964-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15 [in Ukrainian].

Suspilno-politychni nastroi naselennia: lystopad 2017. Sotsiolohichna hrupa «Reitynh». URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_electoral_122017_press.pdf [in Ukrainian].

Tvara, D. Chy blyzki ukraintsiam yevropeiski tsinnosti: sotsialne doslidzhennia. URL: http://dniprograd.org/2017/12/01/chi-blizki-ukraintsyam-evropeyski-tsinnosti-sotsi- alne-doslidzhennya_62822 [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii z aktualnykh pytan yevropeiskoi intehratsii Ukrainy. URL: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/metodychni-rekomendatsi- ji-schodo-orhanizatsiji-informatsijno-prosvitnytskoji-roboty-z-uchnivskoyu-moloddyu- pedahohichnoyu-ta-batkivskoyu-hromadskistyu-z-aktualnyh-pytan-jevropejskoji-in- tehratsiji-uk.html [in Ukrainian].

Kozlovets, M. A. (2008). Yevropeiska intehratsiia i natsionalna identychnist: ukrain- skyi kontekst. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy, issue 35, 148–160 [in Ukrainian].

Anatomiia tsinnostei. URL: http://stan.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Anatomi- ya-tsinnostej.pdf [in Ukrainian].

Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu: Khartiia, Mizhnarodnyi dokument vid 07.12.2000 r. № 994_524. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524 [in Ukrainian].

Dohovir pro Yevropeiskyi Soiuz: Dohovir, Mizhnarodnyi dokument vid 07.02.1992 r.

Dohovir pro zaprovadzhennia Konstytutsii dlia Yevropy (proekt): Dohovir, Mizhn- arodnyi dokument vid 18.07.2003 r. № C169/01 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/994_647 [in Ukrainian].

Rezoliutsiia Yevroparlamentu shchodo sytuatsii v Ukraini (povnyi tekst). URL: https:// www.unian.ua/world/330010-rezolyutsiya-evroparlamentu-schodo-situatsiji-v-ukraji- ni-povniy-tekst.html [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Uhoda, Mizhnarodnyi dokument vid 27.06.2004 r. № 984_011. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 [in Ukrainian].

Ukrainske suspilstvo ta yevropeiski tsinnosti (2017). Kyiv: In-t imeni Horshenina [in Ukrainian].

Sakhan, O. M. (2017). Mentalnist ukrainskoho sotsiumu v umovakh transformatsiinykh protsesiv u suspilstvi. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Politolohiia – The Bulletin of the Na- tional University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine». Series: Political Science, 2(33), 358-361 [in Ukrainian].

Chy blyzki ukraintsiam yevropeiski tsinnosti: sotsialne doslidzhennia. URL: http://dniprograd.org/2017/12/01/chi-blizki-ukraintsyam-evropeyski-tsinnosti-sotsi- alne-doslidzhennya_62822 [in Ukrainian].

Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. № 5/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/ paran10#n10 [in Ukrainian].

Sotsialna psykholohiia – Social Psychology, 3, 86-94 [in Ukrainian].

T. 1. Narodzhennia trahedii. Nevchasni mirkuvannia I–IV; Tvory spadku 1870–1873. Lviv: Astroliabiia [in Ukrainian].

№ 994_029. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/287/2015 (дата звернення: 15.03.2018).
 2. Горбатюк С. Є. Теорія цінностей як методологічна основа аксіології соціогума- нітарної безпеки. Вісник Національної академії державного управління при Пре- зидентові України. 2016. № 4. С. 20-30.
 3. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалі- зації: монографія / кер. авт. кол. і наук. ред. А. І. Кудряченко; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2014. 444 с.
 4. Habermas J. Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future Europe.
 5. Praxis Internationale. 1992. Vol. 12, No. 1. P. 1–19.
 6. Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge, UK: Polity Press, 1990. ix, 186 p.
 7. Delanty G. Formations of European modernity: a historical and political sociology of Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2013. xii, 337 p.
 8. The search for a European identity: values, policies and legitimacy of the European Union / edited by Furio Cerutti and Sonia Lucarelli. London; New York: Routledge, 2008. xiii, 232 p.
 9.    Магун В. С., Руднев М. Г. Жизненные ценности населения Украины: сравнение с другими европейскими странами. Украинское общество в европейском про- странстве / Под ред. Е. Головахи, С. Макеева. Киев: Институт социологии НАНУ; Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2007. С. 226–273.
 10. The idea of Europe: from antiquity to the European Union / edited by Anthony Pagden. Washington, DC : Woodrow Wilson Center Press; Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2002. x, 377 p.
 11. Підлісний М. М., Шубін В. І. Філософія цінностей: історія і сучасність. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 200 с.
 12. Валевський О. В. Концептуальні засади розроблення державної політики: світо- вий досвід та вітчизняна практика. Київ: Знання, 2011. 398 с
 13. Гаєвський Б. А., Ребкало В. А., Туленков М. В. Політичне управління: Навчаль- ний посібник / Українська академія державного управління при Президентові України. Київ: Видавництво УАДУ, 2001. 160 с.
 14. Козаков В. М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні: Мо- нографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2007. 284 с.
 15. Аболіна Т. Г., Єрмоленко А. М., Кисельова О. О., Малахов В. А. Етичні норми й цінності: проблема обґрунтування. Київ: Стилос, 1997. 143 с.
 16. Амельченко Н. А. Цінності об’єднаної Європи. Київ: ГО «Лабораторія законо- давчих ініціатив», 2013. 42 с.
 17. Бульвінський А. Г. Спорідненість ціннісних основ української державної ідеї XVI – XVII ст. та засадничих цінностей ЄС. Сучасні європейські культурно-іс- торичні цінності в контексті викликів глобалізації: монографія / кер. авт. кол.   і наук. ред. А. І. Кудряченко; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Фенікс, 2014. С. 104–119.
 18. Головаха Є., Горбачик А. Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за ре- зультатами «Європейського соціального дослідження» 2005–2009. Київ: Інститут соціології НАН України, 2010. 118 с.
 19. Пірен М. І. Європейські цінності та їх реалізація у сфері державної служби та кадрової політики України. Збірник наукових праць Національної академії дер- жавного управління при Президентові України. 2015. Вип. 1. С. 78-90.
 20. Ручка А. О. Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2014. Вип. 1(1). С. 117–124.
 21. Сакало О. Є. Ціннісний портрет українського суспільства: за даними World Values Survey. Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний жур- нал. Одеса, 2016. Вип. 11. С. 99–101.
 22. Терещенко Ю. Л. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Ста- рокиївської держави до кінця XVI ст. Київ: Перун, 1996. 496 с.
 23. Шайгородський Ю. Ж. Ціннісні трансформації в період суспільних змін. Соці- альна психологія. 2009. № 3. С. 86–94.
 24. Вебер М. Избранные произведения. Москва: Прогресс, 1990. 808 с.
 25. Денисюк Л. М. Проблема сутності цінностей у наукових дослідженнях. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія: Зб. наук. пр. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. Вип. 2. С. 35–39.
 26. Кант І. Критика чистого розуму / Пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. Київ: Юніверс, 2000. 504 с.
 27. Lotze H. System der Philosopie. 1.T. Logik. Drei Bücher von Denken, vom Untersuchen und vom Erkennen. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1874. 627 s.
 28. Ніцше Ф. Повне зібрання творів / Пер. з нім. К. Котюк та О. Фешовець. Львів: Астролябія, 2004. Т. 1. Народження трагедії. Невчасні міркування I–IV; Твори спадку 1870–1873. 769 с.
 29. Стасевська О. А. Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія: зб. наук. пр. /редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2014. № 1(20). С. 62–76.
 30. Кримський С. Б., Павленко Ю. В. Цивілізаційний розвиток людства. Київ: Фенікс, 2007. 316 с.
 31. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національ- на доповідь /ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ: НАН України, 2016. 284 с.
 32. 31. Формування спільної ідентичності громадян: перспективи та виклик (Ви- ступи учасників фахової дискусії). Національно безпека і оборона. 2016.
 33. № 3–4 (161–162). С. 118–134.
 34. 32. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р.
 35. № 964-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення: 15.03.2018).
 36. 33. Суспільно-політичні настрої населення: листопад 2017. Соціологічна група
 37. «Рейтинг». URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ electoral_122017_press.pdf (дата звернення: 15.03.2018).
 38. Твара Д. Чи близькі українцям європейські цінності: соціальне дослідження. URL: http://dniprograd.org/2017/12/01/chi-blizki-ukraintsyam-evropeyski-tsinnosti- sotsialne-doslidzhennya_62822 (дата звернення: 15.03.2018).
 39. Методичні рекомендації з актуальних питань європейської інтеграції України. URL: https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/metodychni- rekomendatsiji-schodo-orhanizatsiji-informatsijno-prosvitnytskoji-roboty-z- uchnivskoyu-moloddyu-pedahohichnoyu-ta-batkivskoyu-hromadskistyu-z-aktualnyh- pytan-jevropejskoji-intehratsiji-uk.html (дата звернення: 15.03.2018).
 40. Козловець М. А. Європейська інтеграція і національна ідентичність: український контекст. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2008. Вип. 35. С. 148–160.
 41. Анатомія цінностей. URL: http://stan.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Anatomiya- tsinnostej.pdf (дата звернення: 15.03.2018).
 42. Хартія основних прав Європейського Союзу: Хартія, Міжнародний документ від 07.12.2000 р. № 994_524. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (дата звернення: 15.03.2018).
 43. Договір про Європейський Союз: Договір, Міжнародний документ від 07.02.1992 р. № 994_029. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (дата звернення: 15.03.2018)
 44. Договір про запровадження Конституції для Європи (проект): Договір, Міжна- родний документ від 18.07.2003 р. № C169/01 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/994_647 (дата звернення: 15.03.2018).
 45. Резолюція Європарламенту щодо ситуації в Україні (повний текст). URL: https:// www.unian.ua/world/330010-rezolyutsiya-evroparlamentu-schodo-situatsiji-v- ukrajini-povniy-tekst.html (дата звернення: 15.03.2018).
 46. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода, Міжнародний документ від 27.06.2004 р. № 984_011. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 15.03.2018).
 47. Українське суспільство та європейські цінності. Київ: Ін-т імені Горшеніна, 2017. 44 с.
 48. Сахань О. М. Ментальність українського соціуму в умовах трансформаційних процесів у суспільстві. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія /редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків: Право, 2017. № 2(33). С. 358-361.
 49. Чи близькі українцям європейські цінності: соціальне дослідження. URL: http://dniprograd.org/2017/12/01/chi-blizki-ukraintsyam-evropeyski-tsinnosti- sotsialne-doslidzhennya_62822 (дата звернення: 15.03.2018).
 50. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/ paran10#n10 (дата звернення: 15.03.2018).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704